česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zápis manželství uzavřeného ve Švédsku

Informace o zápisu manželství a vystavení českého oddacího listu.

K žádosti o vystavení českého oddacího listu se předkládají níže uvedené doklady, všechny dokumenty musí být předloženy v originálech nebo v úředně ověřených fotokopiích:

  1. zápis o uzavření manželství (žádost o zápis uzavření manželství);
  2. švédský oddací list „personbevis“ (byl-li sňatek uzavřen ve Švédsku) opatřený vydávajícím orgánem vícejazyčným formulářem pro Českou republiku, případně úředním překladem do českého jazyka. Vícejazyčný formulář připojí na vaši žádost vydávající úřad (Skatteverket) - viz informace o nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191ze dne 6. července 2016,
  3. platný cestovní pas ČR nebo občanský průkaz ČR k prokázání totožnosti;
  4. český rodný list;
  5. doklad prokazující státní občanství ČR (platný cestovní pas ČR, občanský průkaz ČR, osvědčení o státním občanství ČR, listina o udělení státního občanství ČR); pokud žadatel tento doklad nemá, požádá souběžně o zjištění českého státního občanství a vystavení osvědčení o státním občanství ČR;
  6. rozsudek soudu ČR o rozvodu předcházejícího manželství s doložkou o nabytí právní moci; Pokud občan ČR uzavíral manželství jako rozvedený a manželství českého občana bylo rozvedeno ve Švédsku po 1.5.2004 předkládá občan rozsudek švédského soudu o rozvodu s doložkou o nabytí právní moci a osvědčení dle nařízení Rady ES č. 1347/2000 ze dne 29. 5. 2000, resp. nařízení Rady ES č. 2207/2003 ze dne 27. 11. 2003 s úředním překladem do českého jazyka. Na tyto výše uvedené švédské doklady není třeba pořizovat apostilní doložku.
  7. úmrtní list bývalého manžela nebo rozsudek soudu o prohlášení manžela za mrtvého s doložkou nabytí právní moci, pokud státní občan ČR uzavíral manželství jako ovdovělý;
  8. příjmení žen – občanek ČR se tvoří v souladu s pravidly českého pravopisu, obvykle koncovkou – ová. Na žádost ženy může být příjmení zapsáno do matriky (oddacího listu) v mužském tvaru.

Cizozemský oddací list potřebný k provedení zápisu matriční události je součástí dokumentace zvláštní matriky v Brně, žadatelům se nevrací. Cizozemské doklady musí být rovněž přeloženy do českého jazyka.  To neplatí, jedná-li se o švédský matriční doklad opatřený vydávajícím úřadem vícejazyčným formulářem pro Českou republiku.

Vyřízení žádosti trvá cca 2 - 3 měsíce. Podle složitosti jednotlivých matričních případů mohou být požadovány další doklady nutné k0 žádosti a je možná i delší lhůta zpracování.

Matriční události občanů ČR (sňatek, narození, úmrtí), ke kterým došlo v cizině, je třeba zapsat do zvláštní matriky vedené Úřadem městské části Brno-střed. Zápis se provádí na základě žádosti. Žádost se podává v zahraničí u zastupitelského úřadu ČR podle místa trvalého bydliště žadatele v zahraničí, případně v ČR u kteréhokoli matričního úřadu. Z důvodu nutnosti ověření podpisu žadatele se žádost podává osobně. Termín návštěvy úřadu doporučujeme dohodnout předem.