македонски  english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Podmínky cestování

1. VSTUP NA ÚZEMÍ A TRANZIT:

Tranzit a vstup do Severní Makedonie je umožněn bez jakýchkoliv omezení.

Možnost tranzitu přes Severní Makedonii do Řecka je bez omezení.

Vzhledem k stále měnicí se epidemiologické situaci, doporučujeme si ověřit opatření v dalších zemích přes které budete přejíždět při cestě z a do České republiky.  

2. DOPRAVA:

Mezinárodní letiště ve Skopji i letiště Sv. Apoštola Pavla v Ochridu jsou otevřená.

Veřejná doprava a taxi v Severní Makedonii funguje neomezeně.

3. OPATŘENÍ:

Zákaz organizace svateb a oslav v uzavřených prostorách zařízení, ostatní veřejné akce se mohou organizovat s maximálním využití 30% kapacity prostoru a s omezeným počtem účastníků - max. 1000 osob, které se budou muset prokázat potvrzením o bezinfekčnosti (potvrzením/certifikátem o očkování - minimálně první dávka nebo potvrzením/certifikátem o prodělané nemoci COVID-19. do 45 dnů ode dne uzdravení). 

Vstup do vnitřních prostor pohostinských zařízení (kavárny, bary apod.) je povolen jen do 30% kapacity, ve vnějších prostorách (jen do 50% kapacity) je povinné předložit: potvrzení o bezinfekčnosti . Povinnost předložit potvrzení o bezinfekčnosti platí při vstupu do uzavřených častí obchodních center.
 
Dne 1. 9. 2021 bude zavedena povinnost pro makedonské a cizí občany starší 18 let při vstupu a výjezdu do/ze Severní Makedonie předložit: potvrzení o očkování nebo potvrzení o prodělané nemoci COVID-19 (potvrzení/certifikát o očkování - minimálně první dávky nebo potvrzení/certifikát o prodělané nemoci COVID-19. do 45 dnů ode dne uzdravení nebo PCR testu do 72 hodin nebo antigenní test do 48 hodin). Makedonci, kteří nebudou moct předložit uvedené potvrzení, musí se podrobit 7 denní samoizolaci. Cizí občany, kteří budou tranzitovat přes zemi, bude umožněn tranzit maximálně do 5 hodin, pokud podepíší prohlášení při vstupu do země, které pak předají hraniční kontrole při výstupu ze Severní Makedonie.

Od 1. 6. 2021 byla zrušena povinnost nosit ochranné roušky na otevřených prostorech a v případě větší skupiny lidí. Zůstává povinnost nosit roušky v zavřených prostorech, ve veřejné dopravě, v taxi vozidlech, atd. 

Je zavedená povinnost pro všechny občany nosit ochranné roušky přes nos a ústa ve veřejných budovách a v dopravních prostředcích a dodržovat 2 m rozestupy.

4. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

Sledujte karanténní a hygienická opatření aplikovaná na osoby, které vstoupí na území Severní Makedonie na webových stránkách vláda.mk.

V případě nouze či karantény kontaktujte Velvyslanectví ČR ve Skopji: Jak nás najdete | Velvyslanectví České republiky ve Skopji (mzv.cz)

5. NÁVRAT DO ČR

Dle stupnice doporučení nebo varování MZV ČR pro cesty do zahraničí podle míry rizika nákazy COVID-19, Severní Makedonie spadá do kategorie země s velmi vysokým rizikem nákazy. Prolink: Podmínky návratu do ČR ze zahraničí v době pandemie Covid-19 | Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (mzv.cz) 

Cestující z těchto zemí musí před cestou do ČR oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním Příjezdového formuláře,  potvrzení o jeho vyplnění předložit na vyžádání hraniční kontrole. 
 

Před zahájením cesty do ČR veřejnou dopravou (zejm. letadlem, vlakem, autobusem)  cestující musí disponovat písemným potvrzením nebo příslušným certifikátem o negativním výsledku antigenního testu (max 48 h od odběru), nebo písemným potvrzením nebo příslušným certifikátem o negativním výsledku RT-PCR testu (max 72 hodin od odběru.) Dopravci neumožní přepravu cestujícím, kteří test / certifikát o testu a příjezdový formulář nepředloží.

Po vstupu na území ČR se nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, pokud orgán ochrany veřejného zdraví výjimečně nerozhodl jinak. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 je nutná samoizolace.

V případě cesty do ČR individuální přepravou,  nebo pro držitele diplomatické nóty MZV ČR o nemožnosti zajištění testu na přítomnost viru SARSCoV-2, není třeba disponovat testem před započetím cesty, ale je povinnost podstoupit po vstupu na území ČR nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den, RT-PCR test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, pokud orgán ochrany veřejného zdraví výjimečně nerozhodl jinak. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 je nutná samoizolace.

VÝJIMKY PRO: 

I) Očkované osoby:

1) osoby, které se prokáží národním certifikátem o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 vydaným podle nařízení EU o digitálním certifikátu EU COVID  s tím, že u očkování uplynulo nejméně 14 dní od dokončení očkovacího schématu a která zároveň nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19;

2) s národním certifikátem o dokončeném očkování , tj. písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi, nebo certifikát o dokončeném očkování vydaným oprávněným subjektem působícím v třetí zemi, pro kterou byl přijat prováděcí akt dle nařízení EU o digitálním certifikátu o tom, že osoba byla očkována léčivým přípravkem registrovaným EMA, nebo léčivým přípravkem, který byl schválen WHO pro nouzové použití (seznam přípravků je zveřejněn na webu Mzdr.) Písemné potvrzení musí obsahovat příslušné údaje a musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení;

Očkované osoby dle výše uvedené definice mají výjimku z testů, zůstává povinnost příjezdového formuláře!

II) Osoby s prodělaným onemocněním Covid-19, tj. osoba, u které uplynulo od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARSCoV-2 alespoň 11 dní, ne však více než 180 dní, která se prokáže:

a) certifikátem o prodělaném onemocnění COVID-19, a to vydaným podle nařízení EU o digitálním COVID certifikátu zůstává povinnost vyplnit příjezdový formulář

nebo

b) diplomatickou nótou osvědčující absolvovanou izolaci v důsledku onemocnění Covid -19 v zemi odjezdu, s povinností vyplnit příjezdový formulář.

III) Děti do dovršení věku 6 let nemusí vyplňovat příjezdový formulář, ani podstoupit RT-PCR test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2.

IV) Osoby ve věku 6 - 12 let musí před cestou vyplnit příjezdový formulář a po vstupu na území ČR se do 5 dní  podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2; před ukončením samoizolace disponovat negativním výsledkem provedeného testu.

DALŠÍ VÝJIMKY Z TESTŮ A PŘÍJEZDOVÉHO  FORMULÁŘE PRO:

a) pracovníky mezinárodní dopravy, pokud je důvod vstupu doložen odpovídajícím dokumentem,

b) osoby, které jsou oprávněny vstoupit na území České republiky, které

              i) tranzitují do 12 hodin přes Českou republiku pozemní cestou a necestují-li ze země s extrémním rizikem nákazy,

              ii) cestují pozemní cestou do nebo z České republiky na dobu nepřesahující 12 hodin, necestují-li ze země s velmi vysokým nebo extrémním rizikem nákazy; v případě cest ze zemí s velmi vysokým rizikem nákazy je možno do České republiky podle tohoto bodu, kromě tranzitu, cestovat pouze z důvodů uvedených v bodě III.10,

             iii) cestují přímo do nebo přímo ze sousedních zemí na dobu nepřesahující 24 hodin; v případě cesty leteckou dopravou platí pro tyto osoby povinnosti spojené s příjezdovým formulářem a případná povinnost disponovat před vstupem na území České republiky testem na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2; případnou povinnost disponovat negativním výsledkem RT-PCR testu lze splnit předložením negativního výsledku antigenního testu podle bodu III.4; v případě cest ze zemí s velmi vysokým rizikem nákazy je možno do České republiky podle tohoto bodu cestovat pouze z důvodů uvedených v bodě III.10,

c) akreditované členy diplomatických misí v České republice včetně soukromých služebních osob, držitele služebních pasů vydaných Českou republikou a držitele diplomatických pasů cestující do nebo z České republiky za služebním účelem a úředníky mezinárodních organizací registrovaných u Ministerstva zahraničních věcí České republiky cestující do nebo z České republiky za služebním účelem, pokud jejich pobyt na nebo mimo území nepřekročí 72 hodin,

d) osoby do dovršení 6 let věku a nezletilé osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto ochranného opatření a mají za tímto účelem vystaveno písemné lékařské potvrzení v anglickém jazyce, a to lékařem působícím v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie; potvrzení musí obsahovat razítko, identifikační údaje lékaře a jeho telefonické spojení,

e) profesionální umělce, profesionální sportovce a členy státní reprezentace České republiky nebo ostatních zemí, včetně osob nezbytných pro konání sportovní nebo kulturní akce; pro tyto osoby neplatí pouze bod I.4 písm. d) a I.6 písm. d) a jsou povinny se po vstupu na území České republiky ze země s velmi vysokým rizikem nákazy před zahájením uvedených činností podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 a před zahájením uvedených činností disponovat negativním výsledkem provedeného testu,

f) přeshraniční pracovníky, žáky a studenty, kteří za účelem výkonu práce nebo vzdělávání pravidelně alespoň jednou týdně oprávněně překračují státní hranici s Českou republikou do nebo ze sousedního státu a pro cesty do nebo ze sousedního státu za účelem výkonu práva péče o nezletilé dítě nebo styku s ním anebo za účelem návštěvy manžela nebo registrovaného partnera, který je v sousedním státě zaměstnán nebo tam studuje,

g) příslušníky Vězeňské služby nebo policisty vykonávající eskortní činnost nebo bezpečnostní doprovod letadel,

h) pracovníky servisu kritické infrastruktury, jejichž výkon činnosti je v zájmu České republiky; pro tyto osoby neplatí pouze bod I.4 písm. d) a e) a I.6 písm. d) a e),

i) přeshraniční spolupráci v rámci zásahu složek integrovaného záchranného systému,

j) pro osoby, u kterých test prokázal přítomnost viru méně než 14 dní před plánovaným vstupem do ČR s výjimkou povinnosti vztahující se k Příjezdovému formuláři. Takovým cestujícím se nařizuje přepravovat se individuální dopravou, je-li to možné. V případě přepravy veřejnou dopravou se nařizuje informovat o přetrvávajícím onemocnění před započetím cesty dopravce a následně, po vstupu do ČR, krajskou hygienickou stanici.

Pokud pociťujete symptomy charakteristické pro Covid-19, nedoporučuje se osobní návštěva lékařského zařízení, ale zavolat na uvedená telefonní čísla obvodních center Institutu veřejného zdravotnictví:

  • Bitola: 071261330, Veles: 071219278, Gevgelie: 078545444, Kočani: 071373913, Kumanovo: 070215851, Ochrid: 070723029, Prilep: 076475747, Skopje: 071289614 nebo 078387194, Strumica: 072235543, Tetovo: 075240464, Gostivar: 076365161, Štip: 078365613, Služba Haló doktoři: 02/15123. 

Možnost podstoupit PCR test Sars-Cov-2 na území Severní Makedonie: 

  • Biotek laboratory: 02 5300 898, 02 5300 766, 078 394 829; Avicena laboratory: 02 3179 001, 075 211 406;  Žan Mitrev Clinic: 02 3091 500; Acibadem Sistina Hospital: 02 3099 500, a dále: Veřejný zdravotní institut - Virologické oddělení, Veřejné zdravotní centrum ve Skopji, Makedonská akademie věd a umění, Institut soudního lékařství, Centrum veřejného zdravotnictví v Bitoli, Univerzitní klinika infekčních nemocí a febrilních stavů, Klinika gynekologie a porodnictví, Soukromá zdravotní instituce laboratoř molekulární diagnostiky LAOR Tetovo, SYNLAB, Soukromá zdravotní instituce NIKOB LAB Skopje, Soukromá zdravotní instituce GENEA laboratoř Skopje, Centrum veřejného zdravotnictví v Prilepu, Centrum veřejného zdravotnictví v Tetovu, Centrum veřejného zdravotnictví v Kumanovu, Institut respiračních nemocí děti KOZLE, Veřejný zdravotní institut Univerzitní klinika pneumologie a alergologie, Městská veřejná nemocnice "8 září", Institut mikrobiologie, Zvláštní nemocnice Plodnost v Bitoli, VFV Laboratoř, Remedica Laboratoř ve Skopji, 
        

MZV důrazně doporučuje před každou cestou registraci v databázi DROZD.