česky  english  中文 

rozšířené vyhledávání

Krátkodobá víza (schengenská) do 90 dnů

Držitelé tchajwanského cestovního pasu s ID v něm vepsaným nepodléhají pro krátkodobé pobyty do 90 dnů vízové povinnosti, pakliže účelem cesty není výdělečná činnost. Občané jiných států podávají na ČEKK žádosti o schengenská víza pokud jsou držitelé rezidentury na Tchaj-wanu.

Jednotné schengenské (krátkodobé) vízum opravňuje k pobytu na území států schengenského prostoru po dobu v něm vyznačenou, nejdéle 90 dnů. Uděluje se pro jeden vstup (jednorázové), pro dva vstupy nebo pro více vstupů (multiple) a jako letištní průjezdní. Ve výjimečných případech se schengenské (krátkodobé) vízum uděluje s omezenou územní platností pouze pro státy v něm uvedené, příp. pouze pro ČR.

  • V rubrice "Účel pobytu" naleznete seznam podpůrných dokumentů, které jsou vyžadovány pro jednotlivé účely.
  • V rubrice "Jak pozvat cizince" naleznete možnosti, jakými lze na území ČR pozvat cizince
  • V rubrice "Požadavek na biometriku" naleznete informace o požadavky na sejmutí otisku prstů.
  • V rubrice "Formulář žádosti" naleznete formulář žádosti o krátkodobé (schengenské) vízum.
  • V rubrice "Zvláštní případy" jsou informace k získání dokladu o účelu pobytu pro zácvik zaměstnanců zahraničních firem a pro dodavatelské práce vykonávané zaměstnanci zahraničních firem. Taktéž zde naleznete informace k letištnímu průjezdnímu vízu.

Kdo podává žádost

Žádost se podává osobně. Za dítě mladší 15 let podá žádost rodič nebo jiný zákonný zástupce.

 

Kde podat žádost

Žádost se podává v České ekonomické a kulturní kanceláři v Tchaj-peji v případě, že Česká republika je jediným nebo hlavním cílem cesty. Hlavním cílem cesty je při návštěvě několika států schengenského prostoru ten stát, ve kterém bude pobyt nejdelší. Je-li délka pobytu na území více států schengenského prostoru stejná, je hlavním cílem cesty ten stát, ve kterém se nachází hlavní účel cesty (např. účast na konferenci). Nelze-li určit hlavní cíl cesty podle tohoto klíče, žádost se podává na zastupitelském úřadu toho státu schengenského prostoru, jehož hranice se překročí jako první.

Žádost se podává ve státě, jehož je žadatel občanem nebo v němž má povolen pobyt. Pakliže se v tomto státě nenachází zastupitelský úřad ČR, žádost se podává na konzulárně příslušném zastupitelském úřadu ČR v jiném akreditovaném státě (často sousedním) nebo na zastupitelském úřadu jiného státu schengenského prostoru – pokud s ním ČR uzavřela dohodu o zastupování.

Kdy podat žádost

Žádost lze podat 3 měsíce před cestou. Maximální lhůta pro vyřízení žádosti je 15 dní (delší lhůty jsou možné, ale výjimečné), a proto by neměla být žádost podána později než 15 dní před cestou. Žádost podaná později než 15 dní před cestou nemusí být včas vyřízena.

V cestovním dokladu může být vyznačeno pouze jedno platné schengenské (krátkodobé) vízum. Držitelé schengenského (krátkodobého) víza pro více vstupů mohou podat žádost během jeho platnosti, avšak pouze je-li tato platnost delší než 3 měsíců.

 

Jak dlouho lze pobývat

Délka platnosti schengenského (krátkodobého) víza se určuje podle požadované a doložené délky pobytu.

Pravidlo 90/180: schengenském prostoru lze pobývat max. 90 dní během jakýchkoliv 180 dní. Po vyčerpání 90 dní je třeba schengenský prostor opustit. Je povinností cizince si počet dní ohlídat a nepřekročit jej. Počet dní pobytu na území schengenského prostoru se zjistí podle vstupních a výstupních razítek. Jako pomocný nástroj pro výpočet dní lze použít tzv. norskou kalkulačku.

Pravidlo 90/180 se netýká cizinců, kteří (1) pobývali v ČR / schengenském prostoru na základě schengenského (krátkodobého) víza a pro další krátkodobý pobyt jim bylo vystaveno krátkodobé vízum pouze pro ČR (tato víza jsou udělována pouze výjimečně), (2) budou dále pobývat v ČR na základě dlouhodobého víza nebo povolení k pobytu nebo (3) kteří mohou pobývat na území ČR na základě bilaterální dohody.

 

Rozhodnutí o vízu

Žádost o schengenské (krátkodobé) vízum je v České ekonomické a kulturní kanceláři v Tchaj-peji ve většině běžných případů vyřízena během 3 pracovních dní po obdržení žádosti. Delší lhůty jsou možné, ale výjimečné.

 

Neudělení víza

V případě neudělení (a zrušení nebo zneplatnění) schengenského (krátkodobého) víza obdržíte formulář, kde je uveden důvod a možnost dalšího postupu – např. podání nové žádosti nebo podání žádosti o nové posouzení důvodů neudělení víza. Žádost o nové posouzení důvodů neudělení víza musí být doručena konzulárnímu úřadu, který o žádosti rozhodl, během 15 dnů od obdržení rozhodnutí o zamítnutí – v originále s originálem podpisu (tj. osobně, poštou nebo datovou schránkou). Instrukce jsou rovněž uvedeny na formuláři.

 

Vstup na území

Policie ČR může při vstupní pasové kontrole požádat o předložení náležitostí předkládaných k žádosti o vízum. Udělení víza automaticky nezaručuje vstup na území.

 

Odkaz na Vízový kodex

 

Užitečné odkazy:

Informace Euroskopu o Schengenu

Brožura Evropské komise o Schengenu

Informace Ministerstva vnitra o Schengenu

Informace Úřadu pro ochranu osobních údajů o Schengenu

Informace Evropské komise o Schengenu (anglicky)

Informace EUR-Lexu o Schengenu (anglicky)

Schengen Visa Info (anglicky)