english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zvláštní seznam voličů vedený Generálním konzulátem ČR v Sydney

Zde najdete informace o možnosti zápisu či vyškrtnutí ve Zvláštním seznamu voličů, který je vedený Generálním konzulátem ČR v Sydney.

Konzulární úsek GK Sydney průběžně vede zvláštní seznam voličů, do něhož mohou být zapsáni ti státní občané ČR, kteří mají obvyklý/trvalý pobyt na území konzulárního obvodu GK Sydney Austrálie (vyjma ACT) a Nový Zéland.

Tento seznam má stálou povahu, tzn. že zápis v něm trvá, dokud není občanem ČR na jeho žádost zrušen (tj. seznamy se nevytváří ad hoc pro jednotlivé volby).

ZÁPIS DO ZVLÁŠTNÍHO SEZNAMU VOLIČŮ

Volič je do zvláštního seznamu voličů zapsán na základě:

 

  •  podepsané žádosti o zapsání do seznamu voličů formulář zde

  • dokladu totožnosti (český doklad totožnosti tj. občanský průkaz či cestovní pas, cizozemský doklad totožnosti - řidičský průkaz apod.)

  • dokladu prokazujícím státní občanství ČR (občanský průkaz, cestovní pas, osvědčení o státním občanství)

  • dokladu potvrzujícího bydliště v územním obvodu (cizozemský řidičský průkaz s adresou, faktura za elektřinu nebo plyn apod.)

V případě, že  nepodáváte žádost o zapsání do seznamu voličů osobně na Generálnímu konzulátu, tedy, že nejsou předloženy originály dokumentů, musí  být přiložené kopie dokladů ověřeny Justice of Peace nebo notářem.

Důležitá upozornění:

  • Volič, který bude na základě své žádosti zapsán do zvláštního seznamu voličů, bude automaticky vyškrtnut ze stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem dle místa jeho trvalého pobytu. Na území ČR se může volič účastnit voleb do Parlamentu ČR až po vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného konzulátem nebo na základě voličského průkazu vydaného GK Sydney (žádost ke stažení zde), v jehož zvláštním seznamu je zapsán. Ve volbách do zastupitelstev krajů a do zastupitelstev obcí nebude volič moci hlasovat vůbec.

  • Žádost musí být GK Sydney doručena nejpozději 40 dnů před konáním voleb.

  • V případě krátkodobého pobytu v zahraničí je vhodnější volit při volbách do Poslanecké sněmovny na GK Sydney na základě voličského průkazu vydaného voliči příslušným obecním úřadem.

 

ŽÁDOST O VYDÁNÍ VOLIČSKÉHO PRŮKAZU

V případě, že jste již zapsáni ve zvláštním volebním seznamu a v termínu voleb se budete zdržovat mimo své trvalé bydliště (např. v ČR), můžete volit s pomocí voličského průkazu. Průkaz vám bude vydán na základě písemné žádosti.

 

VYŠKRTNUTÍ ZE ZVLÁŠTNÍHO SEZNAMU VOLIČŮ

  • Volič je ze zvláštního seznamu voličů GK Sydney vyškrtnut na základě písemné žádosti s vlastnoručním podpisem, jenž nemusí být úředně ověřen (ke stažení zde).

  • Konzulát vydá o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voliči písemné potvrzení.

  • Vyškrtnutí nemá za následek automatický zápis voliče do stálého seznamu voličů na území ČR - ten je proveden až na základě předložení potvrzení příslušné okrskové volební komisi nebo příslušnému obecnímu úřadu.

přílohy

Žádost o vyškrtnutní ze zvláštního seznamu voličů 25 KB PDF (Acrobat dokument) 25.10.2010

Žádost o vydání voličského průkazu 28 KB PDF (Acrobat dokument) 9.3.2010

žádost o zaspání do seznamu voličů 37 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 24.5.2021