česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby prezidenta ČR 13. - 14. 1. 2023

V pátek 13. ledna od 14:00 do 22:00 a v sobotu 14. ledna 2023 od 8:00 do 14:00 se uskuteční volby prezidenta ČR, případné druhé kolo pak ve dnech 27. - 28. ledna 2023.

Obecné informace

Volba prezidenta republiky se koná tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva všech českých občanů nad 18 let. Prezidentem je zvolen kandidát, který získá nadpoloviční většinu všech platných odevzdaných hlasů. Když k tomu nedojde, koná se za čtrnáct dní druhé volební kolo, do kterého postupují dva nejúspěšnější kandidáti z kola prvního.

Kde a jak volit?

V těchto volbách bude možné volit jak v ČR, tak i na našem Velvyslanectví.

Abyste mohli volit na Velvyslanectví ČR v Singapuru, musíte splnit jednu z následujících podmínek:

1. Máte trvalý pobyt v ČR a jste tam zapsaní ve stálém seznamu voličů:

Pro volbu na Velvyslanectví musíte požádat svou obec o vystavení voličského průkazu. Můžete však volit v ČR dle standardních podmínek - více informací na stránkách Ministerstva vnitra České republiky.

Poznámka: V místě svého trvalého pobytu v České republice může hlasovat též volič, který požádal o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem, a tuto skutečnost doloží potvrzením tohoto zastupitelského úřadu přede dnem voleb obecnímu úřadu, v jehož volebním okrsku je přihlášen k trvalému pobytu, nebo okrskové volební komisi v den voleb. Okrsková volební komise na základě tohoto potvrzení dopíše voliče do výpisu ze stálého seznamu voličů a umožní mu hlasovat.

2. Jste zapsaní do zvláštního seznamu voličů našeho zastupitelského úřadu či se do něj zapíšete:

Můžete hlasovat na Velvyslanectví, aniž byste museli cokoli dalšího předkládat. Pokud budete chtít volit v ČR, je nutné Velvyslanectví požádat o vystavení voličského průkazu (viz níže).

Jak se zapsat do zvláštního seznamu voličů?

Více informací naleznete v separátním článku na našich stránkách.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pokud chcete být zapsáni do seznamu již pro tyto volby, je nutné žádost doručit Velvyslanectví poštou nebo předat osobně nejpozději 4. prosince 2022 do 16:00.

Jak zažádat o voličský průkaz?

Žádost o vydání voličského průkazu v listinné podobě musí být našemu zastupitelskému úřadu doručena poštou nejpozději do 6. ledna 2023, případně předána osobně nejpozději do 11. ledna 2023 do 16:00. O vydání voličského průkazu je možné požádat písemně nebo osobně. Vydání voličského průkazu se provádí bez poplatku.

Písemné podání může být:

 • - v listinné podobě, opatřené úředně ověřeným podpisem voliče (podpis lze ověřit bez poplatku i na honorárních konzulátech ČR),
 • - v elektronické podobě, zaslané prostřednictvím datové schránky.

Atributy písemného podání:

 1. Věta "Žádám o vystavení voličského průkazu pro nadcházející volby do Senátu Parlamentu České republiky pro 1. / 2. / 1. i 2. kolo."
 2. Jméno příjmení žadatele/ky
 3. Rodné číslo, má-li jej žadatel přiděleno
 4. Datum a místo narození
 5. Bydliště v Singapuru
 6. Poslední/trvalé bydliště v ČR
 7. Kontaktní údaje (tel./e-mail)
 8. Údaj, komu/jak má být voličský průkaz předán (vyberte pouze 1 možnost:
  1. osobně žadateli/ce
  2. osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem žadatele/ky,
  3. zaslání na adresu bydliště v Singapuru.
 9. Podpis žadatele - v případě zaslání žádosti poštou musí být podpis úředně ověřený
 10. Příloha 1 (originál nebo úředně ověřená kopie): k prokázání totožnosti – platný cestovní doklad nebo platný občanský průkaz
 11. Příloha 2 (originál nebo úředně ověřená kopie): k prokázání pobytu –  potvrzení o pobytu v územním obvodu Velvyslanectví (ideálně identifikační průkazka Singapuru, ale může jít i o další typy dokladů, nebo při jejich neexistenci i nájemní smlouva na jméno žadatele/ky)
 12. Příloha 3 (originál nebo úředně ověřená kopie): k prokázání občanství ČR – platný cestovní doklad ČR, nebo platný občanský průkaz ČR (tyto doklady jsou současně i dokladem totožnosti) nebo jeden z těchto dokladů: osvědčení o státním občanství ČR (ne starší 1 roku), listina o nabytí nebo udělení státního občanství České republiky (ne starší 1 roku).

Zastupitelský úřad předá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb (tj. 29. prosince 2022) osobně voliči, nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče, žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle. Lze požádat o vydání voličského průkazu pro obě kola voleb najednou (což výrazně doporučujeme). Volič může požádat, a to pouze osobně, o vydání voličského průkazu také před druhým kolem voleb do Senátu. V takovém případě může zastupitelský úřad vystavit voličský průkaz do 28. září 2022 do 16:00.

Důležité termíny:

Do 4. 12. 2022 je možno písemně požádat o zápis či vyškrtnutí do/ze  Zvláštního seznamu voličů.

Od 29. 12. 2022 je možno vydávat voličské průkazy voličům, kteří o ně požádali.

Do 6. 1. 2023 je možno písemně nebo datovou schránkou požádat o vydání voličského průkazu.

Do 11. 1. 2023 je možno osobně požádat o vydání voličského průkazu.

Do 20. 1. 2023 je možno písemně nebo datovou schránkou požádat o vydání voličského průkazu pro 2. kolo volby.

Do 25. 1. 2023 je možno osobně požádat o vydání voličského průkazu pro 2. kolo volby.