english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace o důchodovém zabezpečení v ČR

Od dne 1.1.1996 je zákonem č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění (úplné znění z pozdějších změn a doplnění v zákoně č. 233/1998 Sb. o důchodovém pojištění) umožněno vyplácení důchodů i osobám bez českého státního občanství a bez trvalého pobytu v České republice s výjimkou důchodů invalidních. Rozhodujícím kritériem je pouze splnění stanovených podmínek nároku na některou z dávek důchodového pojištění.

Od dne 1.1.1996 je zákonem č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění (úplné znění z pozdějších změn a doplnění v zákoně č. 233/1998 Sb. o důchodovém pojištění) umožněno vyplácení důchodů i osobám bez českého státního občanství a bez trvalého pobytu v České republice s výjimkou důchodů invalidních. Rozhodujícím kritériem je pouze splnění stanovených podmínek nároku na některou z dávek důchodového pojištění.

Druhy důchodů v ČR a jejich podmínky:

a) starobní důchod

Nárok na starobní důchod má pojištěnec, jestliže dosáhl důchodového věku (do roku 2006 u mužů 60 let, u žen podle počtu vychovaných dětí 53-57 let; po roce 2006 u mužů 62 let a u žen 57- 61 let podle počtu vychovaných dětí) a získal potřebnou dobu pojištění. Potřebná doba pojištění pro nárok na starobní důchod činí nejméně 25 let a při dosažení věku 65 let činí potřebná doba pouze 15 let. Do doby pojištění se započítává kromě zaměstnání také doba studia po 18 letech věku, vojenská služba, mateřská dovolená a jiná období, kdy hradil důchodové pojištění pojištěnci stát.

Chybějící roky pojištění je možné si dodatečně doplatit.


b) plný a částečný invalidní důchod

Nárok na plný invalidní důchod má pojištěnec, který byl uznán plně invalidním a získal potřebnou dobu pojištění. Potřebná doba činí pět roků u pojištěnce ve věku nad 28 let, u mladších osob méně. Plně invalidní důchod může být vyplácen pouze osobám starším 18 let věku. které mají trvalý pobyt na území ČR.

Částečný invalidní důchod je poskytován za stejných podmínek jako plný invalidní důchod. Výše částečného invalidního důchodu se stanovuje na základě výše příjmu pojištěnce. Výplata částečného invalidního důchodu nenáleží pojištěnci po dobu jeho výdělečné činnosti v cizině.


c) vdovský a vdovecký důchod

Vdova (vdovec) má nárok na vdovský (vdovecký) důchod po manželovi (manželce), který(á) byl(a) poživatelem důchodu nebo ke dni úmrtí splnil(a) podmínku potřebné doby pojištění pro vznik nároku na plný invalidní nebo starobní důchod. Vdovský (vdovecký) důchod náleží po dobu jednoho roku od smrti manžela (manželky). Po uplynutí této doby náleží pouze, pokud pozůstalá osoba pečuje o nezaopatřené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené dítě nebo o převážně či úplně bezmocného svého nebo manželova rodiče, který s ní žije ve společné domácnosti, popřípadě o takového rodiče, který je částečně bezmocný a starší 80 let.

Nárok na vdovský (vdovecký) důchod zaniká pokud na základě rozhodnutí soudu pozůstalá osoba úmyslně způsobila smrt druhého z manželů jako pachatel nebo spolupachatel trestného činu. Dále nárok na vdovský (vdovecký) důchod zaniká uzavřením nového manželství.


d) sirotčí důchod

Sirotčí důchod náleží pouze nezaopatřenému dítěti, kterému zemřel rodič, popřípadě osvojitel nebo osoba, která dítě převzala do své péče a tato zemřelá osoba v době úmrtí pobírala nebo splňovala nárok na plný invalidní nebo starobní důchod nebo zemřela následkem pracovního úrazu.

V případě úmrtí obou rodičů (osvojitelů apod.) má nezaopatřené dítě nárok na sirotčí důchod po každém z rodičů, pokud jsou splněny výše uvedené podmínky.

Nárok na sirotčí důchod zaniká osvojením dítěte.

Uplatnění nároku na vyplácení důchodu

Žádosti o důchod ze zahraničí se zasílají na formuláři Žádost o důchod ze zahraničí, která se zasílá přímo na adresu:

Česká správa sociálního zabezpečení
Křížová 25
225 08 Praha 5


Žádost se vyplňuje podle "Poučení" na zadní straně žádosti a podpis na žádosti musí být ověřen buď u místního notáře nebo na GK, ZÚ či HK. Doklady, které nebyly vystaveny v České republice, musí být ověřeny formou apostily a opatřeny ověřeným překladem do češtiny. Matriční události, které se staly v zahraničí (narození, manželství, úmrtí) musí být nejprve zapsány do zvláštní matriky v Brně.

K žádosti o starobní důchod je třeba přiložit ověřené kopie nebo originály těchto dokladů - rodný list žadatele, doklady o studiu nebo o učení, o vojenské nebo civilní službě v čs. armádě, doklady potvrzující dobu zaměstnání v ČR nebo případně osobní list důchodového zabezpečení vystavený Českou správou sociálního zabezpečení. Pro zápočet doby péče o děti se přikládají rodné listy dětí.

K žádosti o plný nebo částečný invalidní důchod je třeba doložit zdravotní dokumentaci.

K žádosti o vdovský (vdovecký) důchod je třeba doložit oddací list a úmrtní list manžela(ky).
K žádosti o sirotčí důchod se přikládá rodný list dítěte, úmrtní list rodiče a potvrzení o studiu dítěte.

Pro řízení o žádosti o starobní, plný invalidní nebo částečný invalidní důchod je nezbytné čestné prohlášení o tom, zda žadatel je nebo není výdělečně činný (viz žádost), pro řízení o žádosti o vdovský (vdovecký) důchod čestné prohlášení, že manželství trvalo do dne smrti žadatele(ky) a čestné prohlášení, že nedošlo k uzavření nového manželství (viz žádost).

Vyplácení důchodu

Důchody se vyplácí v České republice měsíčně buď v hotovosti (poštovní složenkou) nebo převodem na účet vedeným u některé banky v České republice.

Další informace

 Bližší informace naleznete na adrese www.cssz.cz .

 Informace o podmínkách výplaty důchodů do zahraničí naleznete zde