česky  english  eesti keel 

rozšířené vyhledávání

Matriční agenda

Prostřednictvím konzulárního oddělení ZÚ Tallinn lze požádat o vydání českých matričních dokladů, případně o vystavení jejich duplikátů (viz. níže informace o vydávání rodných, oddacích a úmrtních listů).

Správní poplatek za žádost o vystavení duplikátu matričního dokladu činí 300 Kč (v současné době 12 Euro). Žádost o vystavení prvopisu (originálu) matričního dokladu není zpoplatněno.

Veškeré správní poplatky se vybírají v hotovosti a platí se v eurech. Správní poplatek nelze na ZÚ Tallinn uhradit bezhotovostně.

 


Rodný list – žádost o vystavení prvopisu (originálu)

Pokud se dítě narodí v cizině, je český rodný list vystaven zvláštní matrikou vedenou Úřadem městské části města Brna, Brno-střed.

Náležitosti podání Žádosti o český rodný list pro dítě narozené v Estonsku

 

1) žádost o zápis narození  (řádně vyplněnou),

2) estonský rodný list – opatřený apostilní doložkou a  úředním překladem do českého jazyka (včetně apostily). Je možné předložit i úředně ověřenou kopii apostilovaného dokumentu, která ale musí být rovněž opatřena úředním překladem do českého jazyka. Předložené doklady se stávají součástí sbírky listin zvláštní matriky v Brně a žadateli se nevracejí.

3) vyplněné formuláře žádost o vydání osvědčení o státním občanství ČR + dotazník ke zjištění státního občanství  + doklad o českém státním občanství rodiče/rodičů + vyplněný formulář prohlášení rodičů – občanů ČR o státním občanství dítěte

4) u dětí narozených za trvání manželství oddací list rodičů,

5) u dětí narozených mimo manželství je nutno prokázat stav matky v době narození dítěte, aby bylo možno určit rodičovství v souladu s příslušnými ustanoveními § 776 až 784 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a předložit:

 • je-li matka dítěte rozvedená, rozsudek o rozvodu s doložkou o nabytí právní moci a rodný list matky;
 • je-li matka dítěte vdovou, úmrtní list manžela nebo rozsudek soudu o prohlášení manžela za mrtvého s doložkou o nabytí právní moci a rodný list matky;
 • je-li matka svobodná nebo nejsou-li rodiče manželé a na cizozemském rodném listu dítěte je otec uveden, cizozemskou veřejnou listinu vydanou příslušným orgánem cizího státu, z níž vyplývá otázka otcovství (obdoba tzv. souhlasného prohlášení rodičů o určení otcovství, případně výpis z matriky narození, doslovný výpis apod.); pokud toto nelze pro závažnou překážku předložit, učiní rodiče souhlasné prohlášení o určení otcovství k dítěti  ,jehož součástí je i dohoda o příjmení pro dítě, s poznámkou, před kterým cizozemským úřadem a kdy bylo prohlášení rodičů o otcovství učiněno. Toto prohlášení nečiní, předloží-li rozhodnutí cizozemského soudu o určení otcovství platné na území ČR. Rodič/e státní občan/é ČR přikládají rodný list;
 • je-li matka svobodná nebo nejsou-li rodiče manželé a na cizozemském rodném listu dítěte není otec uveden, je třeba, aby bylo sepsáno souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství k dítěti , jehož součástí je i dohoda o příjmení pro dítě. Rodič/e státní občan/é ČR přikládají rodný list,
 • u dětí osvojených pravomocný rozsudek soudu o osvojení, oddací list osvojitelů, oddací list nebo jiné doklady pokrevních rodičů, příp. sdělení údajů o nich formou dalšího zápisu o narození (dle situace a možnosti žadatelů),

6) případně Zápis příjmení nezletilé osoby do knihy narození v mužském tvaru  (jen v případě, že si přejete zapsat dceru do knihy narození bez koncovky příjmení "-ová").

7) formulář osobní údaje 

 

Rodný list – žádost o vystavení duplikátu

Pokud jste původní rodný list ztratili, nemůžete jej najít, potřebujete rodný list své matky, otce, babičky, dědečka, anebo z nějakého jiného důvodu, lze kdykoli požádat o vystavení duplikátu rodného listu. Duplikát rodného listu se vydává v případě, že daná osoba je již v české matrice zapsána. Je ale potřeba vědět, ve kterém městě nebo obci v České republice je osoba v matriční knize vedena. Tam se také zasílá žádost o rodný list.

Duplikát českého rodného listu se vydává za poplatek na žádost oprávněné osoby. Oprávněnou osobou se rozumí osoba v rodném listu uvedená, osoba v příbuzenském vztahu nebo jiná osoba, která osvědčí právní zájem na získání rodného listu.

Náležitosti podání Žádosti o vystavení duplikátu českého rodného listu

 

 1. formulář  žádost o vydání duplikátu matričního dokladu
 2. kopii Vašeho úředního dokladu totožnosti obsahujícího Vaši fotografii (např. kopii pasu, řidičského průkazu nebo občanského průkazu). Upozorňujeme, že kopie českého pasu nebo českého občanského průkazu (bez ohledu na to zda je či není platný) musí být vždy opatřena podpisem žadatele pod textem "Souhlasím s pořízením kopie mého dokladu". Pokud bude poskytnuta pouze kopie dokladu bez podpisu, žádost bude vrácena zpět jako neakceptovatelná!
 3. pokud nejste příbuzný osoby uvedené na rodném listu, přiložte na samostatném papíru vysvětlující dopis, proč rodný list potřebujete
 4. formulář Osobní údaje

 


Oddací list – žádost o vystavení prvopisu (originálu)

Pokud je sňatek uzavřen v cizině, je český oddací list vystaven zvláštní matrikou vedenou Úřadem městské části města Brna, Brno-střed.

Náležitosti podání Žádosti o český oddací list

 

 1. žádost (DOC, 45 KB) o zápis uzavření manželství (řádně vyplněnou),
 2. estonský oddací list - opatřený apostilní doložkou a  úředním překladem do českého jazyka (včetně apostily). Je možné předložit i úředně ověřenou kopii apostilovaného dokumentu, která ale musí být rovněž opatřena úředním překladem do českého jazyka. Předložené doklady se stávají součástí sbírky listin zvláštní matriky v Brně a žadateli se nevracejí.
 3. doklad o státním občanství ČR,
 4. rodné listy obou manželů (předkládají jen občané ČR),
 5. rozsudek soudu o rozvodu předcházejícího manželství s doložkou právní moci, pokud některý ze snoubenců uzavíral manželství jako rozvedený,
 6. úmrtní list zemřelého manžela, uzavíral-li některý ze snoubenců manželství jako ovdovělý,
 7. případně žádost o zápis příjmení ženy v mužském tvaru po uzavření manželství
 8. formulář osobní údaje

Oddací list – žádost o vystavení duplikátu

Je nutno vědět ve kterém městě nebo obci v České republice ke sňatku došlo (tj. ve které matriční knize je sňatek veden). Tam se také zasílá žádost o oddací list.

Duplikát českého oddacího listu se vydává za poplatek na žádost oprávněné osoby. Oprávněnou osobu se rozumí osoba v oddacím listu uvedená, osoba v příbuzenském vztahu nebo jiná osoba, která osvědčí právní zájem na získání oddacího listu.

Náležitosti podání Žádosti o vystavení duplikátu českého oddacího listu

1. formulář  žádost o vydání duplikátu matričního dokladu

2. kopii Vašeho úředního dokladu totožnosti obsahujícího Vaši fotografii (např. kopii pasu, řidičského průkazu nebo občanského průkazu). Upozorňujeme, že kopie českého pasu nebo českého občanského průkazu (bez ohledu na to zda je či není platný) musí být vždy opatřena podpisem žadatele pod textem "Souhlasím s pořízením kopie mého dokladu". Pokud bude poskytnuta pouze kopie dokladu bez podpisu, žádost bude vrácena zpět jako neakceptovatelná!

3. pokud nejste osobou v příbuzenském vztahu, pak je potřeba doložit dopis, ve kterém vysvětlíte Váš právní nebo jiný zájem na získání duplikátu oddacího listu

4. formulář Osobní údaje

 

Uzavření manželství na Velvyslanectví ČR v Tallinnu

Podle § 668 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku mohou  občané  České republiky uzavřít manželství na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí, pokud je alespoň jeden ze snoubenců českým občanem.

Avšak estonský zákon "Vital Statistics Regulation Act" v taxativním výčtu orgánů, před kterými je možné uzavřít sňatek, zahraniční diplomatická zastoupení nezmiňuje. Pokud by tedy bylo manželství uzavřeno na zahraničním velvyslanectví na území Estonska, estonské právo ho neuzná a nenabyde v Estonsku právní účinnost. 

Doporučujeme proto uzavřít sňatek buď před příslušnými estonskými úřady (pokud existuje právní důvod, např. dlouhodobý pobyt), nebo v České republice.

Obecná informace s výčtem českých dokumentů, které je nutno před uzavřením manželství předložit v prvopise či opise:

 • rodný list
 • doklad totožnosti (cestovní pas nebo OP)
 • vyplněný dotazník k uzavření manželství
 • potvrzení o místě trvalého či přechodného pobytu a rodinném stavu vydané příslušným obecním úřadem 
 • pokud se nejedná o první manželství dotyčné osoby, rozsudek o rozvodu či úmrtní list
 • potvrzení o právní způsobilosti ke sňatku (vydá matrika v místě bydliště)

 


Úmrtní list – žádost o vystavení prvopisu (originálu)

Dojde-li k úmrtí občana ČR v cizině, je český úmrtní list vystaven zvláštní matrikou vedenou Úřadem městské části města Brna, Brno-střed.

Náležitosti podání Žádosti o český úmrtní list

 

 1. žádost o Zápis o úmrtí (řádně vyplněnou)
 2. estonský úmrtní list - opatřený apostilní doložkou a  úředním překladem do českého jazyka (včetně apostily). Je možné předložit i úředně ověřenou kopii apostilovaného dokumentu, která ale musí být rovněž opatřena úředním překladem do českého jazyka. Předložené doklady se stávají součástí sbírky listin zvláštní matriky v Brně a žadateli se nevracejí.
 3. doklad o státním občanství ČR zesnulé osoby
 4. další doklady, jsou-li k dispozici - rodný list zemřelého, oddací list zemřelého, doklad o pohřbu, lékařskou zprávu, platné české doklady totožnosti, průkaz zdravotní pojišťovny prokazující, u které pojišťovny v ČR byl zemřelý registrován.
 5. rodný list žadatele, pouze v případě občana ČR.
 6. platný doklad totožnosti žadatele
 7. formulář Osobní údaje

Úmrtní list – žádost o vystavení duplikátu

Duplikát českého úmrtního listu se vydává za poplatek na žádost oprávněné osoby. Oprávněnou osobou se rozumí osoba v příbuzenském vztahu k zemřelé osobě nebo jiná osoba, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před úřady.

Náležitosti podání Žádosti o vystavení duplikátu českého úmrtního listu

 

 1. formulář  žádost o vydání duplikátu matričního dokladu
 2. kopie platného dokladu totožnosti obsahujícího fotografii (cestovní pas, občanský průkaz)
 3. pokud nejste osobou uvedenou v matričním dokladu, popř. příbuzným, přiložte na samostatném listě vysvětlující dopis, za jakým účelem matriční doklad požadujete;
 4. formulář Osobní údaje

přílohy

Žádost o zápis narození 278 KB PDF (Acrobat dokument) 10.9.2021

Žádost o vydání osvědčení o státním občanství ČR 220 KB PDF (Acrobat dokument) 16.9.2016

Dotazník ke zjištění státního občanství ČR 157 KB PDF (Acrobat dokument) 16.9.2016

attachment

Prohlášení o státním občanství rodičů 24 KB PDF (Acrobat dokument)

Otcovství - zápis o určení k narozenému dítěti - otec... 68 KB PDF (Acrobat dokument) 29.8.2012

Otcovství - zápis o určení k narozenému dítěti - otec... 66 KB PDF (Acrobat dokument) 29.8.2012

Narození - zápis příjmení nezletilého dítěte v mužském... 52 KB PDF (Acrobat dokument) 29.8.2012

21 Osobní údaje 23 KB DOC (Word dokument) 22.10.2008

Priloha_9_Dotaznik_k_matricnimu_dokladu 32 KB DOC (Word dokument) 2.4.2020

žádost 45 KB DOC (Word dokument) 15.8.2016

Zápis příjmení v mužském tvaru - první 51 KB PDF (Acrobat dokument) 29.8.2012

Žádost o zápis úmrtí 52 KB PDF (Acrobat dokument) 29.8.2012