по-русски  česky  english 

rozšířené vyhledávání

Studijní stáže

Velvyslanectví České republiky v Tbilisi vypisuje výběrové řízení na studijní stáž. Přihlášky lze zasílat průběžně bez omezení data, a to z toho důvodu, že přesné datum konání a délka stáže bude dohodnuta s vybraným stážistou v závislosti na možnostech velvyslanectví. Délka stáže nesmí překročit 6 měsíců. V době předsednictví České republiky v Radě EU (červenec – prosinec 2022) je upřednostňována délka 6 měsíců.

Obsah stáže:

Během stáže se stážista seznámí s fungováním zastupitelského úřadu České republiky a získá základní zkušenost se státní službou, do níž diplomatická služba patří. Mezi typické činnosti prováděné během stáže patří rešerše, vyhledávání informací, příprava podkladů, účast na přednáškách nebo konferencích, příprava záznamu o účasti na jednání, podílení se na organizaci akcí, administrativní výpomoc, ve vhodných případech doprovod v rámci stykové činnosti diplomatů velvyslanectví ČR v Tbilisi apod.  Stážista pod vedením gestora stáže samostatně pracuje na více analytických úkolech. Analytická činnost je jen jednou (zdaleka nikoli hlavní) ze součástí náplně stáže.

Podmínky stáže:

1) Stážista musí být státním občanem České republiky. Není-li splněna tato podmínka, může být na stáž přijat pouze v případě, že bude nesplnění podmínky státního občanství ČR dostatečně odůvodněno v motivačním dopise, tuto výjimku musí následně potvrdit bezpečnostní ředitel Ministerstva zahraničních věcí ČR.

2) Stážista musí být studentem řádného denního studia vysoké školy nebo jejím absolventem nejpozději do 1 roku po ukončení bakalářského nebo magisterského studia. Nesplňuje-li žadatel tuto podmínku a dobu 1 roku již překročil, může být na stáž přijat pouze v případě, že bude nesplnění podmínky dostatečně odůvodněno v motivačním dopise, tuto výjimku musí následně potvrdit ředitelka Diplomatické akademie Ministerstva zahraničních věcí ČR. 

3) Stážista musí být bezúhonný, nesmí mít záznam v Rejstříku trestů ČR.

4) Stážista musí mít dobrou znalost angličtiny.

5) Stážista musí být ochoten vykonávat stáž po dobu minimálně 3 měsíců a maximálně po dobu 6 měsíců.

6) Stážista si musí být vědom skutečnosti, že na stáž není právní nárok (tj. že ji může velvyslanectví kdykoli zrušit či během jejího konání ukončit, a to i bez udání důvodu).

7) Stážista si musí být vědom skutečnosti, že stáží se nezakládá pracovněprávní vztah a tedy že při ní nevzniká nárok na plat nebo jinou odměnu, ani na sociální a zdravotní pojištění, a že stážista si musí zajistit úhradu veškerých nákladů se stáží spojených (letenka, stravování apod.). Velvyslanectví neposkytuje stážistovi žádné finanční prostředky, stravenky ani nehradí náklady na dopravu.

8) Celková doba všech stáží jednoho stážisty na Ministerstvu zahraničních věcí ČR a na zastupitelských úřadech ČR nesmí překročit 12 měsíců.

9) Stážista nejpozději v den uzavření dohody o stáži musí předložit fotokopii dokladu o zdravotním a úrazovém pojištění platném v Gruzii.

10) Zájemce o stáž musí předložit všechny níže požadované dokumenty.


Požadované doklady:

 1. Žádost o studijní stáž na ZÚ (DOC, 95 KB);
 2. Volnou formou psaný motivační dopis zahrnující upřesnění specializace a zájmů stážisty, preferovaný termín výkonu stáže, jazykové znalosti s vlastnoručním podpisem žadatele na konci dopisu;
 3. Prohlášení fyzické osoby o svéprávnosti (DOC, 25 KB) vyplněné a žadatelem vlastnoručně podepsané;
 4. Strukturovaný životopis;
 5. Doklad o studiu na vysoké škole nebo o jeho úspěšném absolvování;
 6. Výpis z Rejstříku trestů ČR vydaný před méně než 3 měsíci;
 7. Kopie obou stran občanského průkazu ČR;
 8. Kopie strany cestovního pasu ČR s fotografií žadatele;
 9. Souhlas s pořízením kopie dokladu totožnosti (DOC, 41 KB);
 10. Kopie Osvědčení fyzické osoby vydané Národním bezpečnostním úřadem ČR, je-li žadatel jeho držitelem;
 11. Referenční dopis nebo e-mail vystavený osobou na žadateli nezávislou obsahující doporučení k realizaci stáže na velvyslanectví ČR v Tbilisi (tento doklad je doporučen, ale není povinný);
 12. Jakýkoli další doklad podle uvážení žadatele, který by mohl mít vliv na rozhodnutí (tento doklad není povinný).

Požadované doklady se předkládají v českém jazyce a je třeba je nejprve zkompletovat tak, aby žádný doklad nechyběl, a poté naskenovat a nejpozději do data uzávěrky včetně poslat v elektronické podobě ve formátu pdf na e-mailovou adresu velvyslanectví tbilisi@embassy.mzv.cz. Doklady v papírové podobě žadatel uschová a doručí je velvyslanectví ČR v Tbilisi jen v případě, že o to žadatele požádá, nejpozději však do 3 měsíců od data zaslání žádosti e-mailem. 

Datum uzávěrky přihlášek:  není omezeno, žádosti lze podávat průběžně

Kritéria výběru:

1) vhodnost žadatelem navrhovaného termínu a délky stáže v kontextu potřeb zastupitelského úřadu,

2) splnění výše stanovených podmínek,

3) úplnost výše požadovaných dokladů,

4) odborné předpoklady, osobní zájem a kvality žadatele (za účelem jejich otestování může být žadatel během výběrového řízení požádán, aby je prokázal).
 

Proces výběrového řízení:

Nejpozději do 30 dnů po obdržení všech požadovaných dokladů velvyslanectví rozhodne, zda zájemce o stáž splňuje požadované podmínky. V kladném případě jej zařadí mezi kandidáty na stáž, z nichž nejpozději do dalších 30 dnů nominuje jednoho nejvhodnějšího kandidáta, případně více kandidátů, a tuto nominaci  společně s návrhem na povolení stáže odešle na Ministerstvo zahraničních věcí ČR do Prahy ke schválení, včetně uvedení, kdo z vyslaných pracovníků velvyslanectví ČR bude garantem stáže.

Velvyslanectví ČR v Tbilisi si vyhrazuje právo nevybrat žádného žadatele a výběrové řízení buď zrušit nebo opakovat.

Vybraný stážista může nastoupit na stáž nejdříve v den, kdy Ministerstvo zahraničních věcí navrženou nominaci schválilo. Doba od podání zkompletované žádosti do doby rozhodnutí o ní činí v praxi cca 2 měsíce, minimálně však 8 týdnů.

Na konci stáže dostane stážista závěrečné hodnocení shrnující výsledky stáže na velvyslanectví ČR v Tbilisi.