english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Lidé perzekvovaní komunistickým režimem a odbojáři dostanou odškodnění

Lidé perzekvovaní komunistickým režimem, odbojáři a pozůstalí po nich, kterým nevznikl nárok na příplatek k důchodu nebo na zvláštní příspěvek jen proto, že nepobírají důchod z českého důchodového pojištění, mají od 1. července 2009 nárok na odškodnění.

Lidé perzekvovaní komunistickým režimem, odbojáři a pozůstalí po nich, kterým nevznikl nárok na příplatek k důchodu nebo na zvláštní příspěvek jen proto, že nepobírají důchod z českého důchodového pojištění, mají od 1. července 2009 nárok na odškodnění. Podle schváleného zákona č. 108/2009 Sb. náleží těmto osobám jednorázová peněžní částka, která tyto dávky kompenzuje.

1. Zákon přiznává jednorázovou peněžní částku osobě, která nemá nárok na příplatek k důchodu podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na příplatek k důchodu podle zákona č. 357/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a na zvláštní příspěvek k důchodu podle stejného zákona proto, že

  •  nepobírá starobní nebo jiný důchod z českého důchodového pojištění, je-li pobírání starobního nebo jiného důchodu podmínkou nároku na příplatek nebo zvláštní příspěvek, pokud tato osoba dosáhla věku 65 let a nárok na tento důchod jí ke dni, v němž dosáhla tohoto věku, nevznikl, nebo
  •  nepobírá vdovský nebo vdovecký důchod z českého důchodového pojištění, je-li jeho pobírání podmínkou nároku na příplatek nebo zvláštní příspěvek a nárok na tento důchod nevznikl nebo zanikl z jiného důvodu než z důvodu uzavření nového manželství.

Výše jednorázové peněžní částky činí 72násobek měsíční částky příplatku k důchodu nebo zvláštního příspěvku k důchodu, na kterou by tato osoba měla nárok ke dni splnění podmínky nároku na jednorázovou peněžní částku, pokud by splňovala i podmínku pobírání důchodu z českého důchodového pojištění.

2. Zákon dále zakotvuje zvýšení příplatku k důchodu podle zákona č. 357/2005 Sb., náležejícího vdovám či vdovcům a sirotkům po osobách, které padly, byly popraveny nebo zemřely ve vyšetřovací vazbě, vězení, koncentračním táboře nebo internačním táboře anebo byly násilně usmrceny v souvislosti se zatýkáním.

Výše příplatku odvozeného od délky odbojové činnosti osoby zemřelé za okolností uvedených výše se zvyšuje o částku:

  • 3 000 Kč, jde-li o vdovu nebo vdovce (jiným osobám, kterým byl přiznán vdovský příp. vdovecký důchod z jiného důvodu, např. družce či rozvedené manželce apod., toto zvýšení nenáleží),
  • 2 400 Kč, jde-li o sirotka.

3. Zákon dále umožňuje přiznat zvláštní příspěvek k důchodu i tehdy, jestliže omezení osobní svobody v zařízeních uvedených v § 5 odst. 1 písm. c) bodech 1. a 2. zákona č. 357/2005 Sb., které nebylo časově vymezeno anebo které mělo trvat déle než 12 měsíců, skončilo ze zdravotních důvodů před uplynutím 12 měsíců. Tato skutečnost se prokazuje dokladem o propuštění ze zdravotních důvodů. 

O nároku na jednorázovou peněžní částku vždy rozhoduje Česká správa sociálního zabezpečení, a to na základě písemné žádosti. Nárok lze uplatnit také prostřednictvím okresní správy sociálního zabezpečení, v Praze Pražské správy sociálního zabezpečení, v Brně Městské správy sociálního zabezpečení, příslušné podle místa trvalého pobytu. Osoba, která nemá bydliště na území ČR, může písemnou žádost podat též u zastupitelského úřadu ČR příslušného pro stát, v němž má bydliště.

Uplatňování žádostí není časově omezeno. Lidé, jichž se nárok týká, nemusí mít obavy, že o své peníze přijdou. ČSSZ částky jednorázově doplatí v nejbližším možném termínu.

O zvýšení příplatku k důchodu podle bodu 2 a o zvláštní příspěvek k důchodu podle bodu 3 je třeba písemně požádat orgán, který důchody vyplácí.

Podrobné informace o nárocích na odškodnění a tiskopisy žádostí na všechny nároky obsažené v zákoně č. 108/2009 Sb., jsou k dispozici i na webových stránkách ČSSZ na adrese:http://www.cssz.cz/cz/odskodneni/naroky-zalozene-zakonem-c-108-2009-sb-o-jednorazove-penezni-castce-nahrazujici-priplatek-k-duchodu-a.htm.