português  česky 

rozšířené vyhledávání

Cestovní doklady

Na Generálním konzulátě ČR v Sao Paulo lze požádat o vydání

cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji, (tzv. biometrický pas) a

cestovního průkazu (tzv. náhradního cestovního dokladu, který se vydává při ztrátě nebo odcizení cestovního dokladu).


Na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí nelze podat žádost o vydání občanského ani řidičského průkazu.

Každá osoba, včetně nezletilých dětí, musí mít svůj vlastní cestovní doklad. Zapisování dětí do cestovních dokladů skončilo 1.7.2011, taktéž původně učiněné zápisy dětí do cestovních dokladů již nejsou platné.

Od 1.1.2016 je zrušeno vydávání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji (tzv. pas blesk).

 

Užitečné informace o osobních dokladech a cestovních dokladech naleznete na webové stránce Ministerstva vnitra ČR v sekci Služby pro veřejnost, článek Osobní doklady.

 

Cestovní doklad s biometrickými a strojově čitelnými údaji

 • Cestovní pas obsahující strojově čitelné údaje a nosič dat s biometrickými údaji (dále jen cestovní pas) se vydává s územní platností do všech států světa a s dobou platnosti 5 let občanům mladším 15 let nebo 10 let občanům starším 15 let, a to ve lhůtě 120 dnů, je-li žádost podána u ZÚ.
 • Je-li žádost podána u zastupitelského úřadu ČR v zahraničí, s výjimkou honorárního konzulátu, vydá cestovní pas obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa trvalého pobytu nebo jeho posledního trvalého pobytu na území ČR. Pokud občan neměl trvalý pobyt v ČR nebo jej nelze zjistit, vydá cestovní pas Magistrát města Brna.
 • Podpisem občana pro účely vydání cestovního dokladu se rozumí vlastní rukou občana provedené písemné vyjádření jeho jména i příjmení, popřípadě pouze příjmení.

Podání žádosti

Žádost o vydání cestovního pasu může podat občan starší 15 let. Pokud je žadatel ve věku 15-18 let, připojí k žádosti písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Ověření podpisu se nepožaduje, jestliže osoby oprávněné dát souhlas se žádostí vyjádří svůj souhlas a žádost podepíší v příslušném tiskopisu žádosti na ZÚ.

Za občana mladšího 15 let podává žádost zákonný zástupce, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče.

K žádosti o vydání biometrického pasu je žadatel povinen předložit:

 1. Doklad totožnosti (platný občanský průkaz, platní cestovní doklad).
 2. Doklad o jménu a příjmení budoucího držitele pasu (občanský průkaz, cestovní pas, český matriční doklad, v případě vdaných žen český oddací list).
 3. Doklad o státním občanství ČR (platný občanský průkaz ČR, platný cestovní pas ČR, aktuální osvědčení o státním občanství ČR, aktuální listina o nabytí nebo udělení státního občanství ČR, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li v něm údaj o státním občanství ČR uveden).
 4. Doklad o rodném čísle (občanský průkaz ČR, cestovní pas ČR, doklad o přidělení rodného čísla, matriční doklad nebo samostatný doklad o přiděleném rodném čísle).
 5. Doklad o změně nebo doklad potvrzující nový údaj (např. oddací list), je-li důvodem pro vydání nového pasu změna některého ze zapsaných údajů.
 6. Prohlášení o státním občanství.
 7. 1 fotografii.
  Upozornění: Fotografie musí splnit následující požadavky: barevná, odpovídající současnému vzhledu žadatele, rozměry 5x5 cm, minimální rozlišení 250 DPI, bílé pozadí, zobrazení tváře ve vysoké kvalitě s přirozenými barvami a leskem (nesmí být upravováno). Viz  vzor fotografie (pdf, 68kB).

 

Převzetí cestovního dokladu

Cestovní doklad může převzít

 1. Občan starší 15 let.
 2. Zákonný zástupce, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče.

Osoba je povinna se dostavit k převzetí cestovního dokladu osobně k orgánu, u kterého podala žádost o jeho vydání. Pokud byla žádost o vydání cestovního pasu podána u ZÚ, může jej převzít na základě své žádosti i u obecního úřadu obce s rozšířenou působností příslušného k jeho vydání v ČR či na základě své žádosti a rozhodnutí ZÚ u příslušného honorárního konzulátu ve státě působnosti ZÚ.

Upozornění: V současné době není možné převzít cestovní pas u honorárních konzulátů v působnosti Generálního konzulátu v Sao Paulu.


 

Skončení platnosti cestovního dokladu

Platnost cestovního dokladu skončí
a) uplynutím doby v něm vyznačené,
b) ohlášením jeho ztráty nebo odcizení – občan je povinen neprodleně ohlásit ztrátu nebo odcizení cestovního dokladu,
c) uplynutím doby 3 měsíců ode dne změny příjmení občana, pokud k ní došlo v souvislosti s uzavřením manželství občana,
d) pozbytím státního občanství, úmrtím nebo nabytím právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení držitele cestovního dokladu za mrtvého.

 

Výše správního poplatku za vydání cestovního pasu je uvedena v sekci Konzulární správní poplatky.

Konzulární správní poplatek je hrazen v hotovosti při převzetí vyhotoveného cestovního pasu.

 

 

přílohy

Vzor fotografie 67 KB PDF (Acrobat dokument) 3.6.2016