português  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Uznávání účinnosti rozhodnutí soudu cizího státu o rozvodu manželství Nejvyšším soudem České republiky

Rozhodnutí brazilských soudů o rozvodu manželství, je-li jeden z rozvedených manželů občanem ČR, je nutné nechat uznat Nejvyšším soudem ČR v Brně. Uznáním brazilského rozvodového rozsudku Nejvyšším soudem ČR nabývá tento rozsudek účinnost pro území ČR.

Postup pro podání žádosti:

Písemný návrh na uznání cizího rozhodnutí o rozvodu manželství předkládá občan nebo jeho zmocněnec Nejvyššímu soudu ČR, Burešova 20, 657 37 Brno.

Návrh na uznání cizího rozhodnutí o rozvodu manželství obsahuje tyto údaje:

 1. jméno, příjmení, datum a místo narození občana (je třeba uvést i příjmení za svobodna a případně další dřívější příjmení);
 2. údaj, že osoba je státním občanem ČR;
 3. údaje o manželství, které bylo rozvedeno (místo uzavření manželství, jméno a příjmení manžela, přesné označení orgánu, před kterým bylo manželství uzavřeno);
 4. údaje o rozvodu (přesné označení orgánu, který manželství rozvedl, datum a místo rozvodu, spisová značka rozhodnutí);
 5. důvody rozvodu;
 6. návrh petitu: "Z uvedených důvodů navrhovatel žádá, aby Nejvyšší soud ČR svým rozsudkem uznal shora uvedené cizí rozhodnutí na území ČR.",
 7. datum a podpis navrhovatele.


K návrhu je třeba přiložit tyto doklady:

 1. Pravomocný rozsudek z ciziny s doložkou právní moci (rozsudek musí být úplný včetně výrokové části, uvedení skutkového stavu a s odůvodněním); chybí-li odůvodnění, lze buď od soudu vyžádat vydání úplného rozsudku nebo jeho doplnění soudním protokolem, ze kterého jsou důvody rozhodnutí patrné nebo vlastní čestné prohlášení, ve kterém budou důvody rozpadu manželství uvedeny. V případě, že v rozvodovém rozsudku není uvedeno, zda manželství bylo bezdětné nebo že se z něho narodily děti a komu byly po rozvodu svěřeny do péče, je třeba tyto údaje sdělit NS ČR formou čestného prohlášení. Ověření podpisu na čestném prohlášení NS ČR nevyžaduje.
 2. Oddací list rozvedeného manželství (v ověřené kopii). Pokud žadatel nemá český matriční doklad a předkládá cizozemský matriční doklad.
 3. Doklad, že alespoň jeden z manželů byl v době vynesení rozsudku a nadále je státním občanem ČR (např. občanský průkaz, cestovní pas, osvědčení o státním občanství, doklad o nabytí občanství ČR apod.).
 4. Ověřená plná moc pro zástupce v ČR (pokud žadatel bydlí v cizině).
 5. Kolek ve výši 2.000,- Kč.

Pravomocný rozsudek z ciziny s doložkou o právní moci, jakož i cizozemské matriční doklady musí být úředně přeloženy do jazyka českého. Seznam překladatelů působících v Brazílii se nachází na webových stránkách našeho zastupitelského úřadu. V ČR jsou seznamy překladatelů vedeny u Městského soudu v Praze 2, Spálená ul. 2, u Městského soudu v Praze 5, nám. Kinských 5, u Krajského soudu v Brně, Rooseveltova 16 a u dalších krajských soudů (Ústí n. L., Plzeň, České Budějovice, Hradec Králové, Ostrava). Doklady se předkládají v ověřených fotokopiích.

Písemné vyhotovení rozsudku Nejvyššího soudu ČR o uznání cizího rozhodnutí se doručí na území ČR tomu, kdo o uznání žádá nebo jeho zástupci, který jej zastupuje na základě plné moci. Poté je třeba nechat na rozsudku vyznačit doložku o nabytí právní moci.

VZOR NÁVRHU NA UZNÁNÍ CIZÍHO ROZHODNUTÍ

Nejvyšší soud ČR
Burešova 20
657 37 Brno

Věc: Návrh na uznání cizího rozhodnutí

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., nar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
bytem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
n a v r h u j e , aby bylo na území České republiky uznáno rozhodnutí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
soudu v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., ve státě . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .
ze dne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . č.j. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
jimž bylo rozhodnuto o . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Potřebné listiny k návrhu přikládám (uvést).

V ............................... dne ........................................

                                                                                         ..............................................
                                                                                                         podpis

P l n á    m o c

Já, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., nar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., rodné číslo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
bytem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
zmocňuji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
bytem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
aby mne zastupoval/a před Nejvyšším soudem České republiky v Brně ve věci uznání rozvodového rozsudku vydaného soudem Brazilské federativní republiky.

V  ................................ dne .........................................

                                                                                           ..............................................

                                                                                                          podpis