english  česky 

rozšířené vyhledávání

Krajanské organizace

Hitachdut Jotsej Čechoslovakia - Sdružení Židů pocházejících z Československa
Předseda: zástupce předsedy: Erika Špitzová, Menachem Rosenberg

HJČ byl založen r. 1934 v Tel Avivu dr. H. Ferbsteinem s pobočkami v Jeruzalémě a Haifě. Hlavním cílem bylo všestranně uchovávat odkaz čs. Židů. Po příchodu většího počtu imigrantů z ČSR v letech 1935-36 a posléze r. 1939, v době těsně před nacistickou okupací a po jejím začátku, dosahoval počet členů HJČ přibližně 2.000. Organizace se v té době především zaměřovala na bezprostřední pomoc novým přistěhovalcům, jejich začlenění do společnosti a propagaci idejí sionismu. Zatímco tato první vlna imigrace přicházela především z Čech, po válce hledali útočiště v Izraeli zejména Židé ze Slovenska. V letech 1948-50 se do Izraele přistěhovalo na 19.000 Židů z ČSR, polovina těch, kteří přežili nacistické koncentrační tábory. V této době a dále až do r. 1977 stál v čele HJČ dr. J. Neuman. Za jeho vedení byl mj. v jeruzalémských horách vybudován památník obětem holocaustu - Les obětí, kde si členové HJČ každý rok v květnu připomínají tragický osud čs. Židů za druhé světové války. Těžiště činnosti nadále spočívalo v kulturní a sociální aktivitě a stejně tomu bylo i v letech 1978-1988 za vedení dr. E. Friedera. V r. 1988 změnilo Sdružení stanovy i organizační strukturu. Jsou v něm nyní sdruženy pobočky v Jeruzalémě, Tel Avivu, Haifé, Natanyi, Naharii a Beer Ševě. Za účelem uchování kulturního odkazu čs. Židovstva sdružuje se pod vedením Hitachdutu 20 organizací. Jejich úkolem a trvalým posláním je uchovat dědictví a pokračovat v zachovávání tradic čs. Židovstva pro příští generace. V roce 1992 tato organizace sdružovala cca 13.000 osob, organizovala bývalé čs. občany žijící v Izraeli za účelem kulturní, výchovné a sociální činnosti a vydávala čtvrtletník Hazman haze (Naše doba), redigovaný N. Steinerem, který slovem i fotografiemi dokumentoval činnost HJČ a informoval o připravovaných akcích. HJČ udržoval až do přerušení diplomatických styků mezi ČSSR a Izraelem neoficiální kontakty s Čs. ústavem zahraničním. Spolupracoval s organizacemi Židů pocházejících z ČSR, kteří žili v dalších zemích světa, především v USA. 1. světový sjezd Židů pocházejících z Československa se konal 26.5.-5.6.1990 a zúčastnilo se ho několik tisíc osob včetně nejvyšších izraelských představitelů a prezidenta ČSFR Václava Havla. Hitachdut má dnes cca 700 členů, z devadesáti procent pocházejících ze Slovenska. Specifikou je, že krajané se identifikují na prvním místě se židovstvím a teprve na druhém místě se zajímají o zemi původu, v daném případě o ČR. Mladší generace se považuje za Izraelce a nemá o dění společnosti Hitachdut zájem. Po roce 1989, kdy začali jezdit čeští občané na studium do Izraele, se v Hitachdutu vyvinula tradice, že majetní členové společnosti poskytují českým a slovenským studentům stipendium. U příležitosti svátků Purim a Chamuka pořádala organizace pravidelně setkání svých členů s bohatou tombolou, jejíž výtěžek byl určen na podporu sociálně slabších členů a nových emigrantů z ČR. Tehdejší předseda organizace Nathan Steiner byl za své zásluhy o rozvoj česko-izraelských vztahů v roce 2001 odměněn cenou MZV Gratias agit. Celosvětová pandemie Covid-19 měla na aktivity spolku značný vliv a pomalu se znovunastavuje dříve zaběhnutý systém.

Kontakt:

SDRUŽENÍ ŽIDŮ POCHÁZEJÍCÍCH Z ČESKOSLOVENSKA (HITACHDUT JOCEJ ČECHOSLOVAKIA - HJČ)
45 Bialik Street
52461 Ramat Gan
Tel.: +972/3/5172 792, fax: +972/3/5162172, e-mail: csjews@bezeqint.net.
Předseda: Erika Špitzová, Menachem Rosenberg
úřední hodiny: neděle, úterý, čtvrtek - 10:00-13:00

Zástupkyně pro Haifu a okolí: Erika Špicová (tel.: +972/4/8309000, fax: 972/4/8309111)
Publikační činnost spolku: bulletin Hazman Haze


Izraelská společnost přátel České republiky
Předseda: Amnon Danzig

V roce 1948, krátce po založení státu Izrael, byla v Tel Avivu založena Liga přátelství Izrael - Československo, u jejíhož vzniku stáli její nynější předseda Chanan Rosen, Artur Kraus (překladatel na ZÚ), Dr. Chaim Kugel (významný sionista), Chaim Patish a Max Brod. Jejím cílem byl rozvoj československo-izraelských vztahů. Zajistila např. účast Izraele na vysázení růžového sadu v Lidicích, izraelskou účast na festivalu Pražské jaro či na filmovém festivalu v Karlových Varech. Současně dávala podnět k pozvání hudebních souborů a uměleckých těles do Izraele, organizovala skupinové zájezdy z Izraele do Československa. Společnost fungovala 23 let, ale v roce 1967 byla její činnost pozastavena. Teprve v souvislosti s politickými změnami v Československu byla 21. února 1990 činnost obnovena a společnost se přejmenovala na Společnost přátelství Izrael - Česko - Slovensko. V té době začala společnost fungovat ještě před navázáním oficiálních diplomatických styků. Po rozpadu Československa byla 17. března 1993 společnost přejmenována na Izraelskou společnost přátel České republiky. Společnost se po celou dobu své existence zaměřuje na pořádání akcí pro veřejnost, které by obě země sblížily. Jedná se jak o akce kulturního rázu (výstavy v ČR a v Izraeli, koncerty především v Izraeli, spolupráce na vydávání publikací), tak vzpomínkového (např. k 50. výročí osvobození Terezínského ghetta, 1. transport Židů v Evropě Ostrava - Nisko atd.), osvětového (přednášky, vědecká sympózia, promítání dokumentárních filmů) a společenského (společenské akce jsou však vždy spojené s kulturním vystoupením).

Duší společnosti byl po řadu let čestný předseda a honorární konzul ČR pan Chanan Rozen. Společnost má aktuálně kolem 50 členů, z nichž jenom část má své kořeny v Československu (za člena spolku je počítána osoba, která platí členské příspěvky). Neorientuje se pouze krajansky, je zaměřena především na to, aby vypověděla obyvatelům Izraele něco o ČR a naopak.

 

Kontakt:

IZRAELSKÁ SPOLEČNOST PŘÁTEL ČESKÉ REPUBLIKY
Kibbutz Sarid 01, ISRAEL, 3658900
Telefon: +972-54-698405
Web: www.icrfa.org.il
E-mail: contact.icrfa@gmail.com
Předseda sdružení: Amnon Danzig
 


Dům Terezín - Beit Terezín
Předsedkyně: Tami Kinberg

Sdružení pro uctění památky mučedníků, Beit Terezín, bylo založeno v kibucu Givat Chaim. Sdružení vystavělo budovu z iniciativy v Izraeli žijících členů Hnutí sionistické mládeže a organizace Hechaluc. Dvanáctirohová vzpomínková hala z červených cihel je architektonickou připomínkou terezínských pevnostních opevnění s mozaikovou podlahou znázorňující plán opevňovacích náspů, ulic a kasáren gheta. V archívu Beit Terezín se nachází kartotékový index všech, kteří byli v ghettu vězněni. Beit Terezín je podporován finančně izraelským státem, nicméně většinu práce dělají dobrovolníci, převážně býv. terezínští vězni. Organizace každoročně pořádá setkání bývalých vězňů z Terezína v kibucu Givat Chaim. Bejt Terezín je nevýdělečná organizace založená k připomínání obětí terezínského ghetta. Budova organizace byla postavena v roce 1975 v kibucu Givat Chajim Ichud jako muzeum, výstavní hala, knihovna, vzdělávací centrum a archív. Snahou je zde vytvořit most mezi oběťmi, přeživšími a novými generacemi. Proto jsou zdejšími nejčastějšími návštěvníky žáci, studenti, vědci a učitelé z izraelských institucí i z celého světa. Důležitou součástí práce Bejt Terezín je další dokumentování jedinečné historie ghetta v Terezíně a pořádání vzdělávacích a kulturních aktivit, publikace knih a katalogů. V Bejt Terezín pracují na plný úvazek pouze tři lidé. Zbytek jsou dobrovolníci. Zde je přehled činností v průběhu jednoho roku:

Vzdělání

● 7000 středoškoláků navštíví jednodenní seminář

● 500 studentů z Izraele a ze zahraničí je zapojeno do projektu "Kamarád", který se opírá o stejnojmenný dětský časopis z ghetta Terezín

● 400 izraelských učitelů se zabývá vzdělávacím materiálem o Terezíně

● 100 studentů z židovských a arabských škol se vzdělává o holocaustu

● několik studentů je motivováno zahájit akademické práce na téma Terezín

Archiv

● překlad několik stovek nových dokumentů

● začlenění do archivu několika nových deníků, potvrzení, uměleckých děl a dopisů od přeživších a jejich potomků

● odpovídání několika stovkám dotazům přes internet

Areál

● pokročilé plány pro renovaci stálých muzejních sbírek a přeměnění centra na víceúčelový objekt

Výstavy

● jako jsou " Kreslení na stránkách času" na motivy sbírky rodiny Groag či "Kamarád"

Akce

● workshop pro 31 českých učitelů

výroční shromáždění Asociace vzpomínek na oběti z Terezína

● sociální a kulturní programy pro přeživší a druhou a třetí generaci

● premiéra izraelského filmu "Olympijská panenka"

● mezinárodní workshop na téma "Historie, hudba a vzpomínky"

● konference "Ženy a holocaust"

● badatelský workshop k výročí osvobození ghetta Terezín

den otevřených dveří na Den holocaustu

● izraelská premiéra "Oratoria Terezín" s Ruth Fazal

Kontakt:

MUZEUM A ARCHIV BEJT TEREZÍN
Givat Chaim Ichud
38935 Emek Hefer
Tel.: +972/4/6369515, fax: +972/4/6369793, e-mail: bterezin@ghi.org.il
Internetová stránka: www.bterezin.org.il


Kibuc Kfar Masaryk

Byl založen ve 30. letech, ještě před vyhlášením státu Izrael, československými a litevskými přistěhovalci. Masarykovo jméno kibuc přijal až v roce 1940. V současné době má okolo 700 členů, z nichž asi 40 je původem z Československa. Je to vyvinutý kibuc s moderním zemědělstvím a pokrokovými továrnami. Obyvatelé pěstují bavlnu, rajčata, avokádo a chovají dobytek, drůbež a kapry. Ve svých továrnách vyrábí elektroniku a papírové a kartónové krabice všeho druhu.

V roce 1985 bylo v kibucu založeno sdružení Amutat Jad T. G. Masaryk, které si dalo za cíl vybudovat památník TGM. Sdružení ihned začalo pořádat peněžní sbírku, a to nejen v samotném Izraeli, nýbrž i mezi krajany v zahraničí. Mezi přispěvateli byl mj. i Miloš Forman a krajanské organizace v USA. Koncem 80. let byl vybudován v kibucu objekt, který jednak pietně uctívá památku TGM, jednak slouží jako studovna materiálů spojených s TGM a ČSR. Do Jad Masaryk zavítal během státní návštěvy Izraele v roce 1990 prezident Václav Havel. Centrum je však spravováno pouze dobrovolníky bez dostatečného vzdělání na to, aby mohli vytvořit skutečné vědecké středisko odpovídající úrovně.

Členové kibucu i lidé z okolí s vazbami na ČSR se scházejí na jaře, aby si připoměli narození TGM, a na podzim u příležitosti založení ČSR. Náplň setkání tvoří většinou přednáška spojená s kulturním programem. Obvyklá účast je 100 osob.