česky  english  shqip 

rozšířené vyhledávání

Dlouhodobá víza

Žádost o dlouhodobé vízum je možné podat na Velvyslanectví ČR v Tiraně po předchozí registraci na e-mailové adrese: visa_tirana@mzv. cz (podrobnou instrukci naleznete v kapitole vízové informace. Velvyslanectví žádost postupuje Ministerstvu vnitra ČR, které o ní rozhoduje. V případě kladného rozhodnutí vydá zastupitelský úřad v Tiraně dlouhodobé vízum s maximální dobou platnosti 1 rok.
 

Žádost o dlouhodobé vízum se podává v případě, kdy se očekává pobyt delší než 3 měsíce. Dlouhodobé vízum se vydává za různými účely pobytu – zdravotním, kulturním, sportovním, návštěvy (pozvání), rodinným, studijním, výzkumným nebo podnikáním.

V případě, že účel pobytu trvá, lze před uplynutím platnosti dlouhodobého víza požádat na území ČR příslušnou pobočku Ministerstva vnitra o jeho prodloužení, resp. o udělení povolení k dlouhodobému pobytu – to se uděluje za účelem zaměstnání, studia, vědeckého výzkumu, společného soužití rodiny a rezidentům jiných členských států EU.

Velvyslanectví České republiky v Tiraně v souladu s § 31 odst. 3 písm. a) Zákona č.326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR žádá všechny žadatele o dlouhodobá víza a dlouhodobé pobyty, kteří budou podávat žádosti na tomto zastupitelském úřadu, aby spolu se žádostí o dlouhodobé vízum/pobyt předložili doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem a dále stejný doklad vydaný státy, ve kterých žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší 6 měsíců, nebo čestné prohlášení v případě, že tento stát takový doklad nevydává. “

Více informací viz kapitola Dlouhodobé a trvalé pobyty.

Náležitosti k žádosti o dlouhodobé vízum:

 • formulář (viz kapitola formuláře)
 • cestovní doklad
 • 2x fotografie
 • biometrické údaje - otisky prstů
 • poplatek (pro Albánské občany je podání žádosti zdarma)
 • podpůrné doklady
  • o účelu pobytu (např. doklad o přijetí ke studiu, lázeňský voucher, dokument prokazující rodinné vazby * (albánské matriční doklady mají platnost 90 dnů) aj.)
  • o ubytování (např. nájemní smlouva , potvrzením o zajištění ubytování (v tomto případě lze využít formulář viz zde , podpis vlastníka nebo oprávněného uživatele bytu nebo domu musí být úředně ověřen) aj.)
  • o dostatečných finančních prostředcích (např. výpis z účtu aj.)
 • výpis z evidence Rejstříku trestů vydaný státem, jehož je cizinec občanem a také státem/státy, ve kterých cizinec v posledních 3 letech pobýval déle než 6 měsíců (V Albánii  Dëshmi Penaliteti  nesmí být starší 90 dnů)
 • na vyžádání doklad potvrzující splnění opatření před zavlečením infekčního onemocnění
 • cestovní zdravotní pojištění – v případě udělení víza

Právní zdroje:

 • Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů

 

přílohy

zov_EN 526 KB PDF (Acrobat dokument) 31.8.2010

Povinnost dokládat komplexní zdravotní pojištění - u dlouhodobých víz a pobytů

Zákon o pobytu cizinců od 02.08.2021 stanoví pro cizince, který vstupuje na území a bude na něm pobývat déle než 90 dnů, povinnost uzavřít do 90 dnů od vstupu na území ČR cestovní zdravotní pojištění v rozsahu komplexní zdravotní péče. více ►