česky  english  shqip 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Povinnost dokládat komplexní zdravotní pojištění - u dlouhodobých víz a pobytů

Zákon o pobytu cizinců od 02.08.2021 stanoví pro cizince, který vstupuje na území a bude na něm pobývat déle než 90 dnů, povinnost uzavřít do 90 dnů od vstupu na území ČR cestovní zdravotní pojištění v rozsahu komplexní zdravotní péče. 

Povinnost neplatí pro cizince, kteří jsou účastníky veřejného zdravotního pojištění, případně je jim zdravotní péče hrazena na základě mezinárodní smlouvy nebo jsou držiteli platných průkazů zdravotního pojištění EHIC a GHIC. 

Cestovní zdravotní pojištění v rozsahu komplexní zdravotní péče, jak je požaduje zákon o pobytu cizinců, bude po dobu pěti let od účinnosti novely zákona o pobytu cizinců (tedy od 02.08.2021 do 02.08.2026) moci být sjednáno výhradně s Pojišťovnou VZP, a.s.

V případě komerčního cestovního zdravotního pojištění tedy platí následující:

1) Jestliže žádost o dlouhodobé vízum nebo povolení k dlouhodobému pobytu byla podána u zastupitelského úřadu České republiky do 1.8.2021 (včetně), lze před vyznačením dlouhodobého víza do pasu cizince (nebo dlouhodobého víza za účelem převzetí povolení k pobytu), ještě předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění pouze v rozsahu nutné a neodkladné péče. Dále pak platí, že:

     a) jestliže tento cizinec na území ČR přicestuje do 1.8.2021 (včetně), nevztahuje se na něj povinnost uzavřít do 90dnů ode dne vstupu na území smlouvu o komplexním zdravotním pojištění s Pojišťovnou VZP, a.s. Doklad o uzavřeném cestovním zdravotním pojištění v rozsahu komplexní zdravotní péče bude předkládat až k žádosti o prodloužení pobytového oprávnění nebo v případě žádosti o vydání nového pobytového oprávnění.

     b) jestliže tento cizinec na území ČR přicestuje až dne 2.8.2021 nebo později, je povinen uzavřít do 90dnů ode dne vstupu na území smlouvu o komplexním zdravotním pojištění s Pojišťovnou VZP, a.s. (lze sjednat také on-line).

2) Jestliže žádost o dlouhodobé vízum nebo povolení k dlouhodobému pobytu bude podána u zastupitelského úřadu České republiky dne 2.8.2021 a později, je třeba před vyznačením dlouhodobého víza (nebo dlouhodobého víza za účelem převzetí povolení k pobytu) do pasu cizince, předložit již doklad o cestovním zdravotním pojištění:

     a) v rozsahu nutné a neodkladné péče na prvních 90dnů pobytu na území a na zbývající dobu pobytu současně doklad o komplexním zdravotním pojištění uzavřeném s Pojišťovnou VZP, a.s. (lze sjednat také on-line)

     b) nebo cizinec může předložit přímo doklad o komplexním zdravotním pojištění uzavřeném s Pojišťovnou VZP, a.s. na celu dobu povoleného pobytu na území (pojištění lze sjednat online). Doklad o uzavřeném komplexním cestovním zdravotním pojištění s jinou pojišťovnou v České republice, bude možné předložit pouze za předpokladu, že pojistná smlouva byla uzavřena nejpozději dne 1.8.2021.

3) cizinci, kteří na území ČR přicestovali nejpozději dne 01.08.2021 nebo na území ČR již pobývají na základě dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu a mají podle právní úpravy účinné do 1.8.2021 uzavřeno cestovní zdravotní pojištění pouze v rozsahu nutné a neodkladné péče nebo mají sjednáno komplexní zdravotní pojištění u jiné zdravotní pojišťovny, než je Pojišťovna VZP, a.s., nebudou muset po dobu platnosti svého stávajícího pobytového oprávnění uzavírat novou smlouvu o komplexním zdravotním pojištění s Pojišťovnou VZP, a.s. Doklad o uzavřeném cestovním zdravotním pojištění v rozsahu komplexní zdravotní péče uzavřené s Pojišťovnou VZP, a.s., budou povinni předložit až k žádosti o prodloužení jejich současného pobytového oprávnění nebo žádosti o vydání nového pobytového oprávnění. 

 

Změny v oblasti cestovního zdravotního pojištění u pobytů nad 90 dnů

Od 2. 8. 2021 došlo v souvislosti s nabytím účinnosti novely zákona o pobytu cizinců, k zásadní změně při předkládání dokladu o cestovním zdravotním pojištění pro pobyty nad 90 dnů.

Jde o následující změny:

1) rozšíření pojistného krytí v rozsahu nutné a neodkladné zdravotní péče na rozsah komplexní zdravotní péče,

2) ke sjednávání cestovního zdravotního pojištění v rozsahu komplexní zdravotní péče bude po dobu pěti let (tedy od 2. 8. 2021 do 2. 8. 2026) oprávněna výhradně Pojišťovna VZP a.s.,

3) tato povinnost neplatí pro cizince, kteří jsou účastníky veřejného zdravotního pojištění, nebo kterým je zdravotní péče hrazena na základě mezinárodní smlouvy, nebo jsou držiteli platných průkazů zdravotního pojištění EHIC a GHIC a pro občany EU a jejich blízké rodinné příslušníky.

Pokud cizinec podal žádost o dlouhodobé vízum či pobyt do 1. 8. 2021 včetně, může na území ČR vstoupit s cestovním zdravotním pojištěním v rozsahu nutné a neodkladné zdravotní péče platným po celou dobu pobytu a sjednaným s jinou pojišťovnou než VZP a.s. (tuto pojistnou smlouvu předkládá zastupitelskému úřadu před vyznačením víza); je však povinen sjednat si nejpozději do 90 dnů ode dne vstupu na území ČR pojištění v rozsahu komplexní zdravotní péče u Pojišťovny VZP a.s..

Pokud cizinec podal žádost o dlouhodobé vízum či pobyt dne 2. 8. 2021 a později před vyznačením víza zastupitelskému úřadu předkládá:

  • na prvních 90 dnů pobytu cestovní zdravotní pojištění v rozsahu nutné a neodkladné péče (uzavřené i s jinou pojišťovnou než VZP oprávněnou sjednávat pojištění dle § 180j odst. 2 ZPC) a na zbývající dobu cestovní zdravotní pojištění v rozsahu komplexní zdravotní péče (uzavřené pouze u Pojišťovny VZP a s.).
  • nebo na celou dobu pobytu cestovní zdravotní pojištění v rozsahu komplexní péče uzavřené s Pojišťovnou VZP a.s.. Pojistnou smlouvu v rozsahu komplexní péče uzavřenou s jinou pojišťovnou na celou délku pobytu lze předložit pouze za předpokladu, že daná pojistná smlouva byla uzavřena nejpozději dne 1. 8. 2021.