english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zvláštní seznam voličů vedený zastupitelským úřadem

Informace zejména pro občany České republiky, kteří se v zahraničí zdržují dlouhodobě či trvale. Při dlouhodobém pobytu v zahraničí umožňuje § 6 odst. 5 zákona č. 247/1995 Sb.,  o volbách do Parlamentu ČR zapsání do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelských úřadem v místě pobytu.

Zápis do zvláštního seznamu voličů - varianta vhodná při dlouhodobém pobytu v Izraeli
 

Zvláštní seznam voličů (ZSV) je seznam voličů stálé povahy, občanů České republiky, kteří mají bydliště mimo území České republiky. Zvláštní seznam voličů je stálé povahy, tzn. nevytváří se pokaždé znovu pro nadcházející volby. Aktualizaci zvláštního seznamu voličů provádí ZÚ průběžně, vždy na žádost voliče, a to buď o zápis do zvláštního seznamu nebo o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. Žádost o provedení těchto úkonů může volič podat kdykoli v době platnosti zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, v platném znění. Voliči, kteří jsou zapsáni do zvláštního seznamu a nepožádali sami o vyškrtnutí z něj, se mohou voleb konaných na území České republiky zúčastnit pouze na základě voličského průkazu vydaného ZÚ.

Pro zápis do ZSV musí volič předat, resp. doručit na ZÚ následující dokumenty v originále, popřípadě ověřenou kopii:

a) zápis do ZSV (DOC, 28 KB) - podpis na žádosti nemusí být úředně ověřen;

b) doklad potvrzující totožnost žadatele - občan prokazuje totožnost platným občanským průkazem, platným cestovním dokladem, popř. jiným platným úředním dokladem, a to i cizozemským, opatřeným fotografií držitele a obsahujícím jeho základní osobní údaje (jméno, popř. jména, příjmení, datum narození) vystaveným příslušným orgánem;

c) doklad potvrzující státní občanství žadatele - občan prokazuje státní občanství v souladu s ust. § 20 zákona č. 40/1993 Sb. o státním občanství České republiky (občanským průkazem, cestovním, diplomatickým, služebním pasem, cestovním průkazem, osvědčením, popř. potvrzením o státním občanství, vysvědčením o právní způsobilosti k uzavření manželství, a to i starším 6 měsíců, je-li v něm uveden údaj o státním občanství ČR), listinou o udělení občanství ČR vydanou podle zák. č. 88/1990 Sb., je-li v listině uvedeno, že občan nabyl státní občanství ČR, a osvědčením o státním občanství ČR vydaným podle zákona č. 193/1999 Sb.;

d) doklad potvrzující bydliště žadatele v územním obvodu Velvyslanectví České republiky v Tel Avivu - bydliště prokazuje žadatel úředním dokladem vydaným státním orgánem státu působnosti, tj. Izraele, příslušným k evidenci obyvatel, popř. k vydávání povolení k pobytu, osvědčující bydliště občana (potvrzení přihlašovacího úřadu, povolení k pobytu, identifikační karta, osobní průkaz). Potvrzení o bydlišti nelze nahradit čestným prohlášením žadatele.

Volič zapsaný ve ZSV, který se rozhodl hlasovat ve volbách na území ČR, může požádat o vydání voličského průkazu.

Voličský průkaz - varianta vhodná při krátkodobém pobytu v Izraeli
 

Voličský průkaz je jednorázové oprávnění k hlasování v jiném okrsku, než kde je občan veden ve stálém seznamu voličů. Je to tedy vhodná varianta zejm. pro turisty a obchodníky, kteří v Izraeli trvale nežijí, ale kteří se tam v době voleb budou vyskytovat. Voličským průkazem je třeba se na ZÚ prokázat. Průkaz vydá patřičný obecní úřad dle místa trvalého bydliště, a to na základě písemné či osobní žádosti.

Voliči mají možnost požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb obecnímu úřadu, který stálý seznam voličů vede, nebo osobně do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů. Obecní úřad v místě trvalého pobytu voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu.

Stejně tak je možno VZOR_žádost o vydání VP (DOC, 24 KB) u občanů, kteří jsou vedeni v našem zvláštním seznamu voličů a kteří si budou přát odvolit jinde. Oprávněná osoba, která je zapsaná ve zvláštním seznamu voličů ZÚ, se může zúčastnit hlasování na území ČR pouze na základě voličského průkazu nebo musí ve stanovené lhůtě požádat o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů.

S případnými dotazy ohledně zápisu do zvláštního seznamu voličů se lze obrátit na ZÚ Tel Aviv - consulate_telaviv@mzv.cz.