česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Registrace dítěte narozeného ve Švédsku

Informace o zápisu narození a vystavení českého rodného listu.

K žádosti o vystavení českého rodného listu se předkládají níže uvedené doklady, všechny dokumenty musí být předloženy v originálech nebo úředně ověřených fotokopiích:

  1. zápis o narození (žádost o zápis o narození)
  2. švédský rodný list „personbevis“ opatřený razítkem a podpisem vydávajícího orgánu s připojeným vícejazyčným formulářem pro Českou republiku, případně úředním překladem do českého jazyka. Vícejazyčný formulář připojí na vaši žádost vydávající úřad (Skatteverket) - viz informace o nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191ze dne 6. července 2016),
  3. žádost a vyplněný dotazník ke zjištění státního občanství ČR a vydání osvědčení o státním občanství ČR (žádost a dotazník)
  4. u dětí narozených za trvání manželství český oddací list rodičů; pokud má žadatel pouze cizozemský oddací list, požádá souběžně o zápis o uzavření manželství;
  5. u dětí narozených mimo manželství je nutné prokázat rodinný status matky v době narození dítěte, aby bylo možno určit rodičovství v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a předložit:

a)      je-li matka dítěte rozvedená, rozsudek o rozvodu s doložkou nabytí právní moci a rodný list matky;

b)      je-li matka dítěte vdovou, úmrtní list manžela nebo rozsudek soudu o prohlášení manžela za mrtvého s doložkou o nabytí právní moci a rodný list matky;

c)      je-li matka svobodná nebo nejsou-li rodiče manželé a pro určení otce dítěte nelze použít první domněnku určení otcovství („narodí-li se dítě v době od uzavření manželství do uplynutí třístého dne po zániku manželství, nebo po jeho prohlášení za neplatné, považuje se za otce dítěte bývalý manžel matky. Narodí-li se dítě ženě znovu provdané, považuje se za otce dítěte manžel pozdější, i když se dítě narodilo před uplynutím třístého dne potom, co její dřívější manželství zaniklo nebo bylo prohlášeno za neplatné“), je třeba, aby rodiče předložili švédský zápis o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů s úředním překladem do českého jazyka, případně vícejazyčným formulářem pro Českou republiku;

  1. rodný list rodiče, který je občanem ČR;
  2. doklad totožnosti, kterým může být platný cestovní pas ČR či platný občanský průkaz ČR; pokud takový doklad nemá, pak platný cestovní pas nebo občanský průkaz státu, jeho je občanem; pro zápis narození dítěte ve věku do 15 let se vyžaduje předložení dokladu totožnosti od rodiče – občana ČR, který podává žádost o zápis narození za dítě;
  3. příjmení žen – občanek ČR se tvoří v souladu s pravidly českého pravopisu, obvykle koncovkou – ová. Na žádost ženy (zákonného zástupce u dítěte) může být příjmení zapsáno do matriky (rodného listu) v mužském tvaru. Pro zápis narození u dítěte v mužském tvaru je při podání žádosti nutná účast obou rodičů.

Cizozemský rodný list potřebný k provedení zápisu matriční události je součástí dokumentace zvláštní matriky v Brně, žadatelům se nevrací. Cizozemské doklady musí být rovněž přeloženy do českého jazyka, to neplatí, jedná-li se o švédský matriční doklad opatřený vydávajícím úřadem vícejazyčným formulářem pro Českou republiku.

Vyřízení žádosti trvá cca 2 - 3 měsíce. Podle složitosti jednotlivých matričních případů mohou být požadovány další doklady nutné k žádosti a je možná i delší lhůta zpracování.

Matriční události občanů ČR (narození, sňatek, úmrtí), ke kterým došlo v cizině, je třeba zapsat do zvláštní matriky vedené Úřadem městské části Brno-střed. Zápis se provádí na základě žádosti. Žádost se podává v zahraničí u zastupitelského úřadu ČR podle místa trvalého bydliště žadatele v zahraničí, případně v ČR u kteréhokoli matričního úřadu. Z důvodu nutnosti ověření podpisu žadatele se žádost podává osobně. Termín návštěvy doporučujeme dohodnout předem na níže uvedených telefonních číslech.