česky  english  eesti keel 

rozšířené vyhledávání

Vydávání cestovních dokladů ČR - Žádost o cestovní pas

Konzulární oddělení ZÚ Tallinn přijímá žádosti o vystavení dvou typů cestovních dokladů ČR – Cestovního pasu
a Cestovního průkazu (Náhradního cestovního dokladu).
 

Cestovní pas

Cestovní pasy vydávají obecní úřady s rozšířenou působností a úřady městských částí hlavního města Prahy. V případě žádostí podávaných prostřednictvím zastupitelských úřadů ČR v zahraničí je příslušný k vydání cestovního pasu ten obecní úřad s rozšířenou působností, v jehož obvodu má žadatel hlášen trvalý pobyt na území ČR (případně v jehož obvodu měl hlášen poslední trvalý pobyt na území ČR). V případě, že občan ČR neměl hlášený trvalý pobyt na území republiky, vydá mu cestovní pas Magistrát města Brna.

Cestovní pas ČR s územní platností do všech států světa se vydává s platností na dobu 10 let pro občany, kteří dosáhli 15 let věku a výše. Pro občany mladší 15 let se cestovní pas vydává s platností na dobu 5 let. Platnost cestovního pasu nelze prodloužit, po uplynutí platnosti je potřeba zažádat o nový cestovní doklad.

Žádost se podává OSOBNĚ, termín návštěvy doporučujeme dohodnout předem na telefonním čísle:

00372/627 44 03.

Důležité upozornění:

Na ZÚ Tallinn nelze podat žádost o cestovní pas ve zkrácené lhůtě k vyřízení. Žádost o vydání cestovního pasu ve lhůtě 6 pracovních dnů lze podat pouze na území ČR !

Dále již nelze vydávat cestovní pasy bez biometrických údajů s omezenou platností na 6 měsíců (tzv. „blesk pasy“) a rovněž není možné zapsat nezletilé děti do cestovních dokladů rodičů. Každý (i nezletilý) občan ČR může cestovat pouze s vlastním cestovním dokladem.

Žádost o cestovní pas

Cestovní pas s biometrickými údaji obsahuje vždy strojově čitelné, biometrické a další údaje stanovené zákonem. Konkrétně se jedná o digitální zpracování fotografie (obličeje), otisky prstů (kromě žadatelů mladších 12 let) a vlastnoruční podpis (s výjimkou předškolních dětí).

Je-li žádost podána u zastupitelského úřadu ČR, cestovní doklad se vydává ve lhůtě do 120 dnů. Je-li žádost podána u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, vydává se ve lhůtě do 30 dnů (resp. 6 pracovních dní).

Nový cestovní pas lze převzít buď přímo na ZÚ Tallinn, nebo u obecního úřadu, který cestovní doklad vydal. K podání žádosti i k převzetí nového cestovního pasu je vždy vyžadována osobní přítomnost žadatele.

Náležitosti pro podání žádosti o cestovní pas ČR

• platný doklad totožnosti (např. dosavadní cestovní pas ČR, pokud je platný / občanský průkaz ČR);

1 pasová fotografie o rozměru 50 mm x 50 mm, na měkkém papíře, odpovídající současné podobě občana, zobrazující občana v čelném pohledu se zavřenými ústy, pohled směřuje do objektivu, v občanském oděvu, bez pokrývky hlavy, bez brýlí s tmavými skly (s výjimkou nevidomých), mezi horním okrajem hlavy a horním okrajem fotografie minimálně 7 mm, pozadí za zobrazovanou osobou je jednotné (bílé, příp. světlemodré barvy). Osvětlení nesmí vytvářet odlesky nebo hluboké stíny. Fotografie nesmí být retušována, ani jinak upravována. Fotografie nesmí být starší 6 měsíců.

Ke kontrole správnosti pasové fotografie můžete použít tuto šablonu :

Šablona pro kontrolu pasové fotografie - klikněte zde

V případě, že žadatel disponuje platným cestovním pasem ČR a nežádá o změnu údajů v něm zapsaných, není zásadně potřeba předkládat další doklady.

• doklad o jménu a příjmení (Český oddací list – žádáte-li o nový cestovní pas v souvislosti se změnou příjmení po uzavření manželství. V ostatních případech postačí platný doklad totožnosti).

• doklad o státním občanství ČR (platný občanský průkaz ČR nebo platný cestovní pas ČR - upozorňujeme, že platnost cestovního pasu končí 3 měsíce po změně příjmení v souvislosti s uzavřením manželství, přestože je "datumově" ještě platný).

Státní občanství je možné prokázat rovněž osvědčením o českém státním občanství ne starší než 1 rok nebo listinou o nabytí českého státního občanství ne starší než 1 rok.

• doklad o rodném čísle (platný občanský průkaz ČR nebo platný cestovní pas ČR) Rodné číslo je možné doložit rovněž rodným listem, oddacím listem nebo dokladem o přiděleném rodném čísle. 


V případě, že dosavadní cestovní pas žadatele je neplatný a tento nemá žádný jiný doklad o státním občanství ČR, je nutné před podáním žádosti o vydání pasu vyžádat aktuální osvědčení o státním občanství ČR. K tomuto účelu je nutné předložit:

- originál českého rodného listu,

- originál českého oddacího listu, příp. rozvodový rozsudek, úmrtní list manžela apod.,

- průkaz (doklad) totožnosti.

Stejný postup platí v případě, že žadatel nemá platné rodné číslo, popřípadě není zaveden v informačním systému evidence obyvatel ČR nebo údaje o osobě žadatele vedené v informačním systému evidence obyvatel ČR obsahují nesrovnalosti, které je nutné před podáním žádosti o vydání cestovního pasu odstranit.

V případě, že žadatel/ka žádá o vydání cestovního pasu v souvislosti se změnou příjmení po sňatku, k němuž došlo v zahraničí, je nutné nejprve požádat o vydání českého oddacího listu (informaci na požádání zašleme).

S individuálními dotazy ohledně vydání cestovního pasu ČR se lze obrátit na výše uvedené telefonní číslo.


Za vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat (biometrickými údaji) se vybírá správní poplatek, který je stanoven zákonem a činí:

· pro občany mladší 15 let - 400 Kč/ 16 Eur

· pro občany starší 15 let - 1200 Kč/ 47 Eur

Správní poplatek se vybírá v hotovosti v EUR (v přepočtu podle aktuálního platného kurzu vyhlášeného ČNB) při podání žádosti o vydání cestovního pasu.

přílohy

Šablona fotografií pro snímání biometrických prvků 67 KB PDF (Acrobat dokument) 22.10.2008