english  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: MZV ČR
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

České předsednictví v Radě Evropské unie

Dne 15. června 2022 představila vláda ČR motto, logo a priority svého historicky druhého  českého předsednictví v Radě EU. Česká republika jej převezme od Francie 1. července 2022 na období šesti měsíců. Vizuální identita českého předsednictví odráží jeho hlavní zásady, priority a cíle pod heslem "Evropa jako úkol."

Symbolika loga 

Značka EU2022.CZ vychází z loga prvního českého předsednictví v Radě EU v roce 2009. Opírá se o jeho základy, zároveň však svou podobou hledí do budoucnosti a reflektuje současný vývoj grafického designu. 

Značka se skládá z grafického znaku a textové části. Grafický znak obsahuje celkem 27 prvků reprezentujících stejný počet členských států Evropské unie. Každý prvek vychází z barev vlajky konkrétního členského státu a nahrazuje tak dvoupísmenné zkratky přítomné v původní identitě předsednictví z roku 2009. Zároveň je tvar každého prvku stylizovanou podobu střelky kompasu, který odkazuje na doplňkový motiv původního loga předsednictví – mapu složenou ze zkratek států EU. Homogenní znak složený z více prvků odráží motto Evropské unie „Jednotná v rozmanitosti“. 

Evropa jako úkol 

Za hlavní motto byl zvolen výrok „Evropa jako úkol“, který ve stejnojmenné eseji publikoval první prezident České republiky Václav Havel v roce 1996. Motto českého předsednictví je tak veřejným přihlášením se k odkazu Václava Havla a připomínkou toho, že na moderní a fungující Evropě musíme všichni neustále pracovat, a je potřeba si to také připomínat. Motto vyjadřuje odhodlání posilovat společnou svobodu, odpovědnost, bezpečnost a prosperitu.   

Pro druhé české předsednictví je největší inspirací Havlových textů jejich leitmotiv, kterým je požadavek opětovného kritického promyšlení úkolu, které před Evropou a Evropany stojí. Havlovské heslo Evropa jako úkol může být chápáno nejen jako příležitost ke společné reflexi, ale především jako výzva k přijetí zodpovědnosti a rozhodnému jednání na základě hodnot, které nám ukládá svědomí. 

Předseda vlády ČR prof. Petr Fiala při této příležitosti uvedl:

"Evropa jako úkol: posilovat společnou svobodu, odpovědnost, bezpečnost a prosperitu je hlavním mottem českého předsednictví v Radě EU. Evropa není jenom jméno území, ve kterém žijeme. Je to zejména soubor hodnot, které vyznáváme a které máme společné. Těmi základními jsou svoboda a odpovědnost. Svoboda jednotlivců, ale také národů. Odpovědnost za sebe, za své rodiny, za ostatní občany, ale také za prostředí, které nás obklopuje.

Ruská invaze na Ukrajinu nám ukázala, že naše svoboda a bezpečnost jsou dnes ohroženy stejně, jako tomu bylo v minulosti. Boj za svobodu nikdy nekončí. Úkolem Evropské unie a předsednictví České republiky v Radě EU je pomoci Ukrajincům, kteří nyní bojují za svou vlast a za možnost svobodně si zvolit svoji budoucnost. Ruská invaze vyvolala největší pohyb obyvatel v Evropě od konce druhé světové války. Vysoce převyšuje i migrační vlnu z let 2014-2015. České předsednictví se soustředí na efektivní evropskou spolupráci a solidaritu, aby dosáhlo dlouhodobě úspěšné integrace uprchlíků do společností členských států EU.

Dalším důležitým úkolem českého předsednictví bude poválečná obnova Ukrajiny. Ta by se měla zaměřit na obnovu kritické infrastruktury, zajištění základních služeb, posilování odolnosti a celkovou hospodářskou stabilitu. Zcela zásadní bude intenzivní spolupráce EU s Ukrajinou a koordinace potřebných finančních zdrojů celého svobodného světa.

Nutnost urychlené transformace evropské energetiky je dnes ještě naléhavější. Její dekarbonizace už není potřebná pouze kvůli ochraně klimatu. Je to dnes zejména podmínka naší nezávislosti a energetické bezpečnosti. Klimatické závazky EU směřují ke konci této dekády. Tato transformace musí proběhnout ekonomicky a sociálně citlivě, aby neohrozila dobrou životní úroveň našich občanů a konkurenceschopnost našeho průmyslu. České předsednictví se zaměří na implementaci balíčku RePowerEU, který zahrnuje rychlejší přechod na nízkoemisní a obnovitelné zdroje energie, energetické úspory nebo zajištění odolnějších, diverzifikovaných zdrojů.

České předsednictví bude usilovat také o posílení evropských obranných kapacit, a to zejména ve spolupráci s NATO, kde je prioritou podpora implementace klíčových témat v rámci tzv. Strategického kompasu. Zásadní je rozvoj dlouhodobé spolupráce na strategických vojenských systémech. Vedle toho budeme usilovat o rozpočtovou podporu pro obnovu výzbroje evropských armád.

Pandemie covidu a válka na Ukrajině nám připomínají, že musíme zvýšit odolnost dodavatelských řetězců i celé evropské ekonomiky vůči vnějším hrozbám. České předsednictví usiluje o to, aby uzavírání obchodních dohod s demokratickými státy postupovalo co nejrychleji a abychom prohloubili transatlantickou spolupráci v rámci Rady EU-USA pro obchod a technologie (TTC), a to s akcentem na strategickou spolupráci.

Evropa aktuálně čelí mnoha problémům a výzvám, ale pokud budeme jednat jednotně a rozhodně, vyjdeme z těchto krizí silnější a odolnější.

Za Českou republiku slibuji, že předsednictví v Radě Evropské unie přijímáme s hrdostí, pokorou a odhodláním a budeme jej vykonávat v zájmu všech občanů členských států Evropské unie."

 

Priority českého předsednictví

Česká republika se během svého předsednictví zaměří na pět úzce provázaných prioritních oblastí:

  1. Zvládnutí uprchlické krize a poválečná obnova Ukrajiny
  2. Energetická bezpečnost
  3. Posílení evropských obranných kapacit a bezpečnost kybernetického prostoru
  4. Strategická odolnost evropské ekonomiky
  5. Odolnost demokratických institucí

Více informací na: https://www.eu2022.cz/