english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Krajanský vzdělávací program 2020

Níže předkládáme informaci o Programu podpory českého kulturního dědictví, včetně závazných termínů pro podání žádostí do jednotlivých částí programu. V případě dalších dotazů kontaktujte, prosím, Generální konzulát ČR v Sydney (sydney@embassy.mzv.cz).
 

Část A: Krajanský vzdělávací program a výuka českého jazyka a literatury v zahraničí (aktualizace pro rok 2020) 

V roce 2020 bude v souladu s usnesením vlády č. 348/2015 o pokračování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí pokračovat jako jedna položka v gesci MŠMT a v těsné spolupráci mezi MZV a MŠMT realizace Krajanského vzdělávacího programu a výuky českého jazyka a literatury v zahraničí. Tato položka je rozdělena na následující skupiny:

 

1) Semestrální stipendijní studijní pobyty

2) Čtyřtýdenní kurz českého jazyka pro krajany 

3) Dvoutýdenní kurz metodiky výuky českého jazyka pro vyučující z řad krajanských komunit

4) Vysílání učitelů českého jazyka ke krajanským komunitám

5) Vysílání lektorů českého jazyka a literatury na zahraniční (především vysokoškolské) vzdělávací instituce

Úhrada nákladů zdravotní péče ad 1, 2, 3:

a) Osobám spadajícím pod osobní rozsah nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004, o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, v platném znění, osobám, na které se aplikuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1231/2010, a osobám spadajícím pod režim jiných relevantních evropských právních předpisů, bude poskytnuta zdravotní péče v souladu s platnými evropskými právními předpisy, a to ve stanoveném rozsahu,

b) Osoby nespadající pod písm. a) mají nárok na poskytnutí nezbytné zdravotní péče, přičemž úhrada nákladů je zajištěna v souladu s ustanovením § 180 i odst. 2, resp. § 180 j odst. 4 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Nezbytnou zdravotní péčí se rozumí poskytnutí zdravotní péče v souvislosti s akutním onemocněním či úrazem.

 

1) Semestrální stipendijní studijní pobyty

Stipendia jsou určena pro studenty z řad krajanů s přednostním zaměřením na následující obory: čeština pro cizince, dále dle kapacity jednotlivých fakult a úrovně češtiny uchazeče učitelství českého jazyka a literatury, historie, etnologie, dějiny umění a teologie. Jedná se obecně o obory související s podporou udržení a rozvoje znalosti českého jazyka a literatury. Ročně je poskytováno 15 dvousemestrálních (dělitelných na 30 semestrálních) stipendií na vybraných veřejných vysokých školách v ČR, podmínkou účasti v programu je dobrá znalost českého jazyka.

Studentům je po dobu studia vypláceno měsíční stipendium včetně příplatku na ubytování ve výši 9.000,- Kč (bakalářské a magisterské studium) a 9.500,- Kč (doktorské studium). Ubytování a stravování ve školských zařízeních je poskytováno za stejných podmínek jako studentům - občanům ČR. Výše finančního příspěvku na dopravu do ČR a zpět činí 2.000,- Kč pro evropské a 5.000,- Kč pro mimoevropské účastníky. Přijetí na konkrétní vysokou školu, komunikaci s ní a organizační zajištění studia realizuje DZS. V případě získání trvalého pobytu v ČR ztrácí student nárok na stipendium. (Pozn.: Uchazeč proto musí uvést v přihlášce své trvalé místo bydliště v zahraničí, nikoliv adresu zvláštní matriky v Brně či jinou adresu přechodného pobytu v ČR, která slouží pro účely vystavení cestovního pasu apod.). Vyžaduje-li to vízový režim mezi ČR a konkrétním státem, je účastník kurzu povinen zajistit si příslušné české vízum.

 

K přihlášení je potřeba vyplnit online formulář, který je dostupný na webových stránkách DZS (www.dzs.cz) v rubrice Kurzy a studenti: http://www.dzs.cz/cz/program-podpory-ceskeho-kulturniho-dedictvi-v-zahranici/studium-na-vs/. Pozn. Webový odkaz se pravděpodobně v průběhu března změní z důvodu úpravy webu DZS.

Originál elektronicky vyplněné a vytisknuté přihlášky, včetně kopie, tj. celkem 2 exempláře spolu s níže uvedenými přílohami je třeba zaslat na GK Sydney.

Přílohy:

  1. životopis,

  2. lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu,

  3. podrobný studijní program,

  4. kopie cestovního dokladu,

  5. doporučení krajanského spolku.

 

Termíny pro zadání přihlášek do elektronického systému jsou:

pro jednosemestrální studium v zimním semestru akademického roku 2020/2021 (září 2020 až únor 2021) do 15. 3. 2020;

pro dvousemestrální studium v zimním i letním semestru akademického roku 2020/2021 (září 2020 až červen 2021) do 15. 3. 2020;

pro jednosemestrální studium v letním semestru akademického roku 2020/2021 (únor 2021 až červen 2021) do 15. 8. 2020.

Po akceptaci příslušnou vysokou školou zašle MŠMT prostřednictvím MZV vybraným stipendistům Rozhodnutí o přiznání stipendia a potvrzení o ubytování.

Je nezbytné, aby účastníci semestrálního pobytu akceptovali termíny studia dané dokumentem Rozhodnutí o přiznání stipendia a absolvovali celé studium včetně zkouškového období.

 

2) Čtyřtýdenní kurz českého jazyka pro krajany (od r. 2019 v Poděbradech)

Termín kurzu: 17. 7. – 14. 8. 2020

Ročně je poskytováno 60 stipendijních míst k účasti na čtyřtýdenním letním kurzu, který zahrnuje výuku a mimoškolní aktivity se zaměřením na osvojení základů českého jazyka a poznávání českých reálií. Výuka sestává z celkem 120 vyučovacích hodin ve skupinách rozdělených dle stupně jazykových znalostí. Na závěr obdrží účastníci osvědčení o absolvování kurzu. Stravování a ubytování je hrazeno. Výše finančního příspěvku na dopravu do ČR a zpět činí 2.000,- Kč pro evropské a 5.000,- Kč pro mimoevropské účastníky.

Věkový limit je stanoven na 18 let (účastník musí dovršit tento věk nejpozději v den zahájení kurzu). Horní věková hranice není stanovena.

K přihlášení je potřeba vyplnit online formulář do 15. 3. 2020, který je dostupný na webových stránkách DZS (www.dzs.cz) v rubrice Kurzy a studenti: http://www.dzs.cz/cz/program-podpory-ceskeho-kulturniho-dedictvi-v-zahranici/kurz-cestiny/.

Pozn. Webový odkaz se pravděpodobně v průběhu března změní z důvodu úpravy webu DZS.

Komise složená ze zástupců MZV, MŠMT, DZS a UK (termín konání v první polovině dubna 2020) rozhodne na základě došlých přihlášek (zařazeni pouze uchazeči, jejichž originál přihlášky dorazil v termínu do ústředí) o přijetí do kurzu a MŠMT zašle následně prostřednictvím MZV vybraným kandidátům potvrzení o přijetí.

Nevybraní uchazeči se mohou stát náhradníky a případné dodatečné přijetí jim bude operativně oznamovat OZZKZ prostřednictvím ZÚ, popř. přímo příslušný referent DZS (při nebezpečí z prodlení). Vyžaduje-li to vízový režim mezi ČR a konkrétním státem, je účastník kurzu povinen zajistit si příslušné české vízum.

Je nezbytné, aby účastníci kurz absolvovali v plném rozsahu, kurz nelze rozdělit mezi několik účastníků.

3) Dvoutýdenní kurz metodiky výuky českého jazyka pro vyučující z řad krajanských komunit

Termín kurzu: 24. 8. – 4. 9. 2020

Ročně je poskytováno 20 stipendijních míst. Účastníci absolvují dvoutýdenní intenzivní výuku metodiky s cílem zdokonalit a stabilizovat formy vyučování češtiny. Součástí kurzu je i návštěva odborných pracovišť, která mají vazbu na český jazyk a literaturu. Účastníkům jsou plně hrazeny náklady na dopravu, ubytování a stravování. Doprava je účastníkům kurzu hrazena za předpokladu, že přílet/příjezd za účelem účasti na kurzu je realizován nejdříve 2 týdny před konáním kurzu, odlet/odjezd pak do 2 týdnů po skončení kurzu (doprava vlastním vozem se neproplácí).

Účastníci navíc obdrží finanční příspěvek na osobní výdaje ve výši 1.000,- Kč. Účastník kurzu musí mít alespoň 18 let a musí mít velmi dobrou znalost českého jazyka. Do kurzu se lze přihlásit opakovaně, přednost při výběru uchazečů mají však vždy prvoúčastníci.

K přihlášení je potřeba vyplnit online formulář, který je dostupný na webových stránkách DZS (www.dzs.cz) v rubrice Kurzy a studenti: http://www.dzs.cz/cz/program-podpory-ceskeho-kulturniho-dedictvi-v-zahranici/kurz-metodiky/ do 15. 3. 2020. Pozn. Webový odkaz se pravděpodobně v průběhu března změní z důvodu úpravy webu DZS.

Vyjádření krajanského spolku k žádosti svého člena musí obsahovat podporu a zdůvodnění účasti ve prospěch rozvoje výukových a kulturně-osvětových aktivit spolku. Komise složená ze zástupců MZV, MŠMT, DZS a UK (termín konání v první polovině dubna) rozhodne o přijetí do kurzu a MŠMT zašle vybraným kandidátům prostřednictvím OZZKZ na ZÚ potvrzení o přijetí. Vyžaduje-li to vízový režim mezi ČR a konkrétním státem, je účastník kurzu povinen zajistit si příslušné české vízum.

Je nezbytné, aby účastníci kurz absolvovali v plném rozsahu, kurz nelze rozdělit mezi několik účastníků.

Část z celkového počtu míst v kurzu metodiky výuky českého jazyka bude zaměřena na pedagogy vyučující děti (např. v Českých školách bez hranic a školách obdobného typu); druhá část bude zaměřena na učitele u tradičních krajanských komunit. Při výběru účastníků bude zohledněno jejich uplatnění při výuce českého jazyka v dané zemi. 

4) Vysílání učitelů českého jazyka ke krajanským komunitám

Ke krajanským komunitám bude v roce 2020 vysláno na základě platného usnesení vlády 15 učitelů českého jazyka. Působení u krajanů v teritoriích má přitom širší rozměr než jen samotnou výuku. Učitel pomáhá při přípravě a realizaci krajanských kulturních, dokumentačních
a vzdělávacích (osvětových) projektů, podílí se na zprostředkování kontaktů mezi krajanskými institucemi a subjekty v ČR. V místech, kde existují podmínky pro výuku dětí krajanů ve školách typu České školy bez hranic, se učitel s ohledem na aktivity u krajanské komunity může zapojit a spoluorganizovat tuto výuku, popřípadě učit český jazyk. V místech, kde se nabízí i možnost výuky českého jazyka v univerzitním prostředí, může v rámci dané časové dotace působit i na univerzitách (např. vedení jazykových kurzů otevřených krajanům či místní veřejnosti).

Zajištění podmínek pro působení učitele je upraveno smlouvou mezi gestory vyslání: Českou republikou, zastoupenou MZV – zvláštním zmocněncem pro krajanské záležitosti a příslušným krajanským spolkem, a následnou pracovní smlouvou mezi učitelem a DZS. Mzdu, zdravotní a sociální pojištění a dopravu jednou ročně do místa působení a zpět do ČR hradí DZS v souladu s usnesením vlády č. 348/2015. Doba vyslání je zpravidla jeden rok, na základě vyhodnocení působení ze strany MZV, MŠMT a DZS může být prodloužena bez výběrového řízení o další 3 roky a v odůvodněných případech ještě o 2 roky, celkem na dobu nejvýše 4, resp. 6 po sobě jdoucích ucelených školních roků, jak stanoví UV č. 348/2015.

Jednotlivé destinace působení stanovuje OZZKZ, a to na základě požadavků krajanských spolků podpořených ZÚ a po dohodě s MŠMT a DZS. Výzvu k účasti na výběrovém řízení na obsazení pracovních pozic učitelů u krajanů učiní DZS a MŠMT na svých webových stránkách, Facebooku a popř. v tištěných periodikách. Informace obsahuje spolu s údaji o působení a podmínkami pro výkon práce i termín a místo řízení. Výběrová komise složená ze zástupců MZV, MŠMT,  DZS a UK oznámí výsledky výběrového řízení uchazečům s dostatečným předstihem před nástupem do teritoria. MZV zajistí vysílaným učitelům na základě žádosti MŠMT služební pasy s odpovídajícími vízy na dobu vyslání a ve spolupráci s příslušnými ZÚ zajistí vyslaným učitelům registraci, případně povolení k výkonu práce, pokud jsou v dané zemi požadována. Více informací o místech působení učitelů naleznete na webových stránkách www.dzs.cz v rubrice Učitelé u krajanů: http://www.dzs.cz/cz/program-podpory-ceskeho-kulturniho-dedictvi-v-zahranici/.

5) Vysílání lektorů českého jazyka a literatury na zahraniční (především vysokoškolské) vzdělávací instituce

Úkolem této části programu je vysílání lektorů na zahraniční univerzity / vzdělávací instituce za účelem výuky českého jazyka, propagace českého jazyka a literatury, české kultury a reálií České republiky. V případě zájmu o výuku českého jazyka mezi krajany může lektor po dohodě s MZV, DZS a MŠMT část časové dotace uplatnit při výuce českého jazyka v těchto krajanských komunitách. 

V současné době je výuka českého jazyka a literatury v zahraničí zajišťována především vysíláním lektorů českého jazyka (označen jako „Lektor Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí“) prostřednictvím MŠMT, a to především v rámci plnění dvoustranných smluvních závazků o školské spolupráci. MŠMT a DZS na svých webových stránkách každoročně (nejpozději do 31. ledna pro nadcházející akademický rok; v případě aktuální potřeby též během roku) zveřejňují informace o nabídkách míst pro lektory, včetně upřesnění kvalifikačních požadavků, a MŠMT shromažďuje přihlášky zájemců. Výběr uchazečů provádí komise, jejímiž členy jsou zástupci MZV, MŠMT a DZS a experti pro oblast výuky českého jazyka a literatury z vysokých škol v ČR. Zachován zůstává postup zavedený v minulých letech, kdy MŠMT zasílá (v lednu až květnu) příslušným ZÚ informace o obsazení lektorátů českého jazyka v zemích jejich působnosti na příští akademický rok (tj. na 2020/ 2021), spolu s materiály nově navrhovaných kandidátů na místa, kde dochází ke střídání lektorů (na každou lokalitu je zasílána jedna/vítězná nominace). Tyto informace a materiály jsou pak prostřednictvím ZÚ obratem oficiálně předávány a projednávány s příslušnými zahraničními institucemi. Po rozhodnutí zahraničního partnera předá informaci příslušný ZÚ zpět odboru mezinárodních vztahů MŠMT.

Na základě pokynu MŠMT uzavře DZS s vybraným lektorem Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí pracovní smlouvu a zajistí vyslání lektora do zahraničí. Mzdu, zdravotní a sociální pojištění a dopravu jednou ročně do místa působení a zpět do ČR hradí DZS v souladu s usnesením vlády č. 348/2015. Doba vyslání je zpravidla jeden rok, na základě vyhodnocení působení ze strany MZV, MŠMT a DZS může být prodloužena bez výběrového řízení o další 3 roky a v odůvodněných případech ještě o další 2 roky, tj. celkem na dobu nejvýše 4, v odůvodněných případech až o 6 po sobě jdoucích ucelených akademických roků, jak stanoví UV č. 348/2015. Další podmínky vyslání a zabezpečení činnosti lektorů a učitelů jsou obsaženy v příloze usnesení vlády č. 348/2015.

Příloha upravuje rovněž poskytování jednorázového vybavení (například učebnice, slovníky, mapy, propagační materiály o České republice, beletrie, filmy, audio a videonahrávky v českém jazyce, výukové programy a software apod.) pro potřebu výuky českého jazyka a literatury na zahraničních školách a dalších institucích, poskytujících vzdělávání; takto mohou být vybavována pracoviště v zahraničí, kde nepůsobí lektor/učitel vyslaný z České republiky, případně další instituce či organizace, které poskytují vzdělávání v českém jazyce. Jednorázové vybavení bude MŠMT poskytovat v závislosti na aktuálních rozpočtových možnostech, výhradně na základě žádosti a explicitního doporučení ZÚ (s nutnou specifikací konkrétního zahraničního pracoviště a požadavku na učební pomůcky), případně (s podporou) MZV, zásilka bude na místa určení doručena přednostně prostřednictvím MZV (diplomatickou poštou). 

 

Část B: Poskytování peněžních darů na krajanské kulturní projekty a opravu a údržbu krajanských objektů (aktualizace pro rok 2020)

V roce 2020 bude (v souladu s usnesením vlády č. 887  ze dne 9. prosince 2019) pokračovat poskytování peněžních darů na projekty krajanských spolků, společností přátel, spolků bohemistů a obdobných organizací v zahraničí. Upřednostňujeme příspěvky na konkrétní aktivity spolků a podporu českých škol před údržbou a opravami různých objektů.

Z prostředků daru nelze hradit investice, pokuty, penále, pojištění, daňové poradenství, auditorské služby, dary, daně jiným fyzickým a právnickým osobám, pokud příjemce daru je jejich plátcem.

 Aktualizovaný text platných pravidel pro poskytování peněžních darů krajanským spolkům bude od února možné nalézt na webových stránkách: www.mzv.cz/krajane/financni_podpora/penezni_dary_do_zahranici. Tato pravidla se aplikují na dar udělený v r. 2020 a vyúčtovaný v r. 2021. Níže uvádíme termíny, které by měl v tomto roce dodržet pracovník ZÚ pověřený výkonem krajanské agendy v souvislosti s administrací peněžních darů:

Vyúčtování darů poskytnutých v roce 2019 je nutné zaslat do 31. ledna 2020

Dle stávajících pravidel MZV je třeba provádět vyúčtování přidělených peněžních darů (formulář viz www.mzv.cz/krajane/financni_podpora/penezni_dary_do_zahranici). Dovolujeme si proto požádat příslušné ZÚ o kontaktování krajanských spolků, které obdržely peněžní dary na rok 2019, s žádostí o předložení vyúčtování (nejpozději do 15. ledna 2020). Na zmíněné webové adrese v kapitole „Peněžní dary do zahraničí“ se kromě zmíněných pravidel nachází i seznam obdarovaných spolků.

Neúplné nebo nepřesné vyúčtování může být důvodem pro neudělení peněžního daru v následujícím roce. Sporné případy při vyúčtování a při rozhodování o udělení nebo neudělení daru (případně o udělení daru v omezené výši) řeší Komise MZV k posouzení žádostí krajanských spolků o peněžní dary do zahraničí.

Rozhodnutí o poskytnutí peněžních darů na rok 2020 bude zasláno ve 2. čtvrtletí 2020

Ve 2. čtvrtletí roku 2020 bude OZZKZ rozesílat rozhodnutí o poskytnutí peněžních darů na rok 2020. Seznam bude vyvěšen také na www.mzv.cz/krajane. Žádáme o předání těchto rozhodnutí spolu s poukázanou částkou v co nejkratší době. Kopii zúčtovacího záznamu zašlete neprodleně pracovníkům příslušné disponentury. Prosíme, abyste dbali na řádnou evidenci vydaných darů v rámci platného fiskálního roku na ZÚ – vyvarujete se tím administrativních potíží s případnou opomenutou evidencí.

Žádosti o peněžní dary na rok 2021 se podávají do 1. srpna 2020.

Pro účely podání žádostí o peněžní dary na rok 2021 bude od února na webových stránkách www.mzv.cz/krajane/financni_podpora.cz umístěna elektronická forma žádosti o peněžní dar s možností přímého elektronického odeslání. Spolky žádost elektronicky vyplní a odešlou dle pokynů na webu, zároveň si jednu verzi vytisknou, opatří svým podpisem a postoupí GK Sydney.

Důrazně upozorňujeme, že na žádosti obdržené po tomto datu nebude brán zřetel vzhledem k těsné návaznosti harmonogramu schvalovacího procesu od zasedání ministerské komise po předložení materiálu vládě. Pokud žádá o peněžní dar nově registrovaný krajanský spolek, je k žádosti o peněžní dar požadováno přiložení kopie registrace spolku v zemi působnosti a kopie platných stanov spolku.