česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Úřední překlady listin

Tato informace pojednává pouze o „úředních“ překladech listin, které jsou používány v úředním styku v řízeních, kdy je ze zákona vyžadován úřední překlad. Nehovoří se zde tedy o překladech obecně, které na komerční bázi nabízejí překladatelé a překladatelské agentury.

V konzulární praxi se typicky jedná například o švédský personbevis dokládající matriční událost (narození, uzavření manželství, úmrtí) českého občana, která nastala ve Švédsku. Dále se může jednat o rozhodnutí ve statusových věcech (změna jména a příjmení, naturalizační listina, rozvodový rozsudek apod.).

Za úřední překlady se považují ty, které byly vypracovány úředním překladatelem, zpravidla registrovaným státní institucí. V případě ČR se jedná o registr tlumočníků vedený Ministerstvem spravedlnosti. Tlumočníci (tento právní termín zahrnuje i překladatele) jsou registrováni u krajských soudů, resp. Městského soudu v Praze. Institut tlumočníků je upraven zákonem č. 36/1967, o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů.

Ve Švédsku registr Kammarkollegiet rozlišuje mezi tlumočníky a překladateli. To ovšem neznamená, že jedna osoba nemůže být současně tlumočníkem i překladatelem.

 

1. Jak získat úřední překlad pro použití v ČR

V zásadě se úřední překlad listiny sepsané ve švédštině dá opatřit dvěma následujícími způsoby.

a) Jednak přímo od (soudního) tlumočníka pro jazyk švédský, kterého naleznete v evidenci znalců a tlumočníků. Ta je přístupná na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR nebo Komory soudních znalců ČR.

Překlad vypracovaný soudním tlumočníkem a opatřený jeho úředním razítkem je přímo použitelný v příslušném správním či soudním řízení v ČR.

b) Druhou možností je nechat si překlad vyhotovit od překladatele zde ve Švédsku či si listinu přeložit sám a poté požádat na Velvyslanectví ČR ve Stockholmu/HK Malmö o ověření jeho správnosti. Zde je nutno upozornit, že HK Malmö překlady nevyhotovuje a ověří správnost překladu pouze takové listiny, jejíž obsah je pro konzulárního pracovníka zcela srozumitelný.

Poplatek za ověření správnosti překladu konzulátem se vyměřuje dle počtu stran překladu (nikoliv přeloženého originálu) a dle sazebníku konzulární poplatků činí 300,- CZK, resp. 150,- CZK za jednu stranu. Nižší sazba se používá u překladů listin předkládaných zvláštní matrice v Brně k zápisu matriční události občana ČR v cizině. Výše poplatků ve švédské měně se odvíjí dle aktuálního měsíčního konzulárního kursu a rádi Vám ji telefonicky či e-mailem sdělíme.

2. Jak získat úřední překlad pro použití ve Švédsku

Postup je v zásadě obdobný tomu, co bylo uvedeno k úředním překladům pro použití v ČR. Seznam švédských úředních překladatelů je k dispozici na webové stránce Kammarkollegiet. V rubrice "Tolk och Translator" aktivujete vyhledávač překladatelů " Sök translator online" a označíte "till svenska från" (ze švédštiny do...). V seznamu jazyků (språk) vyberete češtinu " tjeckiska".

Detailnější informace o režimu používání překladů v češtině sepsaných listin v řízení před švédskými orgány získáte na konzulárním úseku Velvyslanectví Švédska v Praze.

3. Vyšší ověření veřejné listiny

Závěrem upozorňujeme, že veřejná listina musí být pro úřední řízení ve druhém státě často opatřena tzv. vyšším ověřením. Následně může být pořízen úřední překlad (včetně apostily). V případě ČR, resp. Švédska, není třeba superlegalizace zastupitelským úřadem a postačuje vyšší ověření apostilou "Apostille". Ve Švédsku apostilu vydávají někteří veřejní notáři "Notarius Publicus". Jejich seznam získáte u místně příslušného krajského úřadu "länsstyrelsen". V ČR apostilu dle povahy listiny vydává Ministerstvo spravedlnosti nebo Ministerstvo zahraničních věcí.

POZOR!! Pokud budete potřebovat opatřit personbevis apostilou, musí se jednat o originál dokumentu, na kterém bude kromě razítka Skatteverketu i razítko a podpis úředníka Skatteverketu. Bez těchto náležitostí Vám švédský notář nedá apostilu.

4. Shrnutí

Z uvedeného zejména vyplývá, že:

  • překlady vypracované švédským překladatelem (i když je registrován u Kammarkollegiet) nejsou samy o sobě úředními překlady pro řízení před úřady v ČR;
  • naopak překlad vypracovaný českým překladatelem (i když je registrován v Evidenci znalců a tlumočníků Ministerstva spravedlnosti ČR) není úředním překladem z hlediska úřadů švédských;
  • správnost překladu ze švédštiny do češtiny a naopak, který si klient vyhotoví sám nebo si jej nechá připravit překladatelem či překladatelskou agenturou, může být ověřena konzulárním úředníkem na Velvyslanectví ČR ve Stockholmu nebo HK Malmö a tím se stane překladem "úředním" pro řízení v ČR;
  • je dobré se nejdříve u věcně příslušného úřadu zeptat, zda vyžaduje překlad "úřední" a má-li být (v případě, že se jedná o veřejnou listinu) originál přeloženého dokumentu opatřen apostilou.


Aktuální seznam soudních překladatelů z/do švédštiny je možno nalézt ve vyhledávači Ministerstva spravedlnosti ČR.