česky  english  shqip 

rozšířené vyhledávání

Dlouhodobá víza

Žádost o dlouhodobé vízum je možné podat na Velvyslanectví ČR v Tiraně po předchozí registraci na e-mailové adrese: visa_tirana@mzv. cz (podrobnou instrukci naleznete v kapitole vízové informace. Velvyslanectví žádost postupuje Ministerstvu vnitra ČR, které o ní rozhoduje. V případě kladného rozhodnutí vydá zastupitelský úřad v Tiraně dlouhodobé vízum s maximální dobou platnosti 1 rok.
 

Žádost o dlouhodobé vízum se podává v případě, kdy se očekává pobyt delší než 3 měsíce. Dlouhodobé vízum se vydává za různými účely pobytu – zdravotním, kulturním, sportovním, návštěvy (pozvání), rodinným, studijním, výzkumným nebo podnikáním.

V případě, že účel pobytu trvá, lze před uplynutím platnosti dlouhodobého víza požádat na území ČR příslušnou pobočku Ministerstva vnitra o jeho prodloužení, resp. o udělení povolení k dlouhodobému pobytu – to se uděluje za účelem zaměstnání, studia, vědeckého výzkumu, společného soužití rodiny a rezidentům jiných členských států EU.

Velvyslanectví České republiky v Tiraně v souladu s § 31 odst. 3 písm. a) Zákona č.326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR žádá všechny žadatele o dlouhodobá víza a dlouhodobé pobyty, kteří budou podávat žádosti na tomto zastupitelském úřadu, aby spolu se žádostí o dlouhodobé vízum/pobyt předložili doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem a dále stejný doklad vydaný státy, ve kterých žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší 6 měsíců, nebo čestné prohlášení v případě, že tento stát takový doklad nevydává. “

Více informací viz kapitola Dlouhodobé a trvalé pobyty.

Náležitosti k žádosti o dlouhodobé vízum:

Právní zdroje:

  • Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů

 

přílohy

zov_EN 526 KB PDF (Acrobat dokument) 31.8.2010

Povinnost dokládat komplexní zdravotní pojištění - u dlouhodobých víz a pobytů

Zákon o pobytu cizinců od 02.08.2021 stanoví pro cizince, který vstupuje na území a bude na něm pobývat déle než 90 dnů, povinnost uzavřít do 90 dnů od vstupu na území ČR cestovní zdravotní pojištění v rozsahu komplexní zdravotní péče. více ►