česky  english  eesti keel 

rozšířené vyhledávání

Agenda státního občanství

Problematiku státního občanství ČR upravuje zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (aktuální znění viz. zde Zákon 186/2013 Sb. o státním občanství ČR).  Na základě tohoto zákona lze na konzulárním oddělení ZÚ Tallinn zažádat o Osvědčení o státním občanství ČR, nebo učinit prohlášení o pozbytí státního občanství ČR.

 

Osvědčení o státním občanství

Tento dokument vydávají krajské úřady (jejich příslušnost se řídí místem trvalého pobytu, případně posledního trvalého pobytu žadatele na území ČR), nebo Úřad městské části Prahy 1 (v případě žadatelů, kteří nikdy neměli trvalý pobyt na území ČR, např. nově narození občané ČR v zahraničí). Platnost osvědčení trvá 1 rok od vydání dokumentu a lhůta pro vyřízení žádosti může činit v případě složitých šetření až 180 dní.

Za podání žádosti na zastupitelském úřadě ČR se vybírá správní poplatek ve výši 300 Kč (v současnosti 11 Euro). Správní poplatek lze na ZÚ Tallinn uhradit pouze v hotovosti.

Náležitosti pro podání žádosti o Osvědčení o státním občanství

  1. vyplněné formuláře žádost a dotazník o vydání osvědčení o státním občanství ČR
  2. doklady týkající se osoby, o jejíž občanství se jedná, a to:
  • rodný list, oddací list, pokud uzavřela manželství, popřípadě doklad o rozvodu manželství, úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera
  • rodné listy rodičů, jejich oddací list, pokud uzavřeli manželství, popřípadě doklad o rozvodu manželství, jejich úmrtní listy, pokud zemřeli, má-li tyto doklady žadatel k dispozici,
  • dříve vydané doklady o jejím státním občanství a o státním občanství rodičů, popřípadě i dalších předků, má-li tyto doklady žadatel k dispozici,
  • doklad o osvojení, došlo-li k osvojení osoby, o jejíž osvědčení se jedná, státním občanem ČR,
  • doklad prokazující datum a způsob nabytí cizího státního občanství.

Doklady vystavené orgány cizího státu, které žadatel připojuje k žádosti o osvědčení, musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka, s výjimkou listin vystavených ve slovenském jazyce, a potřebnými ověřeními, nestanoví-li jinak mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána (v případě estonských dokladů apostilní doložkou).

 


Pozbytí státního občanství ČR prohlášením

Protože platná právní úprava v ČR zná institut dvojího občanství, neznamená přijetí občanství jiného státu automatický zánik občanství ČR. Jsou však státy (např. Estonsko), jejichž právní řád dvojí občanství neumožňuje a kde je případné udělení státního občanství podmíněno vyvázáním se z předchozího státoobčanského svazku.

Občan pozbývá občanství prohlášením o vzdání se státního občanství ČR (dále jen „prohlášení"), jestliže splňuje současně tyto podmínky:

  • trvale se zdržuje v cizině,
  • není v ČR přihlášen k trvalému pobytu a
  • je zároveň státním občanem cizího státu, nebo žádá o nabytí cizího státního občanství a prohlášení o vzdání se státního občanství ČR činí v souvislosti s nabytím tohoto státního občanství.

Prohlášení se činí před ZÚ, který vykonává působnost pro stát, ve kterém se prohlašovatel trvale zdržuje, nebo pro stát, o jehož občanství prohlašovatel žádá, anebo před krajským úřadem. V případě, že by byly příslušné dva různé ZÚ, je příslušný ten, který si zvolí prohlašovatel.

Doklad o pozbytí občanství nebo doklad o tom, že prohlašovatel pozbude občanství, pokud předložil doklad prokazující přislíbení nabytí cizího státního občanství, vystaví příslušný krajský úřad.

Doklad o pozbytí občanství předá ZÚ prohlašovateli. Dnem převzetí dokladu o pozbytí občanství prohlašovatelem jeho občanství zaniká. V případě, že prohlašovatel předložil doklad o přislíbení nabytí cizího státního občanství dojde k pozbytí občanství až dnem, kdy prohlašovatel doručí ZÚ doklad o nabytí státního občanství cizího státu. Na žádost prohlašovatele může vystavit krajský úřad doklad o pozbytí občanství prohlášením, ve kterém uvede, ke kterému datu k pozbytí občanství došlo.

Náležitosti pro pozbytí státního občanství ČR prohlášením

Za doklad prokazující pobyt v cizině se považuje v daném státě obvyklý doklad prokazující bydliště a případně totožnost prohlašovatele.

 

přílohy

Zákon 186/2013 Sb. o státním občanství ČR 521 KB PDF (Acrobat dokument) 7.1.2014

OSO_1 55 KB DOC (Word dokument) 21.3.2014

Prohlaseni o vzdání se občanství par 40 191 KB PDF (Acrobat dokument) 24.4.2014