b/s/h  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Výzva k předkládání návrhů na malé lokální projekty 2020

Velvyslanectví České republiky v Bosně a Hercegovině si dovoluje oznámit zahájení každoroční výzvy k předkládání návrhů na malé lokální projekty 2020.  Termín předkládání projektových námětů je 18. října 2019.
 

Malé lokální projekty tvoří nedílnou součást rozvojové spolupráce České republiky v Bosně a Hercegovině a jsou každoročně realizovány formou grantů v gesci Velvyslanectví České republiky v Sarajevu.

Podmínky pro předkládání přihlášek pro udělení grantů v programu malých lokálních projektů pro rok 2020 jsou následující:

  • Žadatelem musí být subjekt legálně registrován v Bosně a Hercegovině, a jehož hlavní činnost je nezisková (např. místní nevládní organizace, občanská sdružení, místní akademické instituce pracující na místních projektech; organizace a agentury, jejichž aktivity se soustředí na místní rozvoj (např. LAG). Žadatelem nesmí být ústřední správní orgán, politické strany a hnutí);

  • Žadatel může předložit pouze jeden návrh;

  • Projekt musí cílit na sektory Ekonomický růst s důrazem na obnovitelné zdroje energie a sektor Udržitelné nakládání s přírodními zdroji;

  • Hodnotícím kritériem je sofistikovanější/ambicióznější projekt, který by zahrnoval prvek zvýšení zaměstnanosti, sociální inkluzi a/nebo edukativní prvek;

  • Výše grantu:  250 000,- CZK -  500,000 CZK (cca 19 000,- BAM – 38 000,- BAM), částka musí být zaokrouhlena. Granty budou vypláceny v BAM.Celkové částka pro osobní náklady a cestovné, případně pojištění apod., nesmí překročit 25% celkových nákladů;

  • Finanční spoluúčast příjemce je minimálně 30 % celkového rozpočtu projektu (aktivity financované v rámci spoluúčasti musí být jasně definovány ve formuláři v bodu 6 – Aktivity projektu tak, aby bylo zřetelné, kterou část projektu bude příjemce svou spoluúčastí hradit);

  • Termín realizace: březen - říjen 2020 (projekty musí být ukončeny a profinancovány
    do 31. 10. 2020);

  • Termín pro předkládání projektový námětů na přiloženém identifikačním formuláři dne 18. října 2019, 12:00 hod. Všechny žádosti obdržené po této lhůty nebudou striktně akceptovány. Žádost musí být doručena v papírové a elektronické podobě a musí obsahovat: identifikační formulář v anglickém nebo českém jazyce, vyplněný na PC, opatřený razítkem a podpisem pověřené osoby. V případě nestátních subjektů musí být identifikační formulář doplněn kopií dokladu o právní osobnosti předkladatele a dokladem potvrzujícím oprávnění zástupce jednat jménem subjektu ve vztahu k ambasádě;

Papírová verze musí být DORUČENA na adresu:

Razvojna saradnja

Ambasada Republike Češke

Franjevačka 13

71 000 Sarajevo

Elektronická verze projektu musí být podepsána, naskenována a zaslána na adresu: development_sarajevo@embassy.mzv.cz.

Pro další informace se neváhejte obracet na Oddělení rozvojové spolupráce Velvyslanectví ČR v Bosně a Hercegovině (tel: 033 587 052) nebo na e-mailu: development_sarajevo@embassy.mzv.cz

přílohy

Identitfikační formulář 68 KB XLS (Excel tabulka) 30.9.2019

Identification form 66 KB XLS (Excel tabulka) 30.9.2019