македонски  english  česky 

rozšířené vyhledávání

1. Zápis do zvláštního seznamu voličů

Do zvláštního seznamu voličů vedeného Velvyslanectvím ČR ve Skopji mohou být zapsáni občané ČR, kteří mají bydliště na území Severní Makedonie.

Velvyslanectví České republiky ve Skopji provede zápis do zvláštního seznamu voličů na základě písemné žádosti voliče, která je doložena, originálem, popř. ověřenou kopií dokladů potvrzujících žadatelovu totožnost, státní občanství ČR a bydliště v územním obvodu tohoto zastupitelského úřadu.

Žádost o zapsání do ZSV (k podání můžete použít Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů (DOC, 29 KB).

V případě osobního podání žádosti se můžete dostavit na konzulární úsek Velvyslanectví po konzultaci a předchozím objednání na telefonním čísle 00-389-2-3081-200.

V případě písemného podání žádosti zašlete žádost na adresu:

Embassy of the Czech Republic

Consular Department

Perisha Savelikj 3

1000 SKOPJE

 

V případě zápisu do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem v zahraničí bude zapsaný volič automaticky vyškrtnut ze stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem v ČR, v jehož územním obvodu má místo trvalého pobytu. Pokud by tento volič  v budoucnu chtěl volit na území České republiky, musí požádat zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. Zastupitelský úřad voliči vydá o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů potvrzení a toto potvrzení je nutné odevzdat přede dnem voleb obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu má volič místo trvalého pobytu, nebo v den voleb okrskové volební komisi, v jejímž obvodu má místo trvalého pobytu.

 
V případě krátkodobého pobytu v zahraničí je vhodnější volit při volbách do Poslanecké sněmovny v zahraničí na zastupitelském úřadě na voličský průkaz, který voliči vydá na základě ustanovení § 6a zákona o volbách do Parlamentu obecní úřad v místě jeho trvalého pobytu v ČR, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán. Na základě ustanovení § 6a odst. 2 zákona o volbách do Parlamentu může volič již ode dne vyhlášení voleb požádat o vydání voličského průkazu u obecního úřadu v ČR, kde je zapsán ve stálém seznamu voličů, tj. v místě svého trvalého pobytu, a to osobně do okamžiku uzavření stálého  seznamu, tj. do 6. října 2021 16 hod., nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 1. října 2021; toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky; obecní úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. od 23. září 2021, předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle, a to i do zahraničí; voličský průkaz lze zaslat na základě žádosti voliče i na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat.

Voličský průkaz vydává jak obecní úřad, tak i zastupitelský úřad, záleží jen na tom, u jakého úřadu je volič zapsán v seznamu voličů. S voličským průkazem lze při volbách do Poslanecké sněmovny hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky nebo v  jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí.