português  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

ŽÁDOST O OSVĚDČENÍ O STÁTNÍM OBČANSTVÍ

Slouží k prokázání skutečnosti, že ke dni vystavení osvědčení je osoba v něm uvedená státním občanem České republiky. Tento dokument je nutno předložit mimo jiné i v případě, kdy osoba žádá o vydání cestovního dokladu ČR a nemá k dispozici jiný doklad o státním občanství ČR (tj., dle zákona 40/1993 Sb., dosud platný cestovní pas, občanský průkaz, potvrzení o státním občanství či vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství s údajem o státním občanství).

Při podání žádosti o vydání Osvědčení o státním občanství ČR je třeba předložit:

A) Žádost o další osvědčení o státní občanství - dospělý žadatel:

1. Žádost o zjištění státního občanství ČR a vydání osvědčení.
2. Prohlášení či prohlášení v případě nezletilé osoby;;
3. V případě nabytí cizího státního občanství, doklad s uvedením data jeho nabytí;
4. Český  rodný list. V případě, že Vám nebyl vydán rodný list, je třeba předložit cizozemský rodný list opatřený apostilou a překladem a požádat také o zápis narození.
5. Český oddací list. V případě, že Vám nebyl vydán oddací list, je třeba předložit cizozemský rodný list opatřený apostilou a překladem a požádat také o zápis manželství.

B) První žádost o osvědčení o státní občanství - většinou žádá český rodič pro své dítě :

1. Žádost o zjištění státního občanství ČR a vydání osvědčení;
2. Prohlášení či prohlášení v případě nezletilé osoby;

3. prohlášení rodiče - státního občana ČR;

4. Český  rodný list. V případě, že dítěti dosud nebyl vydán rodný list, je třeba předložit cizozemský rodný list opatřený apostilou a překladem a požádat také o zápis narození dítěte. 
4. Český rodný list rodiče - státního občana ČR (v případě, že jsou oba rodiče st. občany ČR, rodné listy obou);
5. Český oddací list rodičů žadatele, byli-li ke dni narození žadatele oddáni. V případě, že Vám nebyl vydán oddací list, je třeba před žádostí o Osvědčení o státním občanství dítěte požádat o zápis manželství.
 

O OSVĚDČENÍ O STÁTNÍM OBČANSTVÍ nelze požádat v případě, že rodiče dítěte nejsou manželé a matkou dítěte zároveň není státní občanka ČR, občanka jiného členského státu EU (a Švýcarska, Norska, Islandu nebo Lichtenštenska) nebo s trvalým pobytem v ČR. Jakým způsobem postupovat naleznete zde v odkazu Státní občanství.

Důležité informace :

  • Žádost lze podat osobně či prostřednictvím poštovního styku v případě, že dodáte veškeré nutné podklady a vyplníte česky příslušné žádosti. Při podání žádosti poštou je nutno podpisy ověřit notářem.
  • Cizozemská dokumentace musí být předložena v originálu nebo úředně ověřené kopii, s apostilou a úředně ověřeným překladem (neověřený překlad lze za poplatek ověřit, viz kapitola překlady)
  • Při podání žádosti je třeba uhradit konzulární správní poplatek dle sazebníku.