česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby do Senátu Parlamentu ČR 23. - 24. 9. 2022

V pátek 23. září a v sobotu 24. září 2022 se v České republice uskuteční volby do třetiny Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí. Hlasování probíhá pouze na území České republiky, při  těchto volbách se na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí nehlasuje.

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČR

První kolo: 23. - 24. 9. 2022

(Případné) Druhé kolo: 30. 9. - 1. 10. 2022

Obecné informace

Volby do Senátu se konají podle zásady většinového systému. Senát má 81 senátorů, kteří jsou voleni na dobu šesti let. Každé dva roky se obměňuje jedna třetina senátorů. Volby v roce 2022 se tedy uskuteční ve 27 volebních obvodech, v nichž uplyne volební období senátorů, kteří byli zvoleni v roce 2016. Přehled volebních obvodů naleznete zde Volební obvody (PDF, 156 KB). Druhé kolo voleb by se konalo v případě, že žádný z kandidátů nezíská v daném obvodu nadpoloviční většinu hlasů, a to v pátek 30. září  a v sobotu 1. října 2022. V případě, že se kandidát vzdá své kandidatury před druhým kolem voleb ve volebním obvodu, pozbude volebního práva nebo zemře, koná se druhé kolo až 13. den po ukončení hlasování v prvním kole, tj. v pátek 7. října a v sobotu 8. října 2022.

Kde a jak volit?

V těchto volbách je možné volit jen v ČR, Velvyslanectví v zahraničí volby pořádat nemohou.

Máte trvalý pobyt v ČR? Můžete volit v ČR dle standardních podmínek - více informací na stránkách Ministerstva vnitra České republiky.

Jste zapsaní do zvláštního seznamu voličů našeho zastupitelského úřadu? (Například jste na Velvyslanectví hlasovali v minulých volbách či jste se zapsali po svém příjezdu do Singapuru.) Můžete hlasovat v ČR, pokud budete mít voličský průkaz (viz níže), a to v jakémkoli volebním okrsku, spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny.

Informace o způsobu hlasování ve volbách do Senátu je zveřejněna na webové stránce Ministerstva vnitra ČR. Zde je zveřejněna i podrobná informace o tom, jak hlasovat ve volbách do Senátu na voličský průkaz.

V místě svého trvalého pobytu v České republice může hlasovat též volič, který požádal o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem, a tuto skutečnost doloží potvrzením tohoto zastupitelského úřadu přede dnem voleb obecnímu úřadu, v jehož volebním okrsku je přihlášen k trvalému pobytu, nebo okrskové volební komisi v den voleb. Okrsková volební komise na základě tohoto potvrzení dopíše voliče do výpisu ze stálého seznamu voličů a umožní mu hlasovat.

Jak se zapsat do zvláštního seznamu voličů?

Více informací naleznete v separátním článku na našich stránkách.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pokud chcete být zapsáni do seznamu již pro tyto volby, je nutné žádost doručit Velvyslanectví poštou nejpozději 14. srpna 2022 do 16:00, případně osobně nejpozději 24. srpna 2022 do 16:00.

Jak zažádat o voličský průkaz?

Žádost o vydání voličského průkazu v listinné podobě musí být našemu zastupitelskému úřadu doručena poštou nejpozději do pátku 16. září 2022, případně předána osobně nejpozději do středy 21. září 2022 do 16:00. O vydání voličského průkazu je možné požádat písemně nebo osobně. Vydání voličského průkazu se provádí bez poplatku.

Písemné podání může být:

 • - v listinné podobě, opatřené úředně ověřeným podpisem voliče (podpis lze ověřit bez poplatku i na honorárních konzulátech ČR),
 • - v elektronické podobě, zaslané prostřednictvím datové schránky.

Atributy písemného podání:

 1. Věta "Žádám o vystavení voličského průkazu pro nadcházející volby do Senátu Parlamentu České republiky pro 1. / 2. / 1. i 2. kolo."
 2. Jméno příjmení žadatele/ky
 3. Rodné číslo, má-li jej žadatel přiděleno
 4. Datum a místo narození
 5. Bydliště v Singapuru
 6. Poslední/trvalé bydliště v ČR
 7. Kontaktní údaje (tel./e-mail)
 8. Údaj, komu/jak má být voličský průkaz předán (vyberte pouze 1 možnost:
  1. osobně žadateli/ce
  2. osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem žadatele/ky,
  3. zaslání na adresu bydliště v Singapuru.
 9. Podpis žadatele - v případě zaslání žádosti poštou musí být podpis úředně ověřený
 10. Příloha 1 (originál nebo úředně ověřená kopie): k prokázání totožnosti – platný cestovní doklad nebo platný občanský průkaz
 11. Příloha 2 (originál nebo úředně ověřená kopie): k prokázání pobytu –  potvrzení o pobytu v územním obvodu Velvyslanectví (ideálně identifikační průkazka Singapuru, ale může jít i o další typy dokladů, nebo při jejich neexistenci i nájemní smlouva na jméno žadatele/ky)
 12. Příloha 3 (originál nebo úředně ověřená kopie): k prokázání občanství ČR – platný cestovní doklad ČR, nebo platný občanský průkaz ČR (tyto doklady jsou současně i dokladem totožnosti) nebo jeden z těchto dokladů: osvědčení o státním občanství ČR (ne starší 1 roku), listina o nabytí nebo udělení státního občanství České republiky (ne starší 1 roku).

Zastupitelský úřad předá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb (tj. 8 září 2022) osobně voliči, nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče, žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle. Lze požádat o vydání voličského průkazu pro obě kola voleb najednou (což výrazně doporučujeme). Volič může požádat, a to pouze osobně, o vydání voličského průkazu také před druhým kolem voleb do Senátu. V takovém případě může zastupitelský úřad vystavit voličský průkaz do 28. září 2022 do 16:00.


VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

Ve stejném termínu proběhnou v ČR i volby do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí.
Hlasování při volbách do zastupitelstev obcí probíhá pouze na území České republiky ve volebním okrsku podle místa trvalého pobytu občana, a to i v případě, že jde o voliče, u kterého je ve výpisu ze stálého seznamu voličů uvedena poznámka, že je zapsán ve zvláštním seznamu vedeném zastupitelským úřadem. Takový volič (tedy s trvalým pobytem a zároveň zapsaný do zvláštního seznamu zastupitelského úřadu v zahraničí) nemusí žádat o vyškrnutí ze zvláštního seznamu voličů Velvyslanectví.

Zastupitelské úřady neplní při těchto volbách žádné úkoly. Voliči tedy nemohou ve volbách do zastupitelstev obcí hlasovat na zastupitelském úřadě, ani jim zastupitelský úřad nevydá pro tyto volby voličský průkaz.

Informace o volbách do zastupitelstev obcí se nachází na webové stránce Ministerstva vnitra ČR.

přílohy

Volební obvody 155 KB PDF (Acrobat dokument) 14.6.2022