b/s/h  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Výzva k předkládání návrhů na malé lokální projekty 2022

Velvyslanectví České republiky v Bosně a Hercegovině si dovoluje oznámit zahájení každoroční výzvy k předkládání návrhů na malé lokální projekty 2022.  Termín předkládání projektových námětů je 24. září 2021.

Malé lokální projekty tvoří nedílnou součást rozvojové spolupráce České republiky v Bosně a Hercegovině a jsou každoročně realizovány formou grantů v gesci Velvyslanectví České republiky v Sarajevu.

Podmínky pro předkládání přihlášek pro udělení grantů v programu malých lokálních projektů pro rok 2022 jsou následující:

  • Žadatelem musí být subjekt legálně registrován v Bosně a Hercegovině, a jehož hlavní činnost je nezisková (např. místní nevládní organizace, občanská sdružení, místní akademické instituce pracující na místních projektech; organizace a agentury, jejichž aktivity se soustředí na místní rozvoj (např. LAG). Žadatelem nesmí být ústřední správní orgán, politické strany a hnutí);
  • Žadatel může předložit pouze jeden návrh;
  • Téma projektu musí být v souladu s prioritami programu zahraniční rozvojoé spolupráce ČR a BaH 2018-2023 (tj. Ekonomický růst s důrazem na obnovitelné zdroje energie, Udržitelné nakládání s přírodními zdroji a Řadná správa věcí veřejných);
  • Hodnotícím kritériem je především rozvojový přínos projektu pro místní komunitu (zejména zvýšení zaměstnanosti, sociální inkluze , vzdělávání atd.), udržitelnost, výše kofinancování a hospodárnost.
  • Výše grantu:  200 000,- CZK -  500,000 CZK (cca 15 300,- BAM – 37 000,- BAM), částka musí být zaokrouhlena. Granty budou vypláceny v BAM.  Celková částka pro osobní náklady a cestovné, případně pojištění apod., nesmí překročit 25% celkových nákladů;
  • Finanční spoluúčast příjemce je minimálně 30 % celkového rozpočtu projektu (aktivity financované v rámci spoluúčasti musí být jasně definovány ve formuláři v bodu 6 – Aktivity projektu tak, aby bylo zřetelné, kterou část projektu bude příjemce svou spoluúčastí hradit);
  • Termín realizace: březen - říjen 2022 (projekty musí být ukončeny a profinancovány do 31. 10. 2022);
  • Termín předkládání projektových námětů na přiloženém identifikačním formuláři  je  24. září 2021 (doručení na adresu velvyslanectví, nebo podání na poštu). Všechny žádosti obdržené po této lhůtě nebudou akceptovány. Žádost musí být doručena v papírové a elektronické podobě a musí obsahovat: identifikační formulář v anglickém nebo českém jazyce, vyplněný na PC, opatřený razítkem a podpisem pověřené osoby. V případě nestátních subjektů musí být identifikační formulář doplněn kopií dokladu o právní osobnosti předkladatele a dokladem potvrzujícím oprávnění zástupce jednat jménem subjektu ve vztahu k ambasádě;

 

Papírová verze musí být DORUČENA na adresu:

Razvojna saradnja

Ambasada Republike Češke

Franjevačka 13

71 000 Sarajevo

 

Elektronická verze projektu musí být podepsána, naskenována a zaslána na adresu: development_sarajevo@embassy.mzv.cz

Pro další informace se neváhejte obracet na Oddělení rozvojové spolupráce Velvyslanectví ČR v Bosně a Hercegovině (tel: 033 587 054) nebo na e-mailu: development_sarajevo@embassy.mzv.cz.

 

přílohy

Identifikační formulář 71 KB XLS (Excel tabulka) 3.9.2021