b/s/h  česky 

Napredna pretraga
Upozorenje na članak Štampa Decrease font size Increase font size

Schengenski informacijski sistem

Informacije o drugoj generaciji schengenskog informacionog sistema - SIS

Schengenski informacioni sistem druge generacije (dalje u tekstu „SIS II“) predstavlja opsežnu bazu podataka koju dele sve zemlje članice u okviru šengenskog prostora. Primarno su u njemu skoncentrisana dva tipa informacija i to informacije o traženim, nestalim ili praćenim licima, a u drugom slučaju zapisi o ukradenim ili izgubljenim vozilima i predmetima kao što su na primer lična dokumenta, dokumenta o registraciji vozila i sl.

U skladu s principima zaštite ličnih podataka sva lica čiji su podaci prikupljani, čuvani ili na neki drugi način obrađivani u SIS II, imaju pravo na pristup ovim podacima, ispravku netačnih podataka ili brisanje nezakonito čuvanih podataka. Osim toga u opravdanim slučajevima mogu zahtevati sudsku zaštitu, uključujući i nadoknadu štete za eventualnu nezakonitu obradu podataka. S obzirom na to da nacionalne baze podataka zemalja članica odgovaraju centralnoj bazi podataka SIS II, moguće je pojedinačna prava ostvariti u odabranoj državi članici bez obzira na to koja od zemalja je zapis unela u SIS II. Međutim, potrebno je imati na umu, s obzirom na član 34 stav 2. Odluke Evropskog parlamenta i saveta br. 1987/2006 od dana 20. decembra 2006. o uspostavljanju, radu i korišćenju Šengenskog informacionog sistema druge generacije i član 49 stav 2. Rešenja Saveta 2007/533/SV od dana 12. juna 2007. o uspostavljanju, radu i korišćenju Šengenskog informacionog sistema druge generacije, samo država članica koja je zapis u SIS II unela, može da ga menja ili izbriše.

Pravo na pristup se ostvaruje u skladu sa pravnim propisima države u kojoj subjekat zahteva informacije. U vezi sa tim se razlikuju dva oblika pristupa, konkretno:

  • Neposredan pristup (subjekat ostvaruje svoje pravo neposredno kod administratora podataka, najčešće policije, carinske uprave i sl),
  • Posredan pristup (subjekat ostvaruje svoje pravo posredno, posredstvom nacionalnog organa za zaštitu ličnih podataka).

Opšta pretpostavka za adekvatno funkcionisanje SIS II je uzajamna saradnja država članica, bilo da se radi o nivou predavanja informacija, proveri zapisa, zauzimanju stava vezano za razmatranu stvar ili poštovanju termina. S obzirom na ishode koje može imati evidencija lica u SIS II, neophodno je obezbediti sva zagarantovana prava subjekata čiji su podaci uneti i njihov neometani učinak.

 

Priručnik za ostvarenje prava na pristup – deo koji se tiče Republike Češke

VII      REPUBLIKA ČEŠKA

1. Priroda prava na pristup

Subjekat čiji su podaci uneti ima pravo na direktan pristup podacima. Primarno bi ovaj subjekat trebalo da ostvari svoja prava u odnosu na SIS neposredno kod administratora podataka, dakle kod Policije Republike Češke.

2. Kontakt organa na koji bi zahtevi za pristup trebalo da budu adresirani

Direkcija policije Republike Češke, P.O. Box 62/K – SOU, Strojnicka 27, 17089 Prag 7

3. Formalne prinadležnosti zahteva: informacije i dokumenta za dostavljanje – mogući troškovi

Informacije o tome kako zatražiti saopštenje koje se tiče brisanja ili ispravke podataka dostupne su na stranicama organa za zaštitu podataka – Kancelarije za zaštitu ličnih podataka, kao i odgovarajući formulari. Internet stranica Policije republike Češke i Ministarstva unitrašnjih poslova ujedno pružaju informacije vezano za ovu problematiku, kao i opšta internet stranica Republike Češke kao države članice Evropske unije.

Bilo koji subjekat čiji su podaci uneti ovlašćen je za slanje pisanog zahteva Policiji Republike Češke (na gore navedenu adresu), gde će ostvariti svoje pravo na informacije vezano za brisanje ili ispravku podataka koji su obrađivani u SIS. Informacije o obradi podataka u SIS moguće je pružiti samo subjektu koga se tiču (eventualno njegovom pravnom zastupniku). Zahtev mora da sadrži identifikaciju podnosioca – ime/imena, prezime, datum i mesto rođenja, adresa, pol i državljanstvo. U cilju nedvosmislene identifikacije podnosioca zahteva, a time i pouzdane obrade zahteva, preporučuje se da se zahtevu priloži i kopija ličnog dokumenta koja služi za dokazivanje identiteta podnosioca zahteva, a ujedno i omogućava sprečavanje rizika pristupa ličnim podacima neovlašćenom licu. Policija je obavezna da odgovori u terminu od 60 dana. Ostvarivanje prava na pristup podacima se ne naplaćuje.

4. Kontakt nacionalnog organa za zaštitu ličnih podataka i njegova moguća uloga

Kancelarija za zaštitu ličnih podataka, Pplk. Sochora 27, 17000 Prag 7, Republika Češka

Kancelarija za zaštitu ličnih podataka je kompetentna za proveru obrade ličnih podataka u nacionalnom delu SIS na zahtev subjekta čiji su podaci obrađivani u slučaju sumnje da je došlo do nezakonitog postupka ili u slučaju da administrator podataka (Policija Republike Češke) nije pružio zadovoljavajući odgovor.

5. Očekivani rezultat ostvarivanja prava na pristup. Sadržaj pružanih informacija

Policija bi trebalo da odgovori da li su u SIS sadržani lični podaci koji se tiču konkretnog subjekta, o kojim podacima je reč, zašto su bili uneti (u koju svrhu) i od strane kog organa.

Na osnovu § 83 stav 4. zakona br. 273/2008 Zbirke zakona, o Policiji Republike Češke sa svim izmenama i dopunama, policija ne sme da odgovori na zahtev ukoliko bi to uticalo  na ispunjavanje zadataka policije u vezi sa krivičnim postupkom, nacionalnom bezbednošću ili ugrožavanjem legitimnih interesa trećeg lica.

6. Nacionalni propisi koji se primenjuju

Zakon br. 101/2000 Zbirke zakona, o zaštiti ličnih podataka sa svim kasnijim izmenama i dopunama (§ 12 i 21)

Zakon br. 273/2008 Zbirke zakona, o Policiji Republike Češke sa svim izmenama i dopunama (§ 83 i 84)

7. Jezik

Češki jezik je jedini zvaničan jezik za komunikaciju sa češkim organima. Ipak Kancelarija za zaštitu ličnih podataka komunicira takođe i na engleskom jeziku. Osnovne informacije o mogućnosti predaje zahteva za ostvarenje prava na pristup podacima dostupne su na internet stranicama češkog organa za zaštitu ličnih podataka ujedno i na engleskom jeziku.