česky  по-русски 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Favpng.com

Registrace dlouhodobý pobyt - karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance

Žádost o registraci na podání žádosti dlouhodobého pobytu - karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance lze podat prostřednictvím e-mailové schránky.

Žadatel zkontaktuje Velvyslanectví České republiky v Taškentu se žádostí o stanovení termínu prostřednictvím e-mailu Consulate_Tashkent@mzv.cz. Do e-mailu je nutné uvést telefonní kontakt žadatele, dále je nutné přiložit sken datové stránky cestovního dokladu a sken dokladu potvrzující účel pobytu na území České republiky.

Jako doklad potvrzující účel pobytu na území je třeba předložit:

1) vysílací dopis, který obsahuje

a.) potvrzení obchodní korporace se sídlem mimo území členských států Evropské unie, že cizinec bude vnitropodnikově převeden k výkonu zaměstnání do obchodní korporace nebo odštěpného závodu se sídlem na území na pozici manažera, specialisty nebo zaměstnaného stážisty s uvedením doby trvání vnitropodnikového převedení a místa výkonu práce na území

+

b.) uvedení pracovních podmínek, pokud jde o délku pracovní doby, délku dovolené za kalendářní rok a výši mzdy nebo platu; tyto podmínky nesmí být horší, než stanoví zákoník práce, to platí i pro podmínky týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pracovních podmínek těhotných žen nebo žen krátce po porodu, rovného zacházení pro muže a ženy i ostatní ustanovení o nediskriminaci

+

c.) potvrzení, že cizinec bude po uplynutí doby trvání vnitropodnikového převedení převeden do obchodní korporace se sídlem mimo území členských států Evropské unie

2) doklad o tom, že byl cizinec v obchodní korporaci bezprostředně před vnitropodnikovým převedením zaměstnán po dobu nejméně 6 měsíců

3) doklad o spřízněnosti subjektů, mezi kterými má být cizinec vnitropodnikově převeden, tzn. jeden z následujících dokladů

a.) doklad prokazující, že odštěpný závod, do něhož je cizinec převeden, je odštěpným závodem obchodní korporace, v níž je cizinec převeden

nebo

b.) doklad prokazující, že obchodní korporace, v nichž je cizinec převeden, jsou vůči sobě ovládající a ovládanou osobou nebo jsou obě tyto obchodní korporace ovládány stejnou ovládající osobou

Žadateli bude neprodleně stanoven termín podání žádosti na Velvyslanectví.

Bližší informace o tomto pobytovém titulu můžete nalézt na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR:
https://www.mvcr.cz/clanek/karta-vnitropodnikove-prevedeneho-zamestnance.aspx?q=Y2hudW09MQ%3d%3d