česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Nabývání občanství ČR prohlášením

(Archivní článek, platnost skončena 15.01.2020.)

Zákon o státním občanství č. 186/2013 Sb. přináší nové možnosti nabytí a nabytí českého státního občanství prohlášením. Jde o situace, které se mohou týkat bývalých občanů a krajanů, kteří žijí ve Švédsku.

Pro všechny typy prohlášení platí, že pokud je k prohlášení nutné předložit cizozemské listiny, musí být opatřeny příslušnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, jinak. Cizozemské listiny musí být opatřeny úředními překlady do českého jazyka.

K přijetí prohlášení je příslušný krajský úřad, a to podle místa trvalého, popř. posledního trvalého pobytu prohlašovatele na území ČR. Pokud prohlašovatel trvalý pobyt na území ČR nikdy neměl, je k přijetí prohlášení příslušný Úřad městské části Praha 1.

Podrobné informace k novému zákonu o státním občanství ČR  naleznete v textu zákona.

Upozornění: Ve Švédsku lze prohlášení učinit pouze před Velvyslanectvím ČR ve Stockholmu. Veškeré žádosti budou přijímány pouze na základě předem sjednané schůzky.

                                                        *

Prohlášení dle § 31 - bývalí občané ČR

 Prohlášením o nabytí státního občanství ČR může (znovu)nabýt státní občanství fyzická osoba, která pozbyla české nebo československé státní občanství před 1.1.2014, pokud se nejednalo-li se o:

a) o pozbytí československého státního občanství podle ústavního dekretu prezidenta republiky o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské nebo
b) o pozbytí podle smlouvy mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o Zakarpatské Ukrajině, nebo nejedná-li se
c) o československého státního občana, který se ke dni 1.1.1969 stal, nebo by se k tomuto dni stal státním občanem Slovenské socialistické republiky, anebo po 1.1.1969 nabyl státní občanství Slovenské socialistické republiky nebo Slovenské republiky a je dosud jejím občanem. Do tohoto prohlášení nelze zahrnout potomky narozené v období, kdy prohlašovatel nebyl českým občanem.

Do prohlášení není možné zahrnout dítě. Pro dítě, které bylo bývalým občanem dle odst. 1, mohou jeho zákonní zástupci učinit samostatné prohlášení. Pokud je dítě starší 15 let, musí být k prohlášení doložen jeho výslovný souhlas s nabytím občanství.

K prohlášení se připojují:
 a) rodný list,
 b) oddací list, doklad o vzniku partnerství, případně doklad o rozvodu manželství, doklad o zrušení partnerství, úmrtní list zemřelého manžela/ manželky nebo partnera/partnerky,
 c) rodné listy rodičů, jejich oddací list, případně doklad o rozvodu manželství, nebo úmrtní listy, pokud jsou tyto doklady nezbytné pro učinění prohlášení,
 d) rodné listy prarodičů, jejich oddací list, případně doklad o rozvodu manželství, nebo jejich úmrtní listy, pokud jsou tyto doklady nezbytné pro učinění prohlášení,
 e) doklad prokazující datum a způsob pozbytí českého/československého státního občanství prohlašovatele/prohlašovatelky,
 f) souhlas dítěte staršího 15 let.

Prohlášení o nabytí státního občanství České republiky podle § 31 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)

Prohlášení o nabytí státního občanství České republiky dítěte podle § 31 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)

                     

Prohlášení dle § 32 - českoslovenští občané bez určení republikového občanství

 Prohlášením o nabytí státního občanství ČR může nabýt státní občanství fyzická osoba, která byla k 31.12.1992 státním občanem České a Slovenské Federativní Republiky a nebyla českým státním občanem ani státním občanem Slovenské republiky; nabytí státního občanství České republiky tímto způsobem není umožněno fyzické osobě, která je ke dni učinění prohlášení státním občanem Slovenské republiky.

Fyzická osoba, jež je v přímé linii potomkem bývalého občana podle předcházející věty, může státní občanství České republiky nabýt prohlášením, pokud nebyla českým státním občanem ani státním občanem Slovenské republiky. Do prohlášení lze zahrnout i dítě.

Je-li prohlášení za dítě činěno pouze jedním z rodičů dítěte, je nutné předložit souhlas druhého rodiče s jeho úředně ověřeným podpisem s tím, aby dítě nabylo státní občanství České republiky. Souhlas druhého rodiče se nevyžaduje, pokud byl rodičovské odpovědnosti zbaven, výkon jeho rodičovské odpovědnosti byl v této oblasti omezen nebo pozastaven, není-li jeho pobyt, pokud žije mimo území České republiky, znám nebo zemřel.

K prohlášení se připojují:
a) rodný list/ rodné listy,
b) oddací list, doklad o vzniku partnerství, případně doklad o rozvodu manželství, doklad o zrušení partnerství, úmrtní list zemřelého manžela/ manželky  nebo partnera/ partnerky,
c) doklad o tom, že nejsem státním občanem Slovenské republiky.

Prohlášení o nabytí státního občanství České republiky učiněné podle § 32 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)

                                                          

Prohlášení dle § 33 - pouze jeden rodič českým občanem

 Prohlášením o nabytí státního občanství ČR může nabýt státní občanství fyzická osoba, která se narodila v době od 1.10.1949 do 7.5.1969 mimo území Československé republiky a jeden z jejích rodičů byl ke dni jejího narození československým státním občanem a k 1.1.1969 se stal nebo by se k tomuto dni stal českým státním občanem.

Toto prohlášení lze podat nejpozději do jednoho roku do 1.1.2015. Do tohoto prohlášení nelze zahrnout potomky.

K prohlášení se připojují:
a) rodný list,
b) oddací list, doklad o vzniku partnerství, případně doklad o rozvodu manželství, doklad o zrušení partnerství, úmrtní list zemřelého manžela/ manželky nebo partnera/ partnerky,
c) doklad prokazující československé státní občanství jednoho rodičů ke dni narození prohlašovatele/ prohlašovatelky.

Prohlášení o nabytí státního občanství České republiky podle § 33 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)

 

 

přílohy

Nový zákon o státním občanství 334 KB PDF (Acrobat dokument) 14.1.2014

Prohlášení o nabytí podle § 31 38 KB DOC (Word dokument) 28.3.2014

Prohlášení o nabytí státního občanství ČR dítěte podle... 48 KB DOC (Word dokument) 28.3.2014

Prohlášení o nabytí podle § 32 46 KB DOC (Word dokument) 28.3.2014

Prohlášení o nabytí podle § 33 36 KB DOC (Word dokument) 28.3.2014