česky  по-русски 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: ZÚ Taškent
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby do Senátu Parlamentu České republiky – říjen 2020

Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů (částka 61) pod číslem 169/2020 Sb., volby do 1/3 Senátu a stanovil dny jejich konání na pátek 2. října a sobotu 3. října 2020.

Hlasování do Senátu probíhá pouze ve volebních obvodech na území České republiky. Na zastupitelských úřadech České republiky v zahraničí hlasování probíhat nebude.

Volby do Senátu Parlamentu České republiky (dále jen „Senát“) upravuje Ústava České republiky (dále jen „Ústava“) a zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „volební zákon“).

Dle článku 16 Ústavy a ustanovení § 56 volebního zákona má Senát 81 senátorů, kteří jsou voleni na dobu šesti let. Každé dva roky se volí jedna třetina senátorů. Volby do Senátu se konají podle zásady většinového systému (§ 58 volebního zákona).

Za den vyhlášení voleb se považuje den, kdy byla rozeslána příslušná částka Sbírky zákonů, v níž bylo rozhodnutí o vyhlášení voleb uveřejněno. Příslušná částka Sbírky zákonů byla rozeslána dne 15. dubna 2020, tudíž za den vyhlášení voleb je považováno toto datum.

Volby se uskuteční ve volebních obvodech:
č. 3 Cheb
č. 6 Louny
č. 9 Plzeň-město
č. 12 Strakonice
č. 15 Pelhřimov
č. 18 Příbram
č. 21 Praha 5
č. 24 Praha 9
č. 27 Praha 1
č. 30 Kladno
č. 33 Děčín
č. 36 Česká Lípa
č. 39 Trutnov
č. 42 Kolín
č. 45 Hradec Králové
č. 48 Rychnov nad Kněžnou
č. 51 Žďár nad Sázavou
č. 54 Znojmo
č. 57 Vyškov
č. 60 Brno-město
č. 63 Přerov
č. 66 Olomouc
č. 69 Frýdek-Místek
č. 72 Ostrava-město
č. 75 Karviná
č. 78 Zlín
č. 81 Uherské Hradiště

Druhé kolo voleb do Senátu se koná v případě, že žádný z kandidátů nezíská ve volebním obvodu, kde kandiduje, nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů. Hlasování v tomto případě bude zahájeno šestý den po ukončení hlasování v prvním kole, tzn., že případné druhé kolo voleb by proběhlo v pátek 9. října a v sobotu 10. října 2020. V případě, že se kandidát vzdá své kandidatury před druhým kolem voleb ve volebním obvodu, pozbude práva být volen nebo zemře, koná se druhé kolo voleb až třináctý den po ukončení hlasování v prvním kole, tj. v pátek 16. října a v sobotu 17. října 2020.

Volební zákon nepřipouští při volbách do Senátu hlasování v zahraničí. Na základě ustanovení § 6a volebního zákona je sice možné při volbách do Senátu hlasovat na voličský průkaz vydaný zastupitelským úřadem, ale na tento voličský průkaz může volič hlasovat pouze na území České republiky, a to v jakémkoli volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny.

V místě svého trvalého pobytu může hlasovat též volič, který požádal o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů, vedeného zastupitelským úřadem a tuto skutečnost doloží potvrzením tohoto zastupitelského úřadu před dnem voleb obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu je přihlášen k trvalému pobytu, nebo okrskové volební komisi v den voleb. Okrsková volební komise na základě tohoto potvrzení dopíše voliče do výpisu ze stálého seznamu voličů a umožní mu hlasovat.

V případě, že je volič zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem České republiky v zahraničí, může požádat před každými volbami do Senátu, které jsou na území České republiky vyhlášeny, tento úřad o vydání voličského průkazu, a to podáním v listinné podobě, opatřeným úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě, zaslaným prostřednictvím datové schránky, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb (tedy 25. září 2020) nebo osobně do okamžiku uzavření zvláštního seznamu voličů (tedy do 30. září 2020 do 16 hod); o osobně učiněné žádosti sepíše zastupitelský úřad úřední záznam.

Zastupitelský úřad předá voličský průkaz nejdříve 15 dnů před dnem voleb (tj. 17. září 2020) osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče, žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

Volič může požádat osobně o vydání voličského průkazu také před druhým kolem voleb do Senátu.

Pro úplnost dodáváme, že prezident republiky stejným rozhodnutím současně vyhlásil i volby do zastupitelstev krajů.

Voliči nemohou ve volbách do zastupitelstev krajů hlasovat na zastupitelských úřadech, ani jim zastupitelský úřad nevydá pro tyto volby voličský průkaz. Ve volbách do zastupitelstev krajů mohou voliči hlasovat pouze na území České republiky ve volebním okrsku podle místa svého trvalého pobytu, a to v případě, že jde o voliče, u kterého je ve výpisu ze stálého seznamu voličů uvedena poznámka, že je zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem. Takovému voliči bude ve volbách do zastupitelstev krajů umožněno hlasování, aniž by musel obecnímu úřadu v místě trvalého pobytu nebo v den voleb okrskové volební komisi předložit potvrzení o svém vyškrtnutí z tohoto zvláštního seznamu. 

Informace pro veřejnost o nadcházejících volbách do Senátu jsou umístěny na níže uvedené webové stránce Ministerstva vnitra České republiky:
https://www.mvcr.cz/clanek/volby-2020-zastupitelstva-kraju-a-senat.aspx

Rozhodnutí prezidenta republiky 169/2020 (PDF, 55 KB)