česky  по-русски 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zápis narození - žádost o český rodný list

Občané České republiky, kteří se narodili v zahraničí, potřebují k jednání s českými úřady rodný list vystavený Zvláštní matrikou úřadu městské části Brno-střed. Bez českého rodného listu není tedy možné požádat například o vydání českého pasu.

Zápis se provádí na základě žádosti.

Žádost se podává osobně u zastupitelského úřadu České republiky v zahraničí (podle místa trvalého bydliště žadatele v zahraničí), který žádost postupuje k vyřízení do České republiky, nebo přímo v České republice u jakéhokoliv obecního úřadu (dle místa trvalého pobytu žadatele).

Vyřízení žádosti o zápis do Zvláštní matriky a vydání matričního dokladu České republiky vyžaduje dobu zpravidla několika měsíců.

INFORMACE PRO ČESKÉ OBČANY NAROZENÉ V ZAHRANIČÍ (STÁTNÍ OBČANSTVÍ A URČENÍ OTCOVSTVÍ)

Podmínkou pro vystavení českého rodného listu je určení českého státního občanství dítěte. Od roku 1968 platí zásada, že dítě nabývá státní občanství České republiky narozením, je-li v den jeho narození alespoň jeden z rodičů státním občanem České republiky.

V konkrétním případě je pro postup k určení českého státního občanství dítěte podstatné, zda se dítě narodilo v manželství či nikoliv. Pokud se dítě narodilo v manželství, je hlavním podkladem k určení státního občanství kromě rodného listu dítěte též oddací list jeho rodičů. V tomto případě není z hlediska dalšího postupu rozhodné, zda státní občanství ČR má matka či otec.

U dětí narozených mimo manželství je dalším důležitým kritériem skutečnost, zda matka dítěte disponuje českým státním občanstvím. V tomto případě je české státní občanství dítěte jednoznačně určeno. Pokud státním občanstvím České republiky disponuje pouze otec, liší se od 1.1.2014 další postup při určení státního občanství dítěte podle toho, jakým občanstvím disponuje matka. U dětí narozených mimo manželství lze určit otcovství souhlasným prohlášením rodičů (http://www.brno-stred.cz/narozeni-urceni-otcovstvi-souhlasnym-prohlasenim-rodicu), ke kterému je, mimo jiné, třeba předložit i pravomocný rozsudek soudu o případném rozvodu jednoho z rodičů dítěte.

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI

- žádost o zápis narození (Žádost o zápis narození (PDF, 289 KB)

- žádost o vydání osvědčení o státním občanství České republiky (Žádost o vydání osvědčení (PDF, 282 KB)

- dotazník ke zjištění státního občanství České republiky (Dotazník ke zjištění občanství (PDF, 232 KB)

- eventuelně žádost o zápis příjmení v mužském tvaru, pokud příjmení končí na souhlásku (Zápis příjmení v mužském tvaru (PDF, 53 KB)

- eventuelně prohlášení o užívání jména nebo příjmení podle práv a tradic jiného členského státu Evropské unie (Prohlášení příjmení EU (PDF, 74 KB)

- cizozemský rodný list dítěte

- rodný list českého občana, který je žadatelovým rodičem

- český oddací list rodičů žadatele

- platný cestovní pas nebo občanský průkaz rodičů žadatele (kopie)

- souhlas s pořízením kopie cestovního dokladu rodičů žadatele

- správní poplatek za přijetí žádosti v hotovosti USD (výši poplatku sdělí Velvyslanectví České republiky v Taškentu)

Všechny doklady se předkládají v originále či úředně ověřené kopii. Cizozemské doklady musí být opatřeny úředně ověřeným překladem do českého jazyka. Přítomnost dítěte se při podání žádosti nevyžaduje, pokud dítě není starší 15 let. Při osobním podání žádosti na Velvyslanectví České republiky v Taškentu se veškeré doklady podepisují osobně před pracovníkem konzulárního úseku. Cizozemský rodný list dítěte potřebný k provedení zápisu matriční události je součástí dokumentace Zvláštní matriky a žadatelům se nevrací. Upozorňujeme, že vyřízení žádosti o vydání českého rodného listu může trvat několik měsíců.

ZAEVIDOVÁNÍ TRVALÉHO POBYTU DÍTĚTE PO NAROZENÍ

Po narození dítěte (občana České republiky) vydá matriční úřad rodný list a současně zaeviduje údaje o narození do Agendového informačního systému evidence obyvatel. Dítěti je ze zákona přidělena adresa trvalého pobytu na území České republiky, a to podle § 10 odst. 3 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o evidenci obyvatel):

Místem trvalého pobytu občana v době jeho narození je místo trvalého pobytu jeho matky.

Není-li matka občanem České republiky, je místem trvalého pobytu dítěte v době jeho narození místo trvalého pobytu jeho otce.

Nelze-li zjistit místo trvalého pobytu dítěte podle výše uvedeného, je místem trvalého pobytu dítěte narozeného v zahraničí sídlo Zvláštní matriky (Dominikánská 2, Brno).

Občanům narozeným v zahraničí vzniká na základě zápisu narození do Zvláštní matriky ze zákona platný trvalý pobyt na území České republiky (místo trvalého pobytu je určováno podle výše uvedeného). Netýká se to však jen novorozenců, trvalý pobyt na území České republiky od narození vzniká všem občanům, kteří požádají o zápis narození do Zvláštní matriky. Takto vzniklý trvalý pobyt na území České republiky je možné ukončit.

Zaevidováním trvalého pobytu na území ČR vzniká občanovi mimo jiné povinnost hradit poplatek za komunální odpad.

Ukončení trvalého pobytu: https://www.mvcr.cz/clanek/ukonceni-trvaleho-pobytu.aspx