english  česky 

Advanced search
Article notification Print Decrease font size Increase font size

Special list of voters registered at Consulate General of the Czech Republic

Here you may find information on special list of voters registered at Consulate General of the Czech Republic (in Czech only)

Konzulární úsek GK Sydney průběžně vede zvláštní seznam voličů, do něhož mohou být zapsáni ti státní občané ČR, kteří mají obvyklý/trvalý pobyt na území konzulárního obvodu K Sydney Austrálie (vyjma ACT) a Nový Zéland.

Tento seznam má stálou povahu, tzn. že zápis v něm trvá, dokud není občanem ČR na jeho žádost zrušen (tj. seznamy se nevytváří ad hoc pro jednotlivé volby).

ZÁPIS DO ZVLÁŠTNÍHO SEZNAMU VOLIČŮ

Volič je do zvláštního seznamu voličů zapsán na základě:

  • písemné žádosti
  • dokladu totožnosti (český doklad totožnosti tj. občanský průkaz či cestovní pas, cizozemský doklad totožnosti - řidičský průkaz apod.)
  • dokladu prokazujícím státní občanství ČR (občanský průkaz, cestovní pas, osvědčení o státním občanství)
  • dokladu potvrzujícího bydliště v územním obvodu (cizozemský řidičský průkaz s adresou, faktura za elektřinu nebo plyn apod.)

Důležitá upozornění:

  • Volič, který bude na základě své žádosti zapsán do zvláštního seznamu voličů, bude automaticky vyškrtnut ze stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem dle místa jeho trvalého pobytu. Na území ČR se může volič účastnit voleb do Parlamentu ČR až po vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů GK nebo na základě voličského průkazu vydaného GK, v jehož zvláštním seznamu je zapsán. Ve volbách do zastupitelstev krajů a do zastupitelstev obcí nebude volič moci hlasovat vůbec.
  • Žádost musí být GK doručena nejpozději 40 dnů před konáním voleb.
  • V případě krátkodobého pobytu v zahraničí je vhodnější volit při volbách do Poslanecké sněmovny na GK na základě voličského průkazu vydaného voliči příslušným obecním úřadem.

VYŠKRTNUTÍ ZE ZVLÁŠTNÍHO SEZNAMU VOLIČŮ

  • Volič je ze zvláštního seznamu voličů vyškrtnut na základě písemné žádosti s vlastnoručním podpisem, jenž nemusí být úředně ověřen
  • konzulát vydá o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voliči písemné potvrzení.
  • Vyškrtnutí nemá za následek automatický zápis voliče do stálého seznamu voličů na území ČR - ten je proveden až na základě předložení potvrzení příslušné okrskové volební komisi nebo příslušnému obecnímu úřadu.

Attachments

Žádost o vydání voličského průkazu 28 KB PDF (Adobe Acrobat document) Mar 9, 2010

Žádost o zapsání do zvláštního seznamu voličů 42 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) Aug 5, 2021

Žádost o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů 13 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) Aug 5, 2021