česky  по-русски 

rozšířené vyhledávání

Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů

Níže uvádíme postup při žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem ČR v zahraničí.

Chce-li být český občan zapsán do zvláštního seznamu voličů vedeného  zastupitelským úřadem ČR v zahraničí, je potřeba, aby podal písemnou žádost o zápis doloženou originálem (popř. úředně ověřenou kopií) platných dokladů potvrzujících jeho totožnost, státní občanství ČR a bydliště v územním obvodu, který tvoří zvláštní volební okrsek zastupitelského úřadu, do jehož zvláštního seznamu voličů chce být žadatel zapsán. Ověření podpisu na žádosti se nevyžaduje.

Formulář žádosti naleznete zde:
Formulář žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů (DOC, 33 KB)

Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů je možno podat v osobním styku na Velvyslanectví ČR v Taškentu, v tom případě ji stačí doložit originály výše uvedených (zákonem požadovaných) dokladů nebo může být zaslána v poštovním styku (nikoliv e-mailem). Žádost lze podat kdykoliv, chce-li se však volič zúčastnit konkrétních voleb, musí být zaslána nebo předána osobně zastupitelskému úřadu nejpozději 40. den před prvním dnem voleb.

Žadatel prokazuje svou totožnost platným občanským průkazem nebo jiným platným cestovním dokladem, a to i cizozemským.

Státní občanství České republiky se prokazuje platným občanským průkazem ČR nebo platným cestovním, diplomatickým či služebním pasem ČR, platným cestovním průkazem ČR, osvědčením o státním občanství ČR (ne starším 1 roku) nebo listinou o nabytí nebo udělení státního občanství ČR (ne starší 1 roku).

Za doklad potvrzující bydliště se považuje úřední doklad vydaný místním orgánem příslušným k evidenci obyvatel (popř. k vydávání povolení k pobytu) či jiný úřední doklad uvádějící/osvědčující bydliště občana (např. potvrzení přihlašovacího úřadu, povolení k pobytu). Překlad do českého jazyka není nutný.

Zápisem žadatele do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem ČR v zahraničí dojde k jeho vyškrtnutí ze stálého seznamu voličů vedeného na území ČR.

K tomu, aby byl volič opětovně zapsán do stálého seznamu voličů vedeného na území České republiky, by musel písemně požádat o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem ČR v zahraničí, a předložit obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu má místo trvalého pobytu, potvrzení zastupitelského úřadu o jeho vyškrtnutí z jím vedeného zvláštního seznamu voličů.

Totéž platí, stěhuje-li se volič z jedné cizí země do druhé; je-li zapsán do  zvláštního seznamu voličů vedeného  zastupitelským úřadem České republiky ve státě, z něhož se stěhuje, a chce-li být zapsán do zvláštního seznamu voličů, vedeného  zastupitelským úřadem České republiky ve státě, do něhož se stěhuje, je třeba, aby před přestěhováním písemně požádal o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem ČR v zahraničí, v němž je aktuálně zapsán, protože bez potvrzení o vyškrtnutí, jež následně obdrží, ho nemůže jiný zastupitelský úřad do svého zvláštního seznamu voličů zapsat. Žádný volič nemůže být zapsán současně ve dvou seznamech.