български  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se budou konat 8. a 9. října 2021

(Archivní článek, platnost skončena 29.10.2021 / 15:30.)

Prezident republiky vyhlásil na dny 8. a 9. října 2021 volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky rozhodnutím publikovaným ve Sbírce  zákonů pod č. 611/2020 Sb. Žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného Českým velvyslanectvím v Sofii je možné podávat do 29. srpna 2021.  V rámci současné právní úpravy nelze volit korespondenčně.
 

V zahraničí se mohou občané ČR zúčastnit voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a přímé volby prezidenta republiky. V rámci současné právní úpravy je nutné volit osobně, tedy během návštěvy zastupitelského úřadu. Zastupitelské úřady ČR za tímto účelem vedou zvláštní seznamy voličů  - občanů ČR, kteří mají bydliště mimo území ČR v jurisdikci příslušného úřadu. Na úřadech v zahraničí mohou volit pouze občané ČR, zapsaní v seznamu dotyčného úřadu, nebo občané ČR, kteří se prokáží voličským průkazem.

Zápis do zvláštního seznamu voličů (ZSV) vedeného na Českém velvyslanectví v Sofii

Písemná žádost o zapsání do ZSV nemá žádnou oficiální formu. Stačí použít např. text "Já [jméno a příjmení], [rodné číslo, adresa trvalého bydliště v ČR nebo/a adresa v Bulharsku) tímto žádám o zapsání do ZSV při  Českém velvyslanectví v Sofii. V [místo] dne [datum], [podpis]."  Dále je potřeba předložit platný doklad totožnosti (cestovní pas ČR nebo občanský průkaz ČR) a doklad potvrzující pobytový status v Bulharsku.

Upozorňujeme, že volič, který má trvalý pobyt na území České republiky a bude na základě své žádosti zapsán do ZSV v  Sofii, bude automaticky vyškrtnut ze stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem, v jehož územním obvodu má místo trvalého pobytu v ČR!

Vydání voličského průkazu (VP) pro voliče zapsaného ve zvláštním seznamu voličů vedeném při Českém velvyslanectví v Sofii

VP opravňuje voliče volit mimo Sofii, např. při jeho plánované cestě do ČR či jiné cestě do zahraničí.

Žádost o vydání voličského průkazu musí být Českému velvyslanectví zaslána poštou, případně předložena osobně (do 6. října 2021). Písemná žádost o vydání voličského průkazu nemá žádnou oficiální formu. Stačí použít např. text "Já [jméno a příjmení], [rodné číslo] tímto žádám o vydání voličského průkazu dle mého  jména uvedeného ve zvláštním seznamu voličů vedeného  Českým velvyslanectvím v Sofii. V [místo] dne [datum], [podpis]." S VP a dokladem totožnosti se pak občan dostaví v době voleb do libovolné volební místnosti v ČR nebo v zahraničí k výkonu svého volebního práva. 

Vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného Českým velvyslanectvím v Sofii

Volič zapsaný do zvláštního seznamu voličů by měl při ukončení svého pobytu v zahraničí včas požádat o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. Žádost o vyškrtnutí voliče ze ZSV může být písemná nebo ústní. Ústně může volič požádat o vyškrtnutí pouze při osobní návštěvě zastupitelského úřadu. Písemná žádost je dostačující, pokud je zaslána poštou. Podpis voliče na žádosti o vyškrtnutí není nutno úředně ověřovat. Písemná žádost o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů nemá pevně stanovenou formu. Stačí použít např. text "Já [jméno a příjmení], [rodné číslo] tímto žádám o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného Českým velvyslanectvím v Sofii. V [místo] dne [datum], [podpis].Vyškrtnutí lze provést nejpozději 2 dny před prvním dnem voleb. Voliče, kterému byl vydán VP, lze vyškrtnout jen tehdy, jestliže spolu s podáním žádosti o vyškrtnutí zastupitelskému úřadu vrátí průkaz. České velvyslanectví vydá vyškrtnutému voliči potvrzení o vyškrtnutí ze ZSV. Toto potvrzení je nutné odevzdat přede dnem voleb obecnímu úřadu v ČR, v jehož územním obvodu má volič místo trvalého pobytu, nebo v den voleb okrskové volební komisi, v jejímž obvodu má volič místo trvalého pobytu.