македонски  english  česky 

понатамошно барање
Article notification Print Decrease font size Increase font size

MASË EMERGJENTE PËR TË PARANDALUAR PËRHAPJEN E COVID-19

Më 10 Mars 2020, Ministri i Shëndetësisë nxorinjë masë emergjente për të parandaluar për hapjen e COVID-19 në Republikën Çeke. Kjo masë vlen për të huajt që nuk ka në vendbanim të përhershëm  ose të përkohshëm në Republikën Çeke ose nuk punojnë atje; posaqërisht turistët.
Të gjithë personat që nuk ka në vendbanim të përhershëm ose të përkohshëm në Republikën Çeke ose që nuk punojnë atje, janë të obliguar të bëjnë kontrollin e simptomave të sëmundjeve infektive pas hyrjes në Republikën Çeke.

Nëse konstatohen shenjatë një sëmundje infektive, ata janë të obliguar të ndihmojnë profesionistët e kujdesit shëndetësor në mbledhjen e mostrave. Për më tepër, ata janë të detyruar të tolerojnë kufizime në lirinë e lëvizjes gjatë kontrollimit laboratorik të mostrave.

Për të huajt me vendbanim të përhershëm ose të përkohshëm, dhe ata që punojnë në Republikën Çeke, detyrimi për të raportuar simptomat të një sëmundje infektive menjëherë tek GP-të e tyre, si dhe detyrimin për t'i nënshtruar një karantine pas kthimit të tyre nga Italia.

Detajet mund të gjenden në faqen e internetit të Ministrisë së Shëndetësisë: https://www.mzcr.cz/ .