česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Podání žádosti o zaměstnaneckou kartu na Velvyslanectví ČR v Singapuru

Žádosti o poskytnutí termínu k podání žádosti o zaměstnaneckou kartu na Velvyslanectví ČR v Singapuru je možné zasílat stanoveným způsobem dne:

12. prosince 2022, od 14:00 (singapurského času).

Upozorňujeme, že v měsíci prosinci 2022 bude možno objednat termíny k podání žádostí o zaměstnaneckou kartu na měsíc leden, únor a březen 2023 v celkovém počtu 9 žádostí.

Jak objednat termín?

Základní pravidla pro objednávání na termín osobního podání žádosti o zaměstnaneckou kartu na Velvyslanectví ČR v Singapuru jsou následující:

 • objednávky je nutné zasílat výlučně na speciální e-mail visa_singapore@mzv.cz
 • do předmětu zaslaného e-mailu  je zapotřebí uvést POUZE jedinečné číslo cestovního pasu žadatele. Platí pravidlo 1 e-mail = 1 žadatel, objednávky na více osob v jednom e-mailu se rovněž nepřijímají. E-mail musí vždy obsahovat další identifikační údaje žadatele:
  • jméno,
  • příjmení,
  • datum narození,
  • kontaktní telefon,
  • e-mail,
  • uvedení účelu pobytu: zaměstnání.
 • přílohou e-mailové žádosti musí být kopie následujících dokumentů:
  • 1. naskenovaná kopie datové stránky cestovního dokladu žadatele (v pdf formátu),
  • 2. naskenovaná kopie povolení k pobytu v Singapuru (v pdf formátu),
  • 3. naskenovaný dokument prokazující účel pobytu (číslo volného pracovního místa a pracovní smlouva).

Bez uvedených náležitostí je objednávka neplatná a nebude na ni brán zřetel, resp. bude bez další odpovědi žadateli vyřazena ze zpracování.

Na e-maily, které budou mít v předmětu zprávy uvedeny jiné informace než samotné číslo cestovního pasu a na e-maily, které budou doručeny do e-mailové schránky visa_singapore@mzv.cz před zahájením objednávání (tedy před stanoveným dnem a hodinou), stejně jako na vícečetné e-maily zaslané jedním žadatelem nebude brán žádný zřetel a budou považovány za neplatné.

Žádosti budou zpracovány chronologicky podle času jejich obdržení. Žádosti splňující veškeré náležitosti obdržené do naplnění kapacity budou zodpovězeny automatickým e-mailem a poté zpracovány do 7 dnů. Žádosti splňující veškeré náležitosti obdržené nad limit kapacity obdrží automatickou odpověď o tomto faktu a termín jim z důvodu naplnění kapacity přidělen nebude.

Přidělené termíny jsou neměnné.

E-mailová adresa visa_singapore@mzv.cz je určena výhradně pro žadatele o podání žádosti o zaměstnaneckou kartu z řad státních příslušníků třetích zemí, kteří v Singapuru pobývají na základě pobytového oprávnění s platností delší než 1 rok. Pro státní příslušníky Singapuru je určen následující e-mail: consulate_singapore@mzv.cz.

Výše uvedený systém je v souladu s ustanovením § 169f zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, a judikaturou Nejvyššího správního soudu (rozsudek ze dne 30. května 2017 čj. 10 Azs 153/2016).

Obecné informace o systému objednávání

Objednávání termínu pro podání žádosti o zaměstnaneckou kartu na Velvyslanectví ČR v Singapuru se řídí následujícími zásadami:

 • Nelze upřednostňovat některé žádosti oproti jiným, a to z důvodu nutnosti dodržení zásad rovného přístupu ke všem žadatelům;
 • Objednávací systém pracuje na bázi stanovení termínu podání žádosti o zaměstnaneckou kartu v pořadí podle doručení objednacího emailu, což eliminuje možnost ovlivnění činnosti registrace, a to až do naplnění kapacity Velvyslanectví ČR v Singapuru na objednávané období; systém je monitorován Vízovým odborem Ministerstva zahraničních věcí ČR.
 • Důrazně varujeme před nabídkami různých zprostředkovatelů nabízejících "garantované" či "přednostní" přidělení termínu; v případě pokusu o narušení činnosti objednávacího systému dochází automaticky ke zrušení celého objednávacího cyklu.
 • Upozorňujeme, že pokusy o hromadné zasílání registrací pomocí softwarových nástrojů mohou být antispamovým zabezpečením domény mzv.cz v zájmu zajištění funkčnosti systému pro všechny žadatele vyhodnoceny jako spam, v důsledku čehož nebude k takovýmto registracím přihlíženo.

Velvyslanectví ČR v Singapuru zároveň upozorňuje, že na udělení víza není právní nárok a že jeho postup při vyřizování vízové agendy se řídí platnými předpisy ČR a EU upravujícím migrační politiku.

Z důvodu značného převisu poptávky nad kapacitou Velvyslanectví ČR v Singapuru není v jeho kapacitních možnostech vyhovět všem zájemcům o podání žádosti o zaměstnaneckou kartu.  

Pokud kapacita pro podání žádostí o zaměstnanecké karty na Velvyslanectví ČR v Singapuru pro následující období byla naplněna před doručením Vašeho e-mailu/objednávky termínu, postupujte v případě Vašeho přetrvávajícího zájmu o přidělení termínu podle podrobných instrukcí uvedených na webových stránkách Velvyslanectví ČR v Singapuru a svoji žádost o objednání termínu pro podání žádosti o zaměstnaneckou kartu zašlete opětovně v novém termínu objednávání.

Upozorňujeme, že s ohledem na omezené technické a personální kapacity Velvyslanectví ČR v Singapuru je možné objednat vždy maximálně 9 žadatelů o zaměstnaneckou kartu na další 3 měsíce.