македонски  english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční ve dnech 8. a 9. října 2021

Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím ze dne 28. prosince 2020, publikovaným  ve Sbírce zákonů pod č. 611/2020 Sb., volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a stanovil dny jejich konání na pátek 8. října  a sobotu  9. října 2021. V Severní Makedonii mohou občané ČR volit pouze na Velvyslanectví ČR  ve Skopji.


Hlasování je možné:

           1. na základě zápisu do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem (při dlouhodobém pobytu)

Jak a do kdy lze žádost o zápis podat

Písemnou žádost o zápis je třeba doložit originálem, popř. ověřenou kopií dokladů potvrzujících totožnost voliče, jeho státní občanství ČR a bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu. Za doklad potvrzující bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu se považuje úřední doklad vydaný orgánem státu působnosti příslušným k evidenci obyvatel, popř. k vydávání povolení k pobytu.

  • Pro žádost není předepsaný formulář. Na žádosti se nevyžaduje ověřený podpis voliče.
  • Žádost musí být doručena nebo předána zastupitelskému úřadu nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. do 29. srpna 2021.

 

Pokud se volič zapsaný do zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem nebude vyskytovat v době voleb do Poslanecké sněmovny v územním obvodu tohoto zastupitelského úřadu, může zastupitelský úřad požádat o vydání voličského průkazu, na který je oprávněn hlasovat v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí a  v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky.

 

Důsledky zápisu do zvláštního seznamu

V případě zápisu do zvláštního seznamu voličů je volič, má-li trvalý pobyt na území České republiky, vyškrtnut ze stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem, v jehož územním obvodu je přihlášen k trvalému pobytu.

Pokud by chtěl volič v budoucnu opět volit na území České republiky, je třeba, aby požádal zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. Zastupitelský úřad vydá voliči potvrzení o vyškrtnutí, které je třeba odevzdat přede dnem voleb obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu má volič místo trvalého pobytu, nebo v den voleb okrskové volební komisi.

           2. na základě voličského průkazu

Seznam zastupitelských úřadů, u kterých je možné podat žádost o zápis
do zvláštního seznamu voličů nebo žádost o voličský průkaz, včetně kontaktů na ně je k  dispozici na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí www.mzv.cz, ikona O  ministerstvu – Adresář diplomatických misí – Zastoupení ČR v zahraničí.

 

Volič, který hlasuje ve zvláštním volebním okrsku, obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti.

Státní volební komise určila losem Ústecký kraj jako kraj, kterému budou podřazeny všechny zvláštní volební okrsky v zahraničí. Tzn., že voliči, kteří budou hlasovat v zahraničí na  zastupitelských úřadech, budou volit kandidáty z Ústeckého kraje.


Korespondenční hlasování ani hlasování v zastoupení české zákony v současnosti neumožňují.

 


ZÁPIS DO ZVLÁŠTNÍHO SEZNAMU VOLIČŮ

 

Zastupitelský úřad provede zápis do zvláštního seznamu voličů na základě písemné žádosti voliče, která je doložena, originálem, popř. ověřenou kopií dokladů potvrzujících žadatelovu totožnost, státní občanství ČR a bydliště v územním obvodu tohoto zastupitelského úřadu.

Žádost o zapsání do ZSV (k podání můžete použít Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů (DOCX, 14 KB)).

V případě osobního podání žádosti se můžete dostavit na konzulární úsek Velvyslanectví po konzultaci a předchozím objednání na telefonním čísle 00-389-2-3081-200.

V případě písemného podání žádosti zašlete žádost na adresu:

Embassy of the Czech Republic

Consular Department

Perisha Savelikj 3

1000 SKOPJE

 

V případě zápisu do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem v zahraničí bude zapsaný volič automaticky vyškrtnut ze stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem v ČR, v jehož územním obvodu má místo trvalého pobytu. Pokud by tento volič  v budoucnu chtěl volit na území České republiky, musí požádat zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. Zastupitelský úřad voliči vydá o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů potvrzení a toto potvrzení je nutné odevzdat přede dnem voleb obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu má volič místo trvalého pobytu, nebo v den voleb okrskové volební komisi, v jejímž obvodu má místo trvalého pobytu.

 
V případě krátkodobého pobytu v zahraničí je vhodnější volit při volbách do Poslanecké sněmovny v zahraničí na zastupitelském úřadě na voličský průkaz, který voliči vydá na základě ustanovení § 6a zákona o volbách do Parlamentu obecní úřad v místě jeho trvalého pobytu v ČR, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán. Na základě ustanovení § 6a odst. 2 zákona o volbách do Parlamentu může volič již ode dne vyhlášení voleb požádat o vydání voličského průkazu u obecního úřadu v ČR, kde je zapsán ve stálém seznamu voličů, tj. v místě svého trvalého pobytu, a to osobně do okamžiku uzavření stálého  seznamu, tj. do 6. října 2021 16 hod., nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 1. října 2021; toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky; obecní úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. od 23. září 2021, předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle, a to i do zahraničí; voličský průkaz lze zaslat na základě žádosti voliče i na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat.

Voličský průkaz vydává jak obecní úřad, tak i zastupitelský úřad, záleží jen na tom, u jakého úřadu je volič zapsán v seznamu voličů. S voličským průkazem lze při volbách do Poslanecké sněmovny hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky nebo v  jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

 


DOTAZY - ODPOVĚDI

 

Na voličský průkaz může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

 

Kde lze o voličský průkaz žádat

U obecního úřadu (magistrátu, městského úřadu, úřadu městyse, úřadu městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města, úřadu městské části hlavního města Prahy) v místě trvalého pobytu voliče.

Volič zapsaný v zahraničí do zvláštního seznamu voličů může požádat pouze příslušný zastupitelský nebo konzulární úřad.

 

Co se uvádí v žádosti

Žádost obsahuje jméno a příjmení voliče, datum narození, adresu trvalého pobytu a případně požadovaný způsob doručení voličského průkazu.

Pro žádost o voličský průkaz není předepsaný formulář.

 

Jak a do kdy lze žádost podat

Podáním v písemné nebo elektronické podobě s doručením úřadu do 1. října 2021

  • na listině opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo
  • v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče.

Osobně do 6. října 2021 do 16.00 hodin; volič se dostaví na úřad, prokáže svoji totožnost a úřad o žádosti učiní úřední záznam.

 

Kdy volič průkaz dostane

Úřad vydá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb (23. září 2021). Předá jej osobně voliči nebo tomu, kdo má plnou moc s ověřeným podpisem voliče, nebo jej voliči zašle. Voličský průkaz lze na základě žádosti zaslat i na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat. V tomto případě se stačí v den voleb dostavit na tento zastupitelský úřad, kde bude voličský průkaz předán a následně může volič přistoupit k hlasování.

 

Postup ve volební místnosti

Volič, který hlasuje na voličský průkaz, musí průkaz odevzdat okrskové volební komisi. Komise mu poté vydá prázdnou úřední obálku a sadu hlasovacích lístků.

Pokud se volič, kterému byl vydán voličský průkaz, rozhodne hlasovat ve „svém“ volebním okrsku, musí voličský průkaz rovněž odevzdat okrskové volební komisi. Jinak mu komise hlasování neumožní.

 


UŽITEČNÉ ODKAZY

Informace o losování čísel, kterými budou označeny hlasovací lístky politických stran, politických hnutí a koalic pro volby do Poslanecké sněmovny ČR zde.

Seznam zaregistrovaných kandidátních listin v Ústeckém kraji: Seznam kandidátních listin (PDF, 51 KB) , který byl vylosován pro letošní volby pro české občany volící v zahraničí.

Webová stránka Ministerstva vnitra: www.mvcr.cz/volby 

Vzory hlasovacích lístků (PDF, 693 KB) 

přílohy

zde 50 KB PDF (Acrobat dokument) 24.8.2021