česky  english  shqip 

rozšířené vyhledávání

Obecné vízové informace

Zastupitelský úřad České republiky v Tiraně slouží jako vízový úřad s působností pro Albánii. Lze na něm podat žádost o tzv. krátkodobé (schengenské) vízum občany třetích států, kteří mají v Albánii udělený pobytový titul. Občané Albánie jsou od prosince 2010 osvobozeni od vízové povinnosti při krátkodobých nevýdělečných pobytech do 90 dnů.  O Schengenské vízum za účelem krátkodobé výdělečné činnosti mohou požádat na zastupitelském úřadě v Tiraně. Na zastupitelském úřadě lze dále žádat o dlouhodobá víza a pobyty v České republice.

Občané třetích států, kteří mají v Albánské republice povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt jsou povinni požádat o Schengenské (krátkodobé) vízum i za jinými účely. Informace o náležitostech nezbytných k podání žádosti jsou k dispozici ZDE.

Všichni žadatelé o víza nebo pobytové tituly si musí předem sjednat termín podání žádosti na e-mailové adrese: visa_tirana@mzv.cz. Do zprávy uveďte své jméno a příjmení, datum narození, státní příslušnost, číslo cestovního pasu, jeho platnost a typ žádosti (u žádostí o zaměstnaneckou kartu uveďte číslo volného místa), platnou e-mailovou adresu a telefonní číslo. Termín podání žádosti a pohovoru Vám bude zaslán písemně na uvedený e-mail.

V případě, že nehovoříte česky ani anglicky, je třeba si zajistit na termín podání žádosti tlumočníka akreditovaného u Ministerstva spravedlnosti Albánské republiky, Seznam je k dispozici zde.

!!!!!!Každý cizinec, kterému bylo od 1. 1. 2021 vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky, a dále každý cizinec, kterému po tomto datu bylo vydáno povolení k trvalému pobytu bez podmínky předchozího pobytu na území, je povinen absolvovat adaptačně integrační kurz, a to do jednoho roku ode dne převzetí průkazu o povolení k pobytu.!!!!!! Výjimku z této povinnosti mají některé kategorie dlouhodobých pobytů (např. za účelem studia, investování, zaměstnanecké a modré karty v rámci vládních programů, atp.) a žadatelé do 15 let a nad 61 let, občané EU a jejich rodinní příslušníci. Veškeré podrobnosti naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR.  

Cizinec musí Velvyslanectví ČR v Tiraně předložit Potvrzení subjektu přijímajícího na území České republiky cizince z třetích zemí za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit; toto potvrzení předkládá cizinec z třetí země spolu s žádostí o pobytové oprávnění, nejpozději před vyznačením víza do cestovního dokladu, na příslušném zastupitelském úřadu České republiky v souladu § 31 odst. 3 písm. b) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zároveň cizinci, kteří pobývali v posledních 14 dnech déle než 12 hodin na území států, které nejsou na seznamu s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19, jsou povinni nahlásit tuto skutečnost okamžitě po příjezdu na území ČR telefonicky či jiným vzdáleným přístupem krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště nebo ohlašovaného pobytu a bezodkladně (do 72 hodin po příjezdu) se na vlastní náklady na území ČR podrobit RT‑PCR testu na přítomnost SARS CoV-2. Tato povinnost se netýká pracovníků mezinárodní dopravy a cizinců s povoleným pobytem v EU, kteří přes ČR tranzitují do 24 hodin za účelem návratu domů, přičemž mají vystavenou nótu příslušné ambasády, jakož ani diplomatů a úředníků mezinárodních organizací registrovaných u MZV, pokud jejich pobyt v ČR nepřekročí 14 dní. Do doby předložení výsledků tohoto testu nebudou moci cizinci na území ČR nastoupit do zaměstnání, k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti ani do vzdělávacích institucí.Potvrzení (DOCX, 135 KB)  

Povinnost dokládat komplexní zdravotní pojištění - u dlouhodobých víz a pobytů naleznete zde

Přehled vízových poplatků naleznete zde

Rozhodnutí o vízu - počítání lhůt naleznete zde 

Informace o prodloužení víza naleznete zde 

Ohlašovací povinnost naleznete zde