македонски  english  česky 

понатамошно барање
Article notification Print Decrease font size Increase font size

Viza afatgjate

Lista e dokumentave të duhura sipas qellimit të udhëtimit

 1. BASHKIM FAMILJAR
 1. Formular të plotësuar në gjuhën Çeke (dhe fotokopje) i cili mundet të shkarkohet këtu.
 2. Tre fotografi me prapvijë të bardhë, biometrike me dimensione 3,5 me 4,5 cm);
 3. Dokument udhëtimi (dhe fotokopje). Dokumenti i udhëtimit duhet të jetë me validitet prej së paku një viti nga data e aplikimit për vizë, dokumenti  udhëtimit duhet të ketë së paku dy faqe të zbrazëta (pa asnjë vulë)
 4. Çertifikata e martesës e noterizuar e nëse bëhet fjalë për bashkim në bazë të matreses apo bashkim familjarë me prindër (përkthyer në gjuhën çeke dhe të noterizuar)
 5. Çertifikata e lindjes e aplikuesit (përkthyer në gjuhën çeke dhe të noterizuar)
 6. Çertifikata e lindjes për fëmijet  nëse bëhet fjalë për bashkim familjarë me fëmijë në R. Çeke (përkthyer në gjuhën çeke dhe të noterizuar)
 7. Deklaratë nga personi në R. Çeke për mbulesën e harxhimeve për aplikuesin (Čestné prohlášení o hmotném zabezpečení) e shkruar në gjuhën çeke dhe e vërtetuar te noteri në R. Çeke
 8. Kontratë për qira të banesës/shtëpisë nga R. Çeke me nënshkrim të vërtetuar te noteri të personit që e jep me qira banesën/shtëpinë (origjinal ose kopje të vërtetuar te noteri)
 9. Çertifikatë nga kadastra në R. Çeke të banesës/shtëpisë që meret me qira
 10. Dëshmi penaliteti nga gjyqi kompetent në Maqedoni e Veriut / Kosovë me përkthim në gjuhën Çeke dhe të vërtetuar te noteri
 11. Fotokopja e pasaportës së partnerit apo prindit dhe fotokopja e vizës së qëndrimit
 12. Vërtetim se personi në R. Çeke është në mardhënie pune dhe qarkullimi i rrogës (výplatní pásky za posledních 3 měsících/platební výměr; potvrzení o výši příjmu, pracovní smlouva/výpis ze živnostenského rejstříku, mzdový výměr, potvrzení o bezdlužnosti) në origjinal ose kopje e vertetuar te noteri në R. Çeke
 13.  Qarkullimi i mjeteve bankare me kartelën bankare në vlerë së paku me 5000 EUR në origjinal, në rast se bëhet fjale për bankë nga Maqedonia Veriore ose Kosova duhet të përkthehet ne gjuhen çeke dhe të noterizohet
 14. TЁ GJITHA DOKUMENTET DUHEN NЁ ORIGJINAL DHE FOTOKOPJA E TYRE

B. STUDIME

 1. Formular të plotësuar në gjuhën Çeke (dhe fotokopje) i cili mundet të shkarkohet këtu.
 2. Tre fotografi me prapvijë të bardhë, biometrike me dimensione 3,5 me 4,5 см);
 3. Dokument udhëtimi (dhe fotokopje). Dokumenti i udhëtimit duhet të jetë me validitet prej së paku një viti nga data e aplikimit për vizë, dokumenti  udhëtimit duhet të ketë së paku dy faqe të zbrazëta (pa asnjë vulë)
 4. Vërtetimi i regjistrimit se jeni pranuar në fakultetin/shkollën  ku do të studijoni në gjuhën Çeke (në origjinal  ose fotokopje e noterizuar)
 5. Vërtetim për pagimin e vitit shkollor në fakultetin ku jeni pranuar (për studentët që vetë i paguajnë studimet) (në origjinal, në gjuhën Çeke, nëse vërtetimi është në gjuhë tjetër me përkthim nga përkthyes i autorizuar gjyqësor dhe i vërtetuar tek noteri)
 6.  Për stipendistët/bursistët: Vërtetim për marjen e bursës nga institucioni që u jep bursën (në origjinal, në gjuhën Çeke, nëse vërtetimi është në gjuhë tjetër me përkthim nga përkthyes i autorizuar gjyqësor dhe i vërtetuar tek noteri)
 7. Kontratë për qira të banesës/shtëpisë nga R. Çeke me nënshkrim të vërtetuar te noteri të personit që e jep me qira banesën/shtëpinë (origjinal ose kopje të vërtetuar te noteri)  ose dokument i cili e vërteton akomodimin tuaj në shtëpinë e studentëve/konvikt në gjuhën Çeke
 8. Çertifikatë nga kadastra Republika Çeke (nëse bëhet fjalë për banesë apo shtëpi)
 9. Dëshmi penaliteti nga gjyqi kompetent në Maqedoni e Veriut/ Kosovë me përkthim në gjuhën Çeke dhe të vërtetuar te noteri
 10. Qarkullimi i mjeteve bankare me kartelën bankare në vlerë së paku me 5000 EUR në origjinal, në rast se bëhet fjale për bankë nga R. Maqedonia e Veriut ose Kosova duhet të përkthehet ne gjuhen çeke dhe të noterizohet
 11. TЁ GJITHA DOKUMENTAT DUHEN TË DORRËZOHEN NЁ ORIGJINAL DHE FOTOKOPJA E TYRE

C. SIPЁRMARЁS (PRONARI I BIZNESIT NË ÇEKI OSE BIZNES INDIVIDUAL)

 1. Formular të plotësuar në gjuhën Çeke (dhe fotokopje) i cili mundet të shkarkohet këtu.
 2. Tre fotografi me prapvijë të bardhë, biometrike me dimensione 3,5 me 4,5 см);
 3. Dokument udhëtimi (dhe fotokopje). Dokumenti i udhëtimit duhet të jetë me validitet prej së paku një viti nga data e aplikimit për vizë, dokumenti  udhëtimit duhet të ketë së paku dy faqe të zbrazëta (pa vulë)
 4. Regjistrimi i firmës në R. Çeke (origjinal ose fotokopje e notеrizuar) (Výpis z obchodního rejstříku nebo Živnostenský list)
 5. Kontratë për qira të banesës/shtëpisë nga R. Çeke me nënshkrim të vërtetuar te noteri të personit që e jep me qira banesën/shtëpinë (origjinal ose kopje të vërtetuar te noteri)
 6.  Çertifikatë nga kadastra në R. Çeke
 7. Qarkullimi i mjeteve bankare me kartelën bankare në vlerë së paku me 5000 EUR në origjinal, në rast se bëhet fjale për bankë nga Maqedonia Veriore ose Kosova duhet të përkthehet ne gjuhen çeke dhe të noterizohet
 8. Dëshmi penaliteti nga gjyqi kompetent në Maqedoni e Veriut/ Kosovë me përkthim në gjuhën Çeke dhe të vërtetuar te noteri
 9. TЁ GJITHA DOKUMENTET DUHEN NЁ ORIGJINAL DHE FOTOKOPJA E TYRE

D. SPORTI

 1. Formular të plotësuar në gjuhën Çeke (dhe fotokopje) i cili mundet të shkarkohet këtu.
 2. Tre fotografi me prapvijë të bardhë, biometrike me dimensione 3,5 me 4,5 см);
 3. Dokument udhëtimi (dhe fotokopje). Dokumenti i udhëtimit duhet të jetë me validitet prej së paku një viti nga data e aplikimit për vizë, dokumenti  udhëtimit duhet të ketë së paku dy faqe të zbrazëta (pa vulë)
 4. Marrëveshja/kontrata me klubin (origjinal ose kopje e noterizuar)
 5. Vërtetim nga klubi (origjinal ose kopje e noterizuar)
 6. Kontratë për qira të banesës/shtëpisë nga R. Çeke me nënshkrim të vërtetuar te noteri të personit që e jep me qira banesën/shtëpinë (origjinal ose kopje të vërtetuar te noteri)
 7. Çertifikatë nga kadastra në R. Çeke
 8. Dëshmi penaliteti nga gjyqi kompetent në Maqedoni e Veriut/ Kosovë me përkthim në gjuhën Çeke dhe të vërtetuar te noteri
 9. TЁ GJITHA DOKUMENTET DUHEN NЁ ORIGJINAL DHE FOTOKOPJA E TYRE

E. ARSYE MJEKSORE

1) Formular të plotësuar në gjuhën Çeke (dhe fotokopje) i cili mundet të shkarkohet këtu.
2) Tre fotografi me prapvijë të bardhë, biometrike me dimensione 3,5 me 4,5 см);

3) Dokument udhëtimi (dhe fotokopje). Dokumenti i udhëtimit duhet të jetë me validitet prej së paku një viti nga data e aplikimit për vizë, dokumenti  udhëtimit duhet të ketë së paku dy faqe të zbrazëta (pa vulë)

4) Vërtetim për pranimin në institucion mjekësor në Republikën Çeke (origjinal ose kopje e noterizuar)
5) Kontratë për qira të banesës/shtëpisë nga R. Çeke me nënshkrim të vërtetuar te noteri të personit që e jep me qira banesën/shtëpinë (origjinal ose kopje të vërtetuar te noteri)
6) Çertifikatë nga kadastra nga R. Çeke
7) Dëshmi penaliteti nga shteti juaj Maqedonia e Veriut apo Kosova në origjinal me përkthim  në  gjuhën çeke dhe të noterizuar
8) Qarkullimi i mjeteve bankare me kartelën bankare që mbulon tërë trajtimin dhe qëndrimin në Republikën Çeke
9) TË GJITHA DOKUMENTET DUHET TË DORRËZOHEN NË ORGJINAL DHE KOPJE

Attachments

zov_EN 526 KB PDF (Adobe Acrobat document) 31.8.2010