english  česky 

rozšířené vyhledávání

Žádost ke zjištění státního občanství ČR a vydání osvědčení o stáním občanství ČR

Zde naleznete informace o možnosti získání osvědčení o státním občanství ČR prostřednictvím zastupitelského úřadu ČR v zahraničí.

Postup při podání žádosti o vydání osvědčení o státním občanství, účel dokladu.

Osvědčení o státním občanství (dále jen OSO) prokazuje, že ke dni jeho vydání je osoba v něm uvedená státním občanem České republiky.


Účel OSO:

OSO je jedním z dokladů o státním občanství ČR. Tento dokument je nutno předložit mimo jiné i v případě, kdy osoba žádá o vydání cestovního dokladu ČR a nemá k dispozici jiný doklad o státním občanství ČR (tj. nemá stále platný cestovní pas, občanský průkaz, osvědčení o státním občanství mladší 1 roku, listinu o nabytí nebo udělení st. občanství ne starší 1 roku).

Pozn. : Podle zákona o státním občanství ČR není dokladem o státním občanství ČR rodný list, oddací list či řidičský průkaz.

 

Žádost o OSO

Žádost o vydání OSO, podávaná na zastupitelském úřadě ČR, sestává z těchto náležitostí :

A. V PŘÍPADĚ ŽADATELŮ NAROZENÝCH V ČESKÉ REPUBLICE ČI ČESKOSLOVENSKU :

 1. Dotazník ke zjištění státního občanství a vydání OSO - žádost vždy vyplňujte čitelně a ve všech položkách, pokud se na Vás daný dotaz nevztahuje, uvádějte "nemám", "nenabyl" apod.; žadatelem v případě nezletilých osob (t.j. osob mladších 15 let) je tato osoba, žádost za ni však podepisuje zákonný zástupce (zpravidla rodič);
 2. Český nebo československý rodný (příp. křestní) list;
  Pozn. : V případě, že došlo ke změně Vašeho příjmení (např. v souvislosti s uzavřením manželství), je třeba předložit též český oddací list. Máte-li k dispozici pouze cizozemský oddací list, je třeba doložit jej včetně všech předepsaných ověření a překladu. Více informací včetně popisu podání žádosti o český oddací list naleznete zde;
 3. Doklad o nabytí cizího státního občanství s uvedením data tohoto nabytí; V případě, že došlo k rozvodu manželství doklad o rozvodu, v případě úmrtí pak úmrtní list. Pokud máte k dispozici pouze cizozemský doklad, je třeba jej doložit včetně všech předepsaných ověření a překladu do č. jazyka;
 4. Formulář Osobní údajePersonal Data Form (DOC, 32 KB)
 5. Kopie dokladu totožnosti.

B. V PŘÍPADĚ ŽADATELŮ NAROZENÝCH V ZAHRANIČÍ, KTERÝM V MINULOSTI BYL VYDÁN DOKLAD O STÁTNÍM OBČANSTVÍ (CESTOVNÍ PAS, OSO APOD.):
Byl-li Vám v minulosti vydán doklad o státním občanství ČR i český rodný list, vztahují se na Vás stejné požadavky jako na žadatele narozené v ČR. Máte-li však k dispozici pouze cizozemský rodný list, je třeba doložit jej včetně všech předepsaných ověření a překladu. Více informací vč. popisu podání žádosti o český rodný list naleznete zde.

C. V PŘÍPADĚ ŽADATELŮ NAROZENÝCH V ZAHRANIČÍ, KTERÝM DOSUD NEBYL VYDÁN DOKLAD O STÁTNÍM OBČANSTVÍ ("PRVOOBČANÉ"):

 1. Dotazník ke zjištění státního občanství a vydání OSO - žádost vždy vyplňujte čitelně a ve všech položkách, pokud se na Vás daný dotaz nevztahuje, uvádějte "nemám", "nenabyl" apod.; žadatelem v případě nezletilých osob (t.j. osob mladších 15 let) je tato osoba, žádost za ni však podepisuje zákonný zástupce (zpravidla rodič);
 2. Rodný list rodiče (po kterém došlo k nabytí českého občanství; v případě, že oba rodiče jsou čeští občané, je nutno předložit rodné listy obou z nich);
 3. Český oddací list rodičů žadatele, byli-li ke dni narození žadatele oddáni. Máte-li k dispozici pouze cizozemský oddací list, je třeba o český oddací list požádat dle informací zde;
 4. Cizozemský rodný list žadatele vč. všech předepsaných ověření a překladu, dle pokynů uvedených zde;
 5. Formulář Osobní údajePersonal Data Form (DOC, 32 KB)
 6. Kopie dokladu totožnosti;
 7. V případě, že hodláte podat žádost o cestovní pas, lze osvědčení ponechat u našeho úřadu s tím, že bude předáno v den Vaší osobní návštěvy našeho úřadu pro účely žádosti o cestovní pas.

 

Důležité informace:
V případě podání žádosti o vydání OSO osobě mladší 15 let zůstává tato osoba žadatelem, jejím jménem však jedná a žádost podepisuje její zákonný zástupce (např. rodič).
Žádost lze podat osobně.
Konzulární personál Vám pomůže objasnit případné nejasnosti či dotazy, z časových důvodů však nemůže žadatelům formuláře vyplňovat. Na schůzku si vždy přineste již vyplněné formuláře.  Upozorňujeme, že honorární konzuláty nejsou určeny k vyřizování státoobčanské či matriční agendy. Jejich služeb lze využít pouze k ověření totožnosti (podpisů), kopií, překladů. Žádost si každý žadatel podává sám s potřebnou výší poplatků.

V případě podání žádosti o vydání OSO osobě mladší 15 let zůstává tato osoba žadatelem, jejím jménem však jedná a žádost podepisuje její zákonný zástupce (např. rodič).

Správní poplatek:
Před vyřízením žádosti je třeba uhradit správní poplatek.

Čekací doba:
V případě žádosti dle bodu A): 2-3 měsíce
V případě žádosti dle bodů B) a C): 4-6 měsíců