česky  english  shqip 

rozšířené vyhledávání

Dlouhodobé pobyty

Povolení k dlouhodobému pobytu je určeno především pro cizince, jejichž předpokládaný pobyt na území ČR bude delší než jeden rok – např. vysokoškolské studium nebo zaměstnání.
 

Povolení uděluje Ministerstvo vnitra ČR za účelem vyžadujícím pobyt na území ČR delší než 3 měsíce. Žádost o vízum za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu lze podat na Velvyslanectví v Tiraně.  

Vízum se uděluje se jako jednorázové za účelem převzetí povolení k pobytu na území ČR, v délce 60 dnů a dobou platnosti 6 měsíců. Uděluje se za účelem zaměstnání (viz kapitola zaměstnanecká karta), studia, výzkumu a společného soužití rodiny.

Velvyslanectví České republiky v Tiraně v souladu s § 31 odst. 3 písm. a) Zákona č.326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR žádá všechny žadatele o dlouhodobá víza a dlouhodobé pobyty, kteří budou podávat žádosti na tomto zastupitelském úřadu, aby spolu se žádostí o dlouhodobé vízum/pobyt předložili doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem a dále stejný doklad vydaný státy, ve kterých žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší 6 měsíců, nebo čestné prohlášení v případě, že tento stát takový doklad nevydává. “

K ŽÁDOSTI PŘEDLOŽTE NÁSLEDUJÍCÍ:

FORMULÁŘ – Žádost o povolení k dlouhodobému /trvalému pobytu (zelený)

● PAS

2  FOTOGRAFIE

● POPLATEK

BIOMETRICKÉ ÚDAJE (OTISKY PRSTŮ)

PODPŮRNÉ DOKUMENTY PROKAZUJÍCÍ

○ ÚČEL POBYTU – doklad potvrzující příbuzenský vztah( nejčastěji rodný list dítěte nebo oddací list manžela / manželky; rodinní příslušníci azylanta mohou příbuzenský vztah prokázat i jiným způsobem, není-li předložení matričního dokladu možné), potvrzení školy o přijetí ke studiu,  doklad o zápisu do příslušného rejstříku, seznamu nebo evidence, jako např. živnostenský rejstřík, obchodní rejstřík aj.) 

UBYTOVÁNÍ

FINANČNÍ PROSTŘEDKY – formou výpisu z účtu, potvrzení o pravidelném příjmu apod.; požaduje se, aby tyto finanční prostředky dosahovaly této předepsané výše: úhrnný měsíční příjem rodiny nesmí být nižší než součet částek životních minim členů rodiny* + nejvyšší částky normativních nákladů na bydlení podle § 26 odst. 1 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, nebo částky, kterou žadatel prokáže jako částku skutečných odůvodněných nákladů vynakládaných na bydlení rodiny

◦ na požádání: prohlášení o zproštění povinnosti mlčenlivosti finančního úřadu, a to v plném rozsahu údajů, za účelem ověření úhrnného měsíčního příjmu** rodiny

◦ na požádání v případě, že žadatel předložil k žádosti doklad o příjmu** člena rodiny: prohlášení o zproštění povinnosti mlčenlivosti

SOUHLAS RODIČŮ S CESTOU DÍTĚTE – psaný volnou formou a podepsaný oběma rodiči / zákonnými zástupci (ověření podpisu není potřeba); nevyžaduje se od rodiče / zákonného zástupce, který (1) za dítě mladší 15ti let žádost podává – v tom případě se vyžaduje pouze souhlas druhého rodiče / zákonného zástupce, (2) na území ČR již pobývá a se kterým zde dítě bude pobývat – v tom případě se vyžaduje pouze souhlas druhého rodiče / zákonného zástupce nebo (3) prokáže, že souhlas nemůže z důvodů na jeho / její vůli nezávislých předložit.

REJSTŘÍK TRESTŮpouze žadatelé starší 15ti let   (V Albánii Dëshmi Penaliteti  nesmí být starší 90 dnů)

● CESTOVNÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ – pouze při schválení víza, nikoliv při podání žádosti

NEPŘEHLÉDNĚTE:

-Náležitosti nesmí být starší 180 dnů s výjimkou pasu a fotografie (odpovídá-li aktuální podobě). Albánské matriční doklady mají platnost 90 dnů

-Náležitosti musí být předloženy v českém jazyce. Dokumenty v cizím jazyce je potřeba zároveň předložit v úředně ověřeném překladu do českého jazyka.