česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Přihlaste se na stáž

Stáže na Velvyslanectví ČR v Singapuru se mohou zúčastnit stážisté české státní příslušnosti z českých i zahraničních vysokých škol, kteří se soustavně připravují na budoucí povolání a jsou studenty prezenční formy studia či nejpozději rok po absolutoriu.

Co Vám stáž na Velvyslanectví ČR v Singapuru může nabídnout?

Jde zejména o seznámení se s hlavními aspekty bilaterální diplomacie v jednom ze vzdálenějších teritorií na křižovatce obchodních i mezinárodně-politických tepen Asie. Díky stáži nahlédnete do fungování zastupitelského úřadu a jeho komunikace s partnery, ať již na české či singapurské straně. Na základě úspěšného absolvování stáže by se stážista/-ka měl/-a dokázat kvalifikovaně rozhodnout, zda-li je pro něj/ni práce v české zahraniční službě vhodná, případně posoudí svou schopnost dlouhodobé práce v zahraničí.

Jaká je náplň stáže?

Díky rozmanitému charakteru práce půjde o široké spektrum každodenních i strategických aktivit zastupitelského úřadu včetně analytického zpravodajství, asistence českým exportérům a investorům, účasti na stykových a společenských akcích, ale i propagace Velvyslanectví a Česka obecně v digitálním i fyzickém prostoru. Kdykoli to bude možné, stáž bude probíhat formou tzv. "shadowingu".

Co od stážistů požadujeme?

Velvyslanectví ČR v Singapuru se snaží v rámci možností vyjít vstříc maximálnímu počtu žadatelů o stáž. Podmínkou je dobrá znalost angličtiny (ideálně na úrovni C1/C2) a trvání stáže alespoň na dobu 2 měsíců (maximum je 6 měsíců, do této doby se však počítají i stáže na jiných útvarech Ministerstva zahraničních věcí).

Profilem hledáme zejména zodpovědné zájemce a zájemkyně s dobrými komunikačními dovednostmi, analytickým myšlením, kteří se věnují některému z relevantních oborů vzhledem k diplomatické praxi (např. mezinárodní vztahy, obchod či právo). Profesionální praxe není podmínkou.

Jak se přihlásit?

Každá žádost musí obsahovat vyplněný příslušný formulář se žádostí o stáž (v příloze níže) včetně všech příloh , přičemž níže naleznete dokumenty "Prohlášení fyzické osoby o svéprávnosti" a "Souhlas s kopií OP/CP" (informace ohledně případného neudělení souhlasu naleznete též níže v samostatné příloze). V motivačním dopise žadatel stručně shrne svou motivaci a očekávání, která od stáže má. Kompletní žádosti, prosím, zasílejte emailem na adresu singapore@embassy.mzv.cz.

Každá podaná žádost je posuzována individuálně dle aktuálních potřeb a kapacit zastupitelského úřadu a následně podléhá schválení příslušnými útvary MZV ČR v Praze. Po obdržení kompletní žádosti následuje zadání krátkého úkolu k vypracování k ověření analytických schopností stážisty (cca 30 minut práce). Následně v závislosti na rozhodnutí vedoucího zastupitelského úřadu je žádost postoupena ke schválení příslušným útvarům MZV ČR. Vzhledem k časové náročnosti celého procesu se doporučuje podat žádost s dostatečným (minimálně 8-týdenním) předstihem před datem zahájení stáže.

Může Velvyslanectví finančně na realizaci stáže přispět?

Bohužel, Velvyslanectví nemá možnost se jakýmkoliv způsobem podílet na finančních nákladech stážisty souvisejících se stáží (např. cestovné a stravné), ani zajišťovat nebo zprostředkovávat ubytování stážistů. Stážisté si též individuálně nebo ve spolupráci se svou sponzorskou organizací vyřizují potřebné náležitosti související s jejich vstupem a pobytem na území Singapuru. V této souvislosti se doporučuje stáž navázat na studijní pobyt na základě dohody mezi českou a singapurskou univerzitou, což často s sebou nese finanční či jinou podporu.

Současně upozorňujeme na to, že nejpozději v den zahájení stáže zastupitelský úřad vyžaduje po stážistovi mimo jiné předložení dokladu o zdravotním a úrazovém pojištění v Singapuru na celou dobu trvání stáže.

Základní podmínky pro realizaci stáže je možné též nalézt na internetových stránkách MZV ČR.

přílohy

Prohlášení o svéprávnosti 28 KB DOC (Word dokument) 4.1.2023

Žádost o stáž 91 KB DOC (Word dokument) 4.1.2023

Souhlas s kopií OP/CP 40 KB DOC (Word dokument) 4.1.2023

Informace k neudělení souhlasu s kopií 28 KB DOC (Word dokument) 4.1.2023