македонски  english  česky 

понатамошно барање
Article notification Print Decrease font size Increase font size

Qëndrim afatgjatë (Karta PUNUESE)

Lista e dokumentave të duhura sipas qellimit të udhëtimit

Karta PUNUESE

  1. Numër të vendit të punës – me plotësu në vendin e duhur në formular (num.3)
  2. Formular të plotësuar në gjuhën Çeke (dhe fotokopje) i cili mundet të shkarkohet këtu.
  3. Tre fotografi me prapvijë të bardhë, biometrike me dimensione 3,5 me 4,5 см);
  4. Dokument udhëtimi (dhe fotokopje). Dokumenti i udhëtimit duhet të jetë me validitet prej së paku një viti nga data e aplikimit për vizë, dokumenti  udhëtimit duhet të ketë së paku dy faqe të zbrazëta (pa asnjë vulë)
  5. Kontrata e punës – Pracovní smlouva/ Dohoda o pracovní činnosti  (origjinal ose kopje e vërtetuar te noteri) ose së paku para-kontratë (smlouva o smlouvě budoucí)  në të cilin palët obligohen në kohën e caktuar të nënshkruajnë kontraktë pune ose kontratë për aktivitet punues. Kontratë për realizimin e punës  (Dohoda o provedení práce) nuk mundet me u pranuar si dokument për dhënien e Kartës Punuese. Këta dokumenta duhet të përmbajnë dispozita nga të cilat shihet se pa dalim të vëllimit të punës nuk do të kontraktojnë pagë mujore më të vogël se vlera bazë e rrogës minimale në Republikën Çeke dhe se puna javore do të jetë së paku 15 orë;
  6. Dokument që provon gatishmërinë profesionale e kërkuar për pozicionin e duhur të punës (diplomë, dokument i cili vërteton kualifikimin profesional nëse kërkohet sipas rregullave juridike) me përkthim në gjuhën Çeke dhe të vërtetuar te noteri
  7. Kontratë për qira të banesës/shtëpisë nga R. Çeke me nënshkrim të vërtetuar te noteri të personit që e jep me qira banesën/shtëpinë (origjinal ose kopje të vërtetuar te noteri) ;
  8. Çertifikatë nga kadastra nga R. Çeke;
  9. Dëshmi penaliteti nga gjyqi kompetent në Maqedoni e Veriut / Kosovë me përkthim në gjuhën Çeke dhe të vërtetuar te noteri;
  10. TË GJITHË DOKUMENTAT DUHET TË DORRËZOHEN NË ORIGJINAL DHE NGA NJE FOTOKOPJE DHE NUK DUHET TË JENË MË TË VJETRA SE 180 DITË (përveç dokumentit të udhëtimit)