b/s/h  česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: © Velvyslanectví ČR v Sarajevu, Prezentace projektu
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Slavnostní zahájení rozvojových projektů v Livnu, Maglaji a Mrkonić Gradu

V pondělí 28. 5. 2018 proběhlo na rezidenci velvyslance slavnostní zahájení několika vzájemně propojených rozvojových projektů, které bude Česká republika realizovat v následujícím období v municipalitách Livno, Maglaj a Mrkonić Grad.

Cílem prvního projektu s názvem „Výměna zkušeností a přenos know-how na úrovni místních samospráv mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou“, který ve třech výše uvedených municipalitách bude realizovat česká nevládní organizace Člověk v tísni, je sdílet české zkušenosti v oblasti dobrého vládnutí na lokální úrovni se zaměřením na společně vybraná témata v oblasti energetické efektivnosti a vytápění, čištění odpadních vod a nakládání s komunálním odpadem. Každá municipalita bude s českými experty a občanskou společností v daných městech pracovat na společně definovaných mikroprojektech, které budou rozpracovány v definovaných oblastech v rámci studijní cesty zástupců všech tří municipalit do ČR. Výsledky pak budou prezentovány veřejnosti a dalšími municipalitám na podzim 2018. Projekt by rovněž mohl vést k dlouhodobé spolupráci mezi jeho účastníky z Bosny a Hercegoviny a obcemi v České republice.

Česká republika ve svých rozvojových aktivitách v Bosně a Hercegovině usiluje o co největší synergii svých projektů tak, aby byly smysluplné, efektivní, udržitelné a přinesly příjemcům v BaH co nejvíce užitku. Na již zmíněné aktivity tedy navazují infrastrukturní projekty v jednotlivých municipalitách, které bude implementovat v následujících několika letech Česká rozvojová agentura. Součástí slavnostního zahájení tedy byl rovněž podpis Memoranda o porozumění mezi Českou rozvojovou agenturou (v zastoupení pana velvyslance J.Skalníka) a Mrkonić Gradem k projektu „Obnovitelné zdroje energie pro centrální vytápění v municipalitě Mrkonić Grad“. Do konce tohoto roku bude provedena studie proveditelnosti a od začátku r. 2019 začne výstavba centrální teplárny na biomasu v Mrkonić Gradu. V Maglaji zase bude ve stejném časovém horizontu realizován projekt na výstavbu čističky odpadních vod (Memorandum o porozumění bude podepsáno na konci tohoto léta). O novou čističku odpadních vod projevilo zájem rovněž Livno, přičemž tento návrh je nyní posuzován.

Do municipalit Livno, Maglaj a Mrkonič Grad bude směřovat rovněž další projekt České republiky, realizován prostřednictvím UNDP a českých expertů, s názvem „ Zvyšování odolnosti vůči přírodním katastrofám“, který se v následujících 12 měsících zaměří na posílení místních kapacit v oblasti prevence katastrof a odolnosti vůči nim. V rámci projektu budou ve všech třech municipalitách zavedeny softwareové programy DRAS (Disaster Risk Analysis Systém), který bude aktuálně vyhodnocovat rizika přírodních katastrof a bude přístupný rovněž veřejnosti. Dále proběhne revize a aktualizace krizových plánů municipalit a budou vytvořeny praktické manuály s konkrétními postupy při řešení nejčastějších typů katastrof a následné praktické dvoudenní cvičení pro vedení municipalit a všech aktérů civilní ochrany. Na závěr proběhne simulační cvičení, ve kterých se v praxi ověří funkčnost systému DRAS, krizových plánů, manuálů a praktických zkušeností získaných v předcházejících aktivitách.

Podpis MoU, velvyslanec Skalník a starostka Mrkonić Gradu D. Aničić

Podpis MoU, velvyslanec Skalník a starostka Mrkonić Gradu D. Aničić