български  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se uskuteční pátek 8. října a v sobotu 9. října 2021. Těchto voleb se bude možné účastnit též na Zastupitelském úřadě v Sofii.

Státní volební komise určila losem Ústecký kraj jako kraj, kterému budou podřazeny všechny zvláštní volební okrsky v zahraničí. Tzn., že voliči, kteří budou hlasovat v zahraničí na zastupitelských úřadech, budou volit kandidáty z Ústeckého kraje. Volič, který hlasuje ve zvláštním volebním okrsku, obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti.
Voličem je občan ČR, který nejpozději 9. října 2021 dovrší věku 18 let. Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem ČR, platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem ČR.
 

Pokud budete mít zájem účastnit se těchto voleb na našem úřadě

1) a žijete-li dlouhodobě v Bulharsku, můžete požádat o zápis do Zvláštního seznamu voličů vedeného naším velvyslanectvím. V případě, že máte stále platný trvalý pobyt na území ČR, budete následně vyškrtnut/a ze stálého seznamu voličů v místě Vašeho trvalého bydliště v ČR. Zvláštní seznam voličů je stálé povahy a nevytváří se pro další volby znovu. (Pokud jste v seznamu veden/a od některých předchozích voleb, není třeba o zapsání žádat znovu.) Při ukončení pobytu v zahraničí je potřebné požádat o vyškrtnutí z tohoto seznamu.

Pokud již ve zvláštním seznamu zapsán(a) jste a v době voleb nebudete v Bulharsku, můžete na našem velvyslanectví požádat o vydání voličského průkazu, na který budete oprávněn(a) hlasovat v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí či v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR.

2) a jste-li v Bulharsku krátkodobě, můžete volit na voličský průkaz. Voličský průkaz má jednorázový charakter, na základě žádosti jej vydá obecní úřad dle místa Vašeho trvalého pobytu v ČR, v jehož stálém seznamu voličů jste zapsán/a. O vydání voličského průkazu lze již požádat (lhůta plyne ode dne vyhlášení voleb), a to:

 - podáním v písemné nebo elektronické podobě s doručením úřadu do 1. října 2021 na listině opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče;

- osobně do 6. října 2021 do 16.00 hodin, volič se dostaví na úřad, prokáže svoji totožnost a úřad o žádosti učiní úřední záznam.

Obecní úřad následně vydá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb (23. září 2021). Předá jej osobně voliči nebo tomu, kdo má plnou moc s ověřeným podpisem voliče, nebo jej voliči zašle. Voličský průkaz lze na základě žádosti zaslat i na adresu našeho velvyslanectví (G. S. Rakovski 100, 1000 Sofie). V tomto případě se stačí v den voleb dostavit na naše velvyslanectví, kde Vám bude voličský průkaz předán a následně budete moci přistoupit k hlasování.

Zápis do Zvláštního seznamu voličů vedeného Velvyslanectvím ČR v Sofii

Žádost lze podat osobně na konzulárním oddělení Velvyslanectví ČR v Sofii (během úředních hodin pro veřejnost: pondělí  - středa – pátek 9 - 12 hod.) či ji lze zaslat poštou na adresu našeho úřadu nejpozději do 29. srpna 2021.

Za účelem zápisu do Zvláštního seznamu voličů je zapotřebí předložit:

- originál písemné žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů (vzor žádosti je v příloze níže), podpis na žádosti nemusí být úředně ověřen;

a dále originály, popř. ověřené kopie níže uvedených dokladů:

- doklad potvrzující totožnost: platný občanský průkaz ČR, platný cestovní doklad ČR (cestovní pas, diplomatický pas, služební pas, cestovní průkaz), popř. jiný platný úřední doklad, a to i cizozemský, opatřený fotografií držitele a obsahující základní osobní údaje (jméno, popř. jména, příjmení, datum narození) vystavený příslušným orgánem;

- doklad prokazující státní občanství ČR: občanský průkaz ČR, cestovní doklad ČR (cestovní pas, diplomatický pas, služební pas, cestovní průkaz), osvědčení o státním občanství ČR ne starší 1 roku, listina o nabytí či udělení státního občanství ČR ne starší 1 roku;

- doklad potvrzující bydliště na území Bulharska

Informace k volbám na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR

žádost (DOC, 30 KB)