česky  english  shqip 

rozšířené vyhledávání

Cestovní průkaz - náhradní cestovní doklad

Cestovní průkaz se vydává při ztrátě či odcizení cestovního dokladu v zahraničí. Maximální délka platnosti cestovního průkazu je 6 měsíců.

Občanovi, který nemá jiný cestovní doklad, lze v odůvodněných případech, například při ztrátě či odcizení cestovního dokladu v zahraničí, vydat cestovní průkaz k jednotlivé cestě s územní a časovou platností omezenou účelem cesty (zpravidla k návratu do ČR). Cestovní průkaz neobsahuje biometrické prvky a lze ho vydat na dobu platnosti nejvýše 6 měsíců.

Žádost se podává osobně na konzulárním oddělení našeho velvyslanectví a je potřebné se předem telefonicky nebo emailem objednat.

Náležitosti k žádosti:

- 2 pasové fotografie o rozměru 35 x 45 mm

- doklad prokazující odůvodněnost žádosti - např. potvrzení o krádeži pasu od policie

- fotokopie dokladů potvrzujících totožnost a státní občanství České republiky (např. neplatný cestovní pas,         řidičský průkaz apod.), jsou-li k dispozici

- zaplacení poplatku (v hotovosti v EUR na ZÚ)

- vyplněná žádost a prohlášení (obdrží na ZÚ)

 

Za děti mladší 15 let podávají žádost jejich zákonní zástupci (obvykle rodiče), nebo opatrovníci, osoby starší 15 let podávají žádost samy se souhlasem zákonného zástupce (obvykle rodiče), nebo opatrovníka, který musí být při podání žádosti přítomen (je třeba prokázat vazbu mezi zákonným zástupcem a dítětem, např. rodným listem dítěte). 

Nemáte-li k dispozici fotokopie dokladů prokazujících totožnost a občanství ČR, při objednávání nám současně oznamte následující údaje o žadateli:

  • jméno,
  • příjmení,
  • rodné příjmení,
  • datum a místo narození,
  • rodné číslo,
  • adresa trvalého pobytu v ČR.

Cestovní průkaz se vydává po ověření státního občanství ČR a totožnosti žadatele.

Po uskutečnění cesty je třeba cestovní průkaz odevzdat v ČR na městském úřadě s rozšířenou působností (úřad, který vystavuje doklady totožnosti), nebo na ZÚ Tirana.