한국어  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

VYDÁVÁNÍ CESTOVNÍCH PASŮ ČR

Informace o praxi při podání žádosti o vydání cestovního dokladu ČR.

 

Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává

 

 • ve lhůtě 120 dnů dnů, je-li žádost podána na zastupitelském úřadě v zahraničí,
 • občanům ve věku do 15 let s dobou platnosti na 5 let, občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let; dobu jeho platnosti nelze prodloužit

Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji se vydává

 • žádá-li občan o vydání cestovního pasu v kratší lhůtě než 30 dnů, nebo žádá-li o vydání cestovního pasu na zastupitelském úřadě ve lhůtě kratší než 120 dnů; v těchto případech se cestovní pas vydává s dobou platnosti na 6 měsíců
 • cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji se vydává ve lhůtě do 15 dnů je-li žádost podána na zastupitelském úřadě, ve lhůtě do 60 dnů
 • dobu platnosti tohoto cestovního pasu nelze prodloužit

Jak a kam se obrátit

Návštěvou a podáním žádosti na Konzulárním a vízovém úseku Velvyslanectví ČR v Soulu.

Převzetí cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji:

 • vyžaduje se osobní převzetí cestovního pasu občanem, jemuž se cestovní doklad vydává, nebo zákonným zástupcem anebo osobou, která podala žádost místo zákonného zástupce, např. pěstouna; převzetí cestovního pasu zplnomocněným zástupcem je vyloučeno
 • cestovní pas lze převzít jen u úřadu, u něhož byla podána žádost o vydání cestovního pasu
 • při převzetí cestovního pasu může občan požádat o ověření správnosti údajů v něm uvedených a o ověření funkčnosti nosiče dat; v případě nesprávnosti údajů nebo nefunkčnosti dat má právo na vydání nového cestovního pasu s biometrickými údaji

Co musíte předložit

K žádosti o vydání cestovního pasu je třeba předložit

 • doklady prokazující údaje zapisované do cestovního pasu (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, apod.), například platný občanský průkaz (u občanů, kterým se občanský průkaz nevydává, jiné doklady, například: rodný list, oddací list), doklad o státním občanství (doklad o státním občanství se vyžaduje při vydání prvního cestovního pasu)
 • doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti zákonným zástupcem za občana mladšího 15 let, například: rodný list nebo občanský průkaz rodiče, v němž je dítě mladší 15 let zapsáno
 • doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti pěstounem, osobou, které byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy, nebo ředitelem zařízení pro výkon ústavní výchovy, které pečuje o občana mladšího 15 let, tj. příslušné rozhodnutí soudu
 • doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti zákonným zástupcem za občana, který byl zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost k právním úkonům byla omezena, tj. příslušné rozhodnutí soudu
 • odůvodnění žádosti o vydání cestovního pasu, pokud občan již je držitelem platného cestovního pasu, a potřebuje další cestovní pas k cestám do zahraničí
 • doklad prokazující získání označení absolventa vyšší odborné školy, akademického titulu, označení "docent" nebo "profesor" nebo vědecké hodnosti, pokud nejsou zapsány v jiném dokladu (platném občanském průkazu nebo cestovním pasu)
 • rodný list dítěte (občana mladšího 10 let), zapisovaného do cestovního pasu rodiče,

Významné změny oproti minulosti:

* Formulář - nevyplňuje se

* Náležitosti k žádosti - všechny náležitosti musí občan velvyslanectví předat při podání žádosti.

* Pokud u držitele cestovního pasu došlo ke změně příjmení z důvodu sňatku, pozbývá jeho cestovní pas platnost uplynutím 3 měsíců ode dne změny příjmení.

* Velký důraz je kladen na podmínky, které musí splňovat předkládaná fotografie

Postup:

Dostavte se prosím na konzulární úsek Velvyslanectví ČR v Soulu v předem domluveném termínu s následujícími náležitostmi:

-  platný doklad totožnosti (cestovní pas nebo občanský průkaz);

- 1 barevná fotografie, která odpovídá požadavkům detailně uvedeným v příloze. Šablonu doporučujeme vytisknout a předložit fotografovi.

 

Poznámky:

Vydání cestovního pasu je zpoplatněno v souladu s aktuálními správními poplatky.

Cestovní pas je možné převzít pouze na úřadě, kde byla žádost podána.

Občas se vyskytují problémy s akceptací fotografie počítačovým systémem, kdy i zdánlivě vyhovující fotografie jsou odmítnuty a žádost proto nemůže být přijata. Věnujte prosím kvalitě fotografie zvýšenou pozornost.

Celá procedura trvá cca půl hodiny.

 

Sablona pro kontrolou pasové fotografie (PDF, 67 KB)