česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Agenda cestovních pasů ČR

Od 1.9. 2006 Česká republika vydává cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji (biometrické pasy).

Povinnost vydávat cestovní doklady se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji vyplývá pro všechny členské státy Evropské unie z Nařízení Rady (ES) č. 2252/2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy, přijatého dne 13. prosince 2004, ve znění novely č. 444/2009, a to pro cestovní doklady vydávané na dobu platnosti delší než 12 měsíců. Tento předpis je pro členské státy Evropské unie přímo aplikovatelný, a tudíž se bez dalších legislativních kroků stal součástí právního řádu členských států, tedy i České republiky, která pro vytvoření jeho aplikačních podmínek ještě přijala zákon č. 136/2006 Sb., kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů.

 

1. Kde je možno o cestovní pasy požádat?

 

  • vydání biometrických pasů lze v zahraničí požádat na kterémkoliv velvyslanectví nebo generálním konzulátu ČR (ve Švédsku tedy pouze na našem velvyslanectví). Pro samotné řízení o vydání biometrického pasu není rozhodující, ve kterém státě občan ČR trvale žije. Předkládají se totiž vždy pouze české doklady, nikoliv např. švédský rodný list. Občan si tedy může zvolit zastupitelský úřad, který je nejblíže místu jeho bydliště.
  • V ČR lze žádost podat u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností dle místa (posledního) trvalého pobytu v ČR. Nemá-li občan v ČR přihlášen trvalý pobyt, žádost vyřizuje Magistrát města Brna. V ČR se žádosti vyřizují v podstatně kratších lhůtách než je tomu v zahraničí.  Biometrický pas se v ČR vydá občanovi ve lhůtě 30 dnů a  pas-blesk ve lhůtě 6 dnů.   

 2. Jak řízení probíhá?

  • V případě, že občan hodlá podat žádost o vydání cestovního pasu na našem velvyslanectví, doporučujeme následující postup:

- po přečtení této informace a prověření, kterými doklady žadatel (ne)disponuje, s předstihem nás kontaktovat, nejlépe telefonicky, k podání předběžných informací, dojednání dalšího postupu a sjednání schůzky na našem úřadě k podání žádosti;

- zaslat našemu úřadu (poštou, emailem) žádost o provedení prevalidace dat v Informačním systému Evidence obyvatel ČR (IS EO) (naleznete v příloze), abychom mohli předem zjistit, zda dokládané osobní údaje odpovídají těm vedeným k žadateli v ČR, resp. zda je vůbec žadatel v IS EO veden (to se týká zejména osob s dlouholetým pobytem ve Švédsku, resp. osob ve Švédsku narozených);

- k úspěšné prevalidaci je zejména nutné doložit rodné číslo a kopii platného dokladu o občanství (viz. formulář žádosti, který naleznete pod odkazem v předchozím odstavci).

  • Naše velvyslanectví žádosti o vydání biometrických pasů pouze přijímá a elektronickou cestou je zasílá k vyřízení příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností do ČR.
  • Žadatel o vydání biometrického pasu se musí na zastupitelský úřad dostavit osobně jak k podání žádosti, tak poté k převzetíbiometrického pasu. Osobní přítomnost platí pro všechny držitele biometrických pasů, zákonné zástupce nezletilých dětí nevyjímaje (nezl. dítě však k převzetí dokladu se již dostavit nemusí).
  • Žadatel o vydání biometrického pasu nepředkládá žádnou písemnou žádost. Veškeré administrativní úkony spojené se zpracováním žádosti provádíme na místě s žadatelem my, a to s využitím IS EO a evidence cestovních dokladů, ve kterých se ověřuje správnost údajů zpracovávaných v žádosti.

3. Co je k vyřízení pasu potřeba a jak dlouho to trvá?

  • Základní je povinnost žadatele předložit platný občanský průkaz nebo platný cestovní pas, popř. jiný obdobný doklad k ověření jeho totožnosti a občanství ČR, nebo předložit listiny k ověření případně zjištěných pochybností ve zpracovávaných údajích. Není-li k dispozici platný pas nebo občanský průkaz, lze totožnost doložit jiným dokladem (např. švédskou ID) a občanství pak osvědčením o státním občanství, které však nemá být, dle praxe v ČR, starší 12 měsíců. Žadatel je rovněž povinen doložit své rodné číslo, například dokladem o přidělení rodného čísla, nemá-li platný pas nebo občanský průkaz.
  • Korektní fotografie je pro úspěšné vyřízení žádosti velmi důležitá. Rozměr fotografie má být 5x5cm (nebo mírně větší). Fotografie rozměru 4,5 x 3,5 cm nejsou pro skenování systémem E-Pasy vhodné. Pokud systém předloženou fotografii vyhodnotí jako nepřijatelnou pro pořízení biometrických údajů, nebudeme moci žádost o vydání cestovního pasu ukončit do doby, než budete mít k dispozici vyhovující fotografii. Kritéria pro fotografie malých dětí jsou o něco benevolentnější. Na  fotografii dítěte nesmí být vidět doprovázející osoba a její ruce. U dítěte není přípustná pokrývka hlavy, obličej dítěte nesmí být zakryt částmi oděvu ani jinými předměty (např. dudlíkem) a nesmí být vidět ruce dítěte. Oči dítěte by měly být otevřené. Jsou povolena pootevřená ústa a není vyžadován přímý pohled do objektivu.
  • Doba platnosti biometrických pasů je obecně 10 let; pokud jsou tyto cestovní pasy vydávány občanům ve věkové kategorii 0 až 15 let, vydávají se na dobu platnosti 5 let.
  • Upozorňujeme, že žadatelé ve věku 15 – 18 let musí předložit souhlas svého zákonného zástupce (typicky jeden z rodičů) s podáním žádosti o vydání nového cestovního pasu. Tento souhlas může rodič učinit přímo na úřadě. Pokud je souhlas podepsán mimo úřad, musí být podpis ověřen notářem.

 4. Kde najdete více informací?

Podrobné informace o agendě cestovních dokladů naleznete na webové stránce Ministerstva vnitra ČR – http://www.mvcr.cz/rady-a-sluzby.aspx

 

přílohy

zadost 2 157 KB PDF (Acrobat dokument) 30.7.2012

Sablona_pas_foto 67 KB PDF (Acrobat dokument) 31.8.2016