english  česky 

rozšířené vyhledávání

stáže na velvyslanectví

Máte zájem poznat zblízka činnost velvyslanectví? Je to možné v rámci studijních stáží! Velvyslanectví ČR v Tel Avivu nabízí a vyzývá zájemce o stáž, aby se přihlašovali do výběrového řízení.

Stáže

Stáže

Kdo?
Stáže se mohou zúčastnit posluchači českých nebo zahraničních vysokých škol v bakalářském, magisterském nebo na magisterské studium navazujícím doktorském studijním programu a absolventi bakalářského nebo magisterského studia nejpozději do jednoho roku po jeho ukončení (dokládá se potvrzením o studiu nebo dokladem o úspěšném absolvování studia; stáž se neumožňuje při distanční formě studia). Zájemce musí mít státní příslušnost České republiky a být bezúhonný.

Na ZÚ Tel Aviv je možné absolvovat i expertní stáž, která trvá zpravidla 1 - 2 týdny, a to na základě Žádosti o uskutečnění stáže od organizace, kde zájemce o expertní stáž působí, je-li zájemce bezúhonný a doloží-li další nezbytné dokumenty vyjmenované v Žádosti.

 

Jak?
Zájemce/-kyně o stáž musí na e-mailovou adresu telaviv@embassy.mzv.cz nejpozději 8 týdnů před předpokládaným nástupem na stáž doručit:

1) Motivační dopis vedoucímu zastupitelskému úřadu (velvyslanci) – zahrnuje samotnou žádost o stáž, upřesnění specializace, tematických okruhů, o které se dotyčný zajímá, preferovaný termín výkonu stáže v délce 3 měsíců, znalost jazyka (výborná znalost angličtiny je podmínkou, znalost hebrejštiny či ruštiny výhodou)

2) Formulář „Žádosti o uskutečnění stáže“ – v příloze

3) Formulář „Prohlášení fyzické osoby o svéprávnosti“ – v příloze

4) Formulář pro „Souhlas se zpracováním osobních údajů“ – v příloze

5) Strukturovaný životopis, případně i doporučení 

6) Potvrzení o studiu nebo doklad o úspěšném absolvování studia

7) Výpis z Rejstříku trestů (nesmí být starší než 3 měsíce)

8) Kopie občanského průkazu / pasu s připojeným souhlasem s pořízením kopie

 

Výběrové řízení

Výběrové řízení představuje dvoufázový proces (k žádosti se vyjadřuje Velvyslanectví ČR v Tel Avivu a poté Ministerstvo zahraničních věcí ČR v Praze), který trvá 1-2 měsíce. Kritéria výběru: odborné předpoklady a kvality uchazeče, odborný zájem, jazyková vybavenost.

 

Velvyslanectví ČR v Tel Avivu si vyhrazuje právo na výběr nejvhodnějšího uchazeče/-ky. V odůvodněných případech může pozvat uchazeče/-ku k pohovoru. Po posouzení vhodnosti a přínosu stáže podává vedoucí zastupitelského úřadu návrh na povolení stáže Ministerstvu zahraničních věcí.

 

Vybraní uchazeči předloží fotokopie dokladů totožnosti + kopii zdravotního a úrazového pojištění pokrývajícího celou dobu výkonu stáže platném ve státě Izrael, a to nejpozději v den uzavření dohody o stáži.

 

Podmínky 
Stáží se nezakládá pracovněprávní ani služební vztah a nevzniká při ní nárok na plat ani na sociální a zdravotní pojištění. Náklady spojené se stáží (doprava, pobyt, strava apod.) hradí vysílající organizace nebo stážista sám. Na stáž není právní nárok.

Délka stáže činí 3 měsíce.

 

Po absolvování stáže obdrží stážisté závěrečné osvědčení ZÚ Tel Aviv shrnující výsledky stáže.

 

Další informace jsou k dispozici na stránkách MZV ČR.

ŽÁDOST O USKUTEČNĚNÍ STÁŽE (DOC, 73 KB)

PROHLÁŠENÍ FYZICKÉ OSOBY O SVÉPRÁVNOSTI (DOC, 26 KB)

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DOC, 26 KB)